శ్రీ కాలభైరవాష్టకం (Sri Kala Bhairava Ashtakam)

kalabhairava ashtakamదేవరాజసేవ్యమానపావనాంఘ్రిపంకజం
వ్యాలయజ్ఞసూత్రమిన్దుశేఖరం కృపాకరమ్ ।
నారదాదియోగివృన్దవన్దితం దిగంబరం
కాశికాపురాధినాథకాలభైరవం భజే ॥1 ॥

భానుకోటిభాస్వరం భవాబ్ధితారకం పరం
నీల కంఠ మీప్సితార్థదాయకం త్రిలోచనం ।
కాలకాల మంబు జాక్షమక్షశూల మక్షరం
కాశికాపురాధినాథకాలభైరవం భజే ॥ 2 ॥

శూల టంక పాశదణ్డపాణిమాదికారణం
శ్యామకాయమాది దేవ మక్షరం నిరామయమ్ ।
భీమవిక్రమం ప్రభుం విచిత్ర తాండవప్రియం
కాశికాపురాధినాథకాలభైరవం భజే ॥ 3 ॥

భుక్తిముక్తిదాయకం ప్రశస్తచారువిగ్రహం
భక్తవత్సలం స్థితం సమస్తలోకవిగ్రహం ।
నిక్వణన్మనోజ్ఞహేమకింకిణీలసత్కటిం
కాశికాపురాధినాథకాలభైరవం భజే ॥ 4 ॥

ధర్మసేతుపాలకం త్వధర్మమార్గనాశకం
కర్మపాశమోచకం సుశర్మధాయకం విభుం ।
స్వర్ణవర్ణ శేషపాశశోభితాంగ మండలం
కాశికాపురాధినాథకాలభైరవం భజే ॥ 5 ॥

రత్నపాదుకాప్రభాభిరామపాదయుగ్మకం
నిత్యమద్వితీయమిష్టదైవతం నిరంజనం ।
మృత్యుదర్పనాశనం కరాలదంష్ట్ర భీషణం
కాశికాపురాధినాథకాలభైరవం భజే ॥ 6 ॥

అట్టహాసభిన్నపద్మజాణ్డకోశసన్తతిం
దృష్టిపాతనష్టపాపజాలముగ్రనాశనం ।
అష్టసిద్ధిదాయకం కపాలమాలికాధరం
కాశికాపురాధినాథకాలభైరవం భజే ॥ 7 ॥

భూతసఙ్ఘనాయకం విశాలకీర్తిదాయకం
కాశివాసలోకపుణ్యపాపశోధకం విభుమ్ ।
నీతిమార్గకోవిదం పురాతనం జగత్ప్రభుం
కాశికాపురాధినాథకాలభైరవం భజే ॥ 8 ॥

ఫలశ్రుతి

కాలభైరవాష్టకం పఠన్తి యే మనోహరం
జ్ఞానముక్తిసాధనం విచిత్రపుణ్యవర్ధనమ్ ।
శోకమోహదైన్యలోభకోపతాపనాశనం
తే ప్రయాన్తి కాలభైరవాఙ్ఘ్రిసన్నిధిం ధ్రువమ్ ॥

ఇతి శ్రీమత్ శంకరాచార్య విరచిత కాలభైరవ అష్టకం సంపూర్ణం

Deva raja sevya mana pavangri pankajam
Vyala yagna suthra mindu shekaram krupakaram |
Naradadhi yogi vrundha vandhitham digambaram
Kasika puradhi nadha Kalabhairavam bhaje || 1 ||

Bhanu koti bhaswaram, bhavabdhi tharakam param
Neelakanda meepsidartha dayakam trilochanam |
Kalakala mambujaksha maksha soola maksharam
Kasika puradhi nadha Kalabhairavam bhaje || 2 ||

Soola tanga pasa danda pani madhi karanam
Syama kaya madhi devamaksharam niramayam |
Bheema vikramam prabhum vichithra thandava priyam
Kasika puradhi nadha Kalabhairavam bhaje || 3 ||

Bhukthi mukthi dayakam prasashtha charu vigraham
Bhaktha vatsalam shivam , samastha loka vigraham |
Nikwanan manogna hema kinkini lasath kateem
Kasika puradhi nadha Kalabhairavam bhaje || 4 ||

Dharma sethu palakam, thwa dharma marga nasakam
Karma pasa mochakam , susharma dayakam vibhum |
Swarna varna sesha pasa shobithanga mandalam
Kasika puradhi nadha Kalabhairavam bhaje || 5 ||

Rathna padhuka prabhabhirama padhayugmakam
Nithyamadwidheeyamishta daivatham niranjanam |
Mrutyu darpa nasanam karaladamshtra mokshanam
Kasika puradhi nadha Kalabhairavam bhaje || 6 ||

Attahasa binna padma janda kosa santhatheem
Drushti pada nashta papa jala mugra sasanam |
Ashtasidhi dayakam kapala malikadaram
Kasika puradhi nadha Kalabhairavam bhaje || 7 ||

Bhootha sanga nayakam, vishala keerthi dayakam
Kasi vasa loka punya papa shodhakam vibum |
Neethi marga kovidham purathanam jagatpathim
Kasika puradhi nadha Kalabhairavam bhaje || 8 ||

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!