Uncategorized

article placeholder

Banasura Virachitham Sri Siva Stavarajam

బాణాసుర విరచితం శ్రీ శివ స్తవరాజః (Banasura Virachitham Sri Siva Stavarajam) బాణాసుర ఉవాచ వందే సురాణాం సారం చ సురేశం నీలలోహితమ్ | యోగీశ్వరం యోగబీజం యోగినాం చ గురోర్గురుమ్ || 1 || జ్ఞానానందం జ్ఞానరూపం జ్...
article placeholder

Sri Sankata Nashana Ganesha Stotram

శ్రీ సంకటనాశన గణేశ స్తోత్రం( Sri Sankata Nashana Ganesha Stotram) ఓం శ్రీ గణేశాయ నమః ఓం గం గణపతయే నమః నారద ఉవాచ ప్రణమ్య శిరసా దేవం, గౌరీ పుత్రం వినాయకం | భక్తావాసం స్మరేన్నిత్యం, ఆయుః కామార్ధసిద్ధయే | ...
article placeholder

Siva Kruta Durga Stotram

शिवकृतं दुर्गास्तोत्रम् (Siva Kruta Durga Stotram) श्रीमहादेव उवाच रक्ष रक्ष महादेवि दुर्गे दुर्गतिनाशिनि। मां भक्त मनुरक्तं च शत्रुग्रस्तं कृपामयि॥ विष्णुमाये महाभागे नारायणि सनातनि। ब्रह्मस्वरूपे परम...
article placeholder

Sri Subrahmanya Swamy Stotram

శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి స్తోత్రం (Sri Subrahmanya Swamy stotram ) ఓం ఆదిత్యవిష్ణువిఘ్నేశరుద్రబ్రహ్మమరుద్గణాః | లోకపాలాః సర్వదేవాః చరాచరమిదం జగత్ || సర్వం త్వమేవ బ్రహ్మైవ అజమక్షరమద్వయమ్ | అప్రమేయం మహాశాంతం అచ...
article placeholder

Skandothpathi

స్కందోత్పత్తి(సుబ్రహ్మణ్య) (Skandothpathi) 1. తప్యమానే తపో దేవే దేవాస్సర్షిగణాః పురా |సేనాపతిమ్ అభీప్సంతః పితామహముపాగమన్|| 2. తతో బ్రువన్ సురాస్సర్వే భగవంతం పితామహమ్ |ప్రణిపత్య సురాస్సర్వే సేంద్రాస్సా...
article placeholder

Sri Deepa Lakshmi Stotram

శ్రీ దీపలక్ష్మీ స్తోత్రం (Sri Deepa Lakshmi Stotram) దీపస్త్వమేవ జగతాం దయితా రుచిస్తే, దీర్ఘం తమః ప్రతినివృత్యమితం యువాభ్యామ్ । స్తవ్యం స్తవప్రియమతః శరణోక్తివశ్యం స్తోతుం భవన్తమభిలష్యతి జన్తురేషః ॥ దీపః ...
article placeholder

Sri Lalitha Hrudaya Stotram

శ్రీ లలితాహృదయస్తోత్రమ్(Sri lalitha Hrudaya Stotram) అథశ్రీలలితాహృదయస్తోత్రం.! శ్రీలలితాంబి కాయై నమః । దేవ్యువాచ । దేవదేవ మహాదేవ సచ్చిదానన్దవిగ్రహా । సున్దర్యాహృదయం స్తోత్రం పరం కౌతూహలం విభో ॥ ౧॥ ఈశ్వరౌ...
article placeholder

Jagath Guru Adi Shankara Charyulu Charitra

సదాశివ సమారంభాం శంకరాచార్య మధ్యమాం అస్మదాచార్య పర్యంతాం వందే గురు పరంపరాం జగత్గురు ఆదిశంకరాచార్యలు  సంపూర్ణ జీవిత చరిత్ర సమకాలీన హిందూమతం ఆలోచనా సరళిపై అత్యంత ప్రభావం కలిగిన సిద్ధాంతవేత్త ఆది శంకరాచార్యుడు...
article placeholder

Sri Kuke Subrahmanya Temple

కుక్కే సుబ్రహ్మణ్య (Kukke subrahmanya Temple) జగన్మాత పార్వతీదేవి, లయ కారకుడు పరమేశ్వరుల రెండో పుత్రరత్నం శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి. నెమలిని వాహనంగా వేలాయుధాన్ని చేతబూని యావత్‌ దేవతాసైన్యానికి ఆయన సేనానిగా వ్యవ...
nandikeshwara swamy

Sri Nandeeshwara Swamy / Nandikeshwara

శ్రీ నందీశ్వర వృతాంతం (Sri Nandeeshwara swamy) శివాలయంలోకి అడుగుపెట్టగానే శివుని కంటే ముందుగా నందిని దర్శించుకుంటారు. నంది రెండు కొమ్ముల మధ్య నుండి శివుడ్ని చూస్తే మరికొందరు నంది చెవి లో తమ కోరికలను చెప్పుకుంట...
article placeholder

Manidweepam

మణిద్వీపం (Manidweepam)  మణిద్వీపం బ్రహ్మలోకానికి పైన ఉంటుంది. దీనిని సర్వలోకమని కూడా అంటారు. మణిద్వీపం కైలాసం, వైకుంఠం, గోలోకం కంటే శ్రేష్ఠంగా విరాజిల్లుతూ వుంటుంది మణిద్వీపానికి నాలుగు వైపులా అమృత సముద్రము వ...
article placeholder

Ayushya Sooktam

ఆయుష్య సూక్తం (Aayushya Sooktam) యో బ్రహ్మా బ్రహ్మణ ఉజ్జహార ప్రాణైః శిరః కృత్తివాసాః పినాకీ | ఈశానో దేవః స న ఆయుర్దధాతు తస్మై జుహోమి హవిషా ఘృతేన || 1 || విభ్రాజమానః సరిరస్య మధ్యా-ద్రోచమానో ఘర్మరుచిర్య ఆగాత...

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.