Home » Mahavidya » Aadya Kali Kavacha Stotram

Aadya Kali Kavacha Stotram

ఆద్యా కాళీ స్తోత్రం (Aadya Kali Stotram)

త్రిలోక్య విజయస్థ కవచస్య
శివ ఋషి,
అనుష్టుప్ ఛందః,
ఆధ్యా కాళీ దేవతా,
మాయా బీజం,
రమా కీలకం,
కామ్య సిద్ధి వినియోగః || ౧ ||

హ్రీం ఆధ్యా మే శిరః పాతు శ్రీం కాళీ వదన మమ,
హృదయం క్రీం పరా శక్తిః పాయాత్ కంఠం పరాత్పరా || ౨ ||

నేత్రౌ పాతు జగద్ధాత్రీ కర్ణౌ రక్షతు శంకరీ,
ఘ్రాణం పాతు మహా మాయా రసానాం సర్వ మంగళా || ౩ ||

దంతాన్ రక్షతు కౌమారి కపోలో కమలాలయా,
ఒష్టాంధారౌం శ్యామా రక్షేత్ చిబుకం చారు హాసిని || ౪ ||

గ్రీవాం పాయాత్ క్లేశాని కకుద్ పాతు కృపా మయీ,
ద్వౌ బాహూ బాహుదా రక్షేత్ కరౌ కైవల్య దాయినీ || ౫ ||

స్కంధౌ కపర్దినీ పాతు పృష్టం త్రిలోక్య తారిణీ,
పార్శ్వే పాయాదపర్ణా మే కోటికం మే కంఠాసనా || ౬ ||

నభౌ పాతు విశాలాక్షీ ప్రజా స్థానం ప్రభావతీ,
ఉరూ రక్షతు కల్యాణీ పాదౌ మే పాతు పార్వతీ || ౭ ||

జయదుర్గే వతు ప్రాణాన్ సర్వాగం సర్వ సిద్ధినా,
రక్షా హీనాం తు యత్ స్థానం వర్జితం కవచేన చ || ౮ ||

ఇతి తే కథితం దివ్య త్రిలోక్య విజయాభిధం,
కవచం కాళికా దేవ్యా ఆధ్యాయాః పరమాద్భుతం || ౯ ||

పూజా కాలే పఠేద్ యస్తు ఆధ్యాధికృత మనసః,
సర్వాన్ కామానవాప్నోతి తస్య ఆధ్యా సుప్రసీదతి || ౧౦ ||

మంత్ర సిద్ధిః వా-వేదాషు కికరాహ శుద్రసిద్ధయః,
అపుత్రో లభతే పుత్రం ధనార్థీ ప్రాప్నుయాద ధనం || ౧౧ ||

విద్యార్థీ లభతే విద్యాం కామో కామానవాప్నుయాత్
సహస్రావృత్తి పాఠేన వర్మన్నోస్య పురస్క్రియా || ౧౨ ||

పురుశ్చరనన్ సంపన్నం యథోక్త ఫలదం భవేత్,
చందనాగరూ కస్తూరీ కుంకుమై రక్త చందనై || ౧౩ ||

భూర్జే విలోఖ్య గుటికా స్వర్ణస్యాం ధార్యేద్ యది,
శిఖాయాం దక్షిణే బాహౌ కంఠే వా సాధకః కటీ || ౧౪ ||

తస్య ఆధ్యా కాళికా వశ్యా వాంఛితార్థ ప్రయచ్ఛతి,
న కుత్రాపి భయం తస్య సర్వత్ర విజయీ కవిః || ౧౫ ||

అరోగీ చిరజీవీ స్యాత్ బలవాన్ ధారణ శామ్,
సర్వవిద్యాసు నిపుణః సర్వ శాస్త్రార్థ తత్త్వ విట్ || ౧౬ ||

వశే తస్య మాహిపాలా భోగ మోక్షై కర స్థితః,
కలి కల్మష యుక్తానాం నిఃశ్రేయస కర పరమం || ౧౭ ||

आद्या काली स्तोत्र (Aadya Kali Stotram in Sanaskrit)

त्रिलोक्य विजयस्थ कवचस्य
शिव ऋषि ,
अनुष्टुप छन्दः,
आद्य काली देवता,
माया बीजं,
रमा कीलकम ,
काम्य सिद्धि विनियोगः || १ ||

ह्रीं आद्य मे शिरः पातु श्रीं काली वदन ममं,
हृदयं क्रीं परा शक्तिः पायात कंठं परात्परा ||२||

नेत्रौ पातु जगद्धात्री करनौ रक्षतु शंकरी,
घ्रान्नम पातु महा माया रसानां सर्व मंगला ||३||

दन्तान रक्षतु कौमारी कपोलो कमलालया,
औष्ठांधारौं शामा रक्षेत चिबुकं चारु हासिनि ||४|

ग्रीवां पायात क्लेशानी ककुत पातु कृपा मयी,
द्वौ बाहूबाहुदा रक्षेत करौ कैवल्य दायिनी ||५||

स्कन्धौ कपर्दिनी पातु पृष्ठं त्रिलोक्य तारिनी,
पार्श्वे पायादपर्न्ना मे कोटिम मे कम्त्थासना ||६||

नभौ पातु विशालाक्षी प्रजा स्थानं प्रभावती,
उरू रक्षतु कल्यांनी पादौ मे पातु पार्वती ||७||

जयदुर्गे-वतु प्राणान सर्वागम सर्व सिद्धिना,
रक्षा हीनां तू यत स्थानं वर्जितं कवचेन च ||८||

इति ते कथितं दिव्य त्रिलोक्य विजयाभिधम,
कवचम कालिका देव्या आद्यायाह परमादभुतम ||९||

पूजा काले पठेद यस्तु आद्याधिकृत मानसः,
सर्वान कामानवाप्नोती तस्याद्या सुप्रसीदती ||१०||

मंत्र सिद्धिर्वा-वेदाषु किकराह शुद्रसिद्धयः,
अपुत्रो लभते पुत्र धनार्थी प्राप्नुयाद धनं ||११|

विद्यार्थी लभते विद्याम कामो कामान्वाप्नुयात
सह्स्त्रावृति पाठेन वर्मन्नोस्य पुरस्क्रिया ||१२||

पुरुश्चरन्न सम्पन्नम यथोक्त फलदं भवेत्,
चंदनागरू कस्तूरी कुम्कुमै रक्त चंदनै ||१३||

भूर्जे विलिख्य गुटिका स्वर्नस्याम धार्येद यदि,
शिखायां दक्षिणे बाह़ो कंठे वा साधकः कटी ||१४||

तस्याद्या कालिका वश्या वांछितार्थ प्रयछती,
न कुत्रापि भायं तस्य सर्वत्र विजयी कविः ||१५||

अरोगी चिर जीवी स्यात बलवान धारण शाम,
सर्वविद्यासु निपुण सर्व शास्त्रार्थ तत्त्व वित् ||१६||

वशे तस्य माहि पाला भोग मोक्षै कर स्थितो,
कलि कल्मष युक्तानां निःश्रेयस कर परम ||१७||

Aadya Kali Stotram in Engligh

Treilokya Vijaysth Kavachasya
Shiv Rishis,
Anushtup Chhandah,
Aadya Kaali Devataa,
Maayaa Beejam,
Ramaa Keelakam,
Kaamya Siddhi Viniyogah || 1 ||

Meaning: The Rishi of this Stotra is Lord Shiva, the deity being propitiated is Goddess Kali, the Beej Mantra is Hreem. Its recital leads to the fulfillment of all wishes.

Hreem Aadya Me Shirah Paatu Shreem Kaali Vadan Mamam.
Hridayam Kreem Paraa Shaktih Paayaat Kanttham Paraatparaa || 2 ||

Meaning: May Goddess Kali whose Beej Mantra is Hreem protect my head. And may Goddess Mahakali with Beej Mantra Shreem protect my face. May Bhagawati Parashakti with Beej Mantra Kreem protect my heart and may Paraatpar Shakti protect my throat.

Netrou Paatu Jagaddhaatri Karnnou Rakshatu Shaankari.
Ghraanna Paatu Mahaa Maayaa Rasanaam Sarva Mangalaa || 3 ||

Meaning: May Jagatdhaatri, Shaankari, Mahaamaayaa and Sarvamangalaa protect my eyes, ears, nose and tongue respectively.

Dantaan Rakshatu Kouaari Kapolo Kamalaalayaa.
Oushtthaandhaaroum Shamaa Rakshet Chibukam Chaaru Haasini || 4 ||

Meaning: May Koumari, Kamalaa, Shamaanaamika and Chaaru Haasini protect respectively my teeth, cheeks, lips and chin.

Greevaam Paayaat Kleshaanee Kakut Paatu Kripaa Mayi,
Dwou Baahoobaahudaa Rakshet Karou Keivalya Daayini || 5 ||

Meaning: May Kleshani Shakti, Kripaamayi and Keivalayadaayini Bhagwati Shakti protect respectively my neck, shoulders, both arms and both hands.

Skandhou Kapardini Paatu Prishttham Treilokya Taarinni.
Paarshve Paayaadaparnnaa Me Kotim Me Kamtthaasanaa || 6 ||

Meaning: May Kapardini, Treilokya Taarinni, Aparnnnaa Shakti and Kamatthaasanaa protect respectively my shoulders, back, sides and spine respectively.

Nabhou Paatu Vishaalaakshi Prajaa Sthaanam Prabhaavati.
Uroo Rakshatu Kalyaanni Paadou Me Paatu Paarvati || 7 ||

Meaning: May Vishaalaakshi, Prabhaavati, Kalyaanni and Bhagawati Paarvati protect my navel, sex organs, thighs and legs respectively.

Jaydurge-vatu Praannaan Sarvaagam Sarva Siddhinaa,
Rakshaa Heenam Tu Yat Sthaanam Varjitam Kavachen Cha || 8 ||

Meaning: May Jaydurga, Sarvasiddhida protect my soul and all parts respectively. May Aadya Kaali Bhagwati protect all my body parts.

Iti Te Kathitam Divya Treilokya Vijayaabhidham Kavacham
Kaalikaa Devyaa Aadyaayaah Paramaadbhutam || 9 ||

Meaning: O Goddess Parvati! I have recited this Stotra devotedly to please your Aadya Kaali form and seek your blessings.

Pooja Kaale Patthed Yastu Aadyaadhikrit Maanasah.
Sarvaan Kaamaanavaapnoti Tasyaadyaa Supraseedati || 10 ||

Meaning: A person who chants this Stotra devotedly and with full concentration is able to fulfill all his wishes and the Goddess Aadya Kaali is sure pleased with him.

Mantra Siddhirva-vedaashu Kikaraah Shudrasiddhyah.
Aputro Labhate Putra Dhanaarthi Praapnuyaad Dhanam || 11 ||

Meaning: One who regularly chants this Stotra masters all Mantras and Tantra and all divine powers. A childless couple is blessed with children and a poor person becomes wealthy and prosperous.

Vidhyaarthi Labhate Vidyaam Kaamo Kaamaanvaapnuyaat.
Sahstraavriti Paathen Varmannosya Puraskriyaa || 12 ||

Meaning: Students gain intelligence and knowledge and one who chants this Stotra with a wish in his mind surely fulfills it. One how chants this Stotra a thousand times is always protected from all dangers.

Purushcharann Sampannam Yathokt phaladam Bhavet.
Chandanaagaroo Kasturi Kumkumei Rakta Chandanei || 13 ||

Bhoorje Vilikhya Gutikaa Swarnnasyaam Dhaaryed Yadi.
Shikhaayaam Dakshinne Baaho Kantthe Vaa Saadhakah Katee || 14 ||

Meaning: One who writes this Stotra on a papers with a mixture of sandalwood paste, Agar, musk, vermilion and red sandalwood and putting it in a gold amulet wears the amulet on the right arm or the waist and then chants the Stotra one lakh twenty five thousand times surely fulfills all his wishes.

Tasyaadyaa Kaalikaa Vashyaa Vaanchhitaarth Prayachhati.
Na Kutraapi Bhaayam Tasya Sarvatra Vijayi Kavih || 15 ||

Meaning: Such a Sadhak wins the divine grace of Goddess Aadya Kaali, becomes fearless and is victorious in every sphere and becomes a famed scholar.

Arogi Chir Jeevee Syaat Balvaan Dhaarann Sham.
Sarvavidyaasu Nipunn Sarva Shaastraarth Tatva Vit || 16 ||

Meaning: One who thus wears this Stotra becomes free of all diseases, long lived, strong and a master of all sciences and an expert in textual knowledge.

Vashe Tasya Mahi Paalaa Bhog Mokshei Kar Sthito.
Kali Kalmash Yuktaanaam Nihshreyas Kar Param || 17 ||

Meaning: Such a person has influence over kings and people in high positions. He enjoys all pleasures and becomes spiritually elevated. In the present age of Kaliyug when sins rule the world this Stotra proves very enlightening.

In ancient texts, it is said that even the gods turn to this powerful and divine hymn when faced with challenges. Goddess Aadya Kali is known for her ability to vanquish all enemies and bring completeness to life. The great sage Vishwamitra mentioned in his writings that the Aadya Kali Stotra is remarkably effective in curing diseases.

Sri Tara Devi Ashtottara Shatanamavali

श्री तारा अष्टोत्तर शतनामावली (Sri Tara Devi Ashtottara Shatanamavali) ॐ तारिण्यै नमः। ॐ तरलायै नमः। ॐ तन्व्यै नमः। ॐ तारायै नमः। ॐ तरुणवल्लर्यै नमः। ॐ तीररूपायै नमः। ॐ तर्यै नमः।...

Sri Baglamukhi Brahmastra Mala Mantra

శ్రీ బగలాముఖి బ్రహ్మాస్త్ర మాలా మన్త్రః (Sri Baglamukhi Brahmastra Mala Mantra) శ్రీ గణేశాయ నమః అథ బ్రహ్మాస్త్ర మాలా మంత్రః ఓం నమో భగవతి చాముండే నరకంక గృధ్రోలూక పరివార సహితే శ్మశాన ప్రియే నర రుధిర మాంస...

Sri Bhuvaneshwari Mahavidya

భువనేశ్వరీ మహావిద్య ( Sri Bhuvaneshwari Mahavidya) Bhuvaneshvari Jayanti is celebrated on the Badarapada Masam Shukla Paksha Dwadashi day(12th day) as per Chandra Manam. శ్రీ భువనేశ్వరీదేవి. ఉదయించే సూర్యుడిలాంటి కాంతితో ప్రకాశించే ఈ దేవికి...

Sri Tara Mahavidya

శ్రీ తారా  మహావిద్య (Sri Tara Mahavidya) Tara Jayanthi is celebrated in the Chaitra Masam Shukla Paksha navami (9th day ). Tara Swarna Tara Neela Saraswathi దశ మహావిద్యలలో రెండవ మహా విద్య శ్రీ తారాదేవి. నీలవర్ణంతో...

More Reading

Post navigation

error: Content is protected !!