శ్రీ దత్తాత్రేయ ప్రార్థనా స్తోత్రం/ ఘోరకష్టోద్ధారణ స్తోత్రం (Dattatreya Prarthana Stotram (Ghorakashtodharana stotram))

శ్రీపాద శ్రీవల్లభ త్వం సదైవ ।
శ్రీదత్తాస్మాన్పాహి దేవాధిదేవ ॥
భావగ్రాహ్య క్లేశహారిన్సుకీర్తే ।
ఘోరాత్కష్టాదుద్ధరాస్మాన్నమస్తే ॥ ౧॥

త్వం నో మాతా త్వం పితాప్తోఽధిపస్త్వమ్ ।
త్రాతా యోగక్షేమకృత్సద్గురుస్త్వమ్ ॥
త్వం సర్వస్వం నోఽప్రభో విశ్వమూర్తే ।
ఘోరాత్కష్టాదుద్ధరాస్మాన్నమస్తే ॥ ౨॥

పాపం తాపం వ్యాధిమాధిం చ దైన్యమ్ ।
భీతిం క్లేశం త్వం హరాశు త్వదన్యమ్ ॥
త్రాతారం నో వీక్ష్య ఈశాస్తజూర్తే ।
ఘోరాత్కష్టాదుద్ధరాస్మాన్నమస్తే ॥ ౩॥

నాన్యస్త్రాతా నాపి దాతా న భర్తా ।
త్వత్తో దేవ త్వం శరణ్యోఽకహర్తా ॥
కుర్వాత్రేయానుగ్రహం పూర్ణరాతే ।
ఘోరాత్కష్టాదుద్ధరాస్మాన్నమస్తే ॥ ౪॥

ధర్మే ప్రీతిం సన్మతిం దేవభక్తిమ్ ।
సత్సంగాప్తిం దేహి భుక్తిం చ ముక్తిమ్ ।
భావాసక్తిం చాఖిలానందమూర్తే ।
ఘోరాత్కష్టాదుద్ధరాస్మాన్నమస్తే ॥ ౫॥

శ్లోకపంచకమేతతద్యో లోకమఙ్గలవర్ధనమ్ ।
ప్రపఠేన్నియతో భక్త్యా స శ్రీదత్తప్రియో భవేత్ ॥

ఇతి శ్రీ వాసుదేవానన్దసరస్వతీవిరచితం
శ్రీ దత్తాత్రేయ ప్రార్థనా స్తోత్రం సంపూర్ణం ॥

Related Posts

2 Responses

 1. Narasimha

  జై గురుదత్తా
  ఓం నమో దత్త దిగంబరా
  ఓం శ్రీపాద శ్రీవల్లభ దిగంబరా
  ఓం శ్రీనృసింహసరస్వతి దిగంబరా…???

  Reply
 2. Y.s.raj

  Sairam,
  I am very pleased and delighted to receive this mail from you regarding Sri Dattatreya Ghora Kashtoddharaka stotram, as I am doing parayana of Sri Guru charitra since a week and soon after completion of this parayana , as a blessing I received this mail from you. Thank you very much.

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!