శ్రీ దేవీ మంగళాష్టకము (Sri Devi Mangalashtakam)

శ్రీ విద్యా శివనామభాగనిలయా కామేశ్వరీ సుందరీ
సూక్ష్మస్థూలదశావిశేషిత జగద్రూపేణ విద్యోతినీ
స్వాంశీభూత సమస్తభూత హృదయాకాశ స్వరూపా శివా
లోకాతీత ఏదాశ్రయా శివసతీ కుర్యా త్సదా మంగళం || 1 ||

దుర్గా భర్గమనోహరా సురనరైః సంసేవ్యమావా సదా
దైత్యానాం సువినాశినీ చ మహతాం సాక్షాత్‌ ఫలాదాయినీ
స్వప్నేదర్శనదాయినీ పరముదం సంధాయినీ శాంకరీ
పాపఘ్నీ శుభకారిణీ సుముదితా కుర్యా త్సదా మంగళం || 2 ||

బాలా ఙాలార్కవర్ణాడ్యా సౌవర్ణాంవరధారిణీ
చండికా లోకకల్యాణీ కుర్యాన్మే మంగళం సదా || 3 ||

కాళికా భీకరాళారా కలిదోష నివారిణీ
కామ్యప్రదాయినీశైవీ కుర్యాన్మే మంగళం సదా || 4 ||

హిమవత్పుత్రికా గౌరీ కైలాసాద్రి విహారిణీ
పార్వతీ శివవామాంగీ కుర్యాన్మే మంగళం సదా || 5 ||

వాణీ వీణాగానలోలా విధిపత్నీ స్మితాననా
జ్ఞానముద్రాంకితకరా కుర్యాన్మే మంగళం సదా || 6 ||

మహాలక్ష్మీః ప్రసన్నాస్యా ధనధాన్య వివర్ధినీ
వైష్టవీ పద్మజా దేవీ కుర్యాన్మే మంగళం సదా || 7 ||

శుంభుప్రియా చంద్రరేఖా సంశోభిత లలాటకా
నానారూప ధరాచైకా కుర్యాన్మే మంగళం సదా || 8 ||

మంగళాష్టక మేతద్ది పఠతాం శృణ్వతాం సదా
దద్యాద్దేవీ శుభం శీఘ్ర మాయురారోగ్యభాగ్యకం

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!