శ్రీ భవానీ భుజంగ ప్రయాత స్తోత్రం (Sri Bhavani Bhujanga Prayatha Stotram)

షడాధార పంకేరు హాందర్విరాజ
త్సుషుమ్నాంత రాలే తితే జోల సంతీమ్ |
సుధా మండలం ద్రావయంతీం పిబంతీం
సుధామూర్తి మీడే చిదానంద రూపామ్. |1|

జ్వలత్కోటి బాలార్క భాసారుణాంగీం
సులావణ్య శృంగార శోభాభి రామామ్ |
మహాపద్మ కింజల్క మధ్యే విరాజ –
త్త్కరుకోణే నిషన్నాం భజే శ్రీభవానీమ్. |2|

క్వణత్కింకిణీ నూపురోద్భా సిరత్న –
ప్రభాలీఢ లాక్షార్ద్ర పాదాజ్జ యుగ్మమ్ |
అజేశాచ్యుతాద్యై: సురైః సేవ్యమానం
మహాదేవి! మన్మూర్ద్నతే భావయామి. |3|

సుశోణాంబ రాబద్ద నీవీ విరాజ –
న్మ హరత్న కాంచీ కలాపం నితంబమ్ |
స్ఫురద్ద క్షిణావర్త నాభించ తిస్రో
వలీ రంబ ! తేరోమరాజింభజేహమ్. |4|

లసద్వ్రత్త ముత్తుంగ మాణిక్యకుంభో –
పమశ్రీస్తన ద్వంద్వ మంబాంబుజాక్షి !
భజే దుగ్ద పూర్ణాభిరామం తవేదం
మహాహార దీప్తం సదా ప్రస్నుతాస్యమ్. |5|

శిరిష ప్రసూనోల్ల సద్బా హూదండై –
ర్జ్వలద్బాణకోదండ పాశాంకు శైశ్చ |
చలత్కంకణో దారకేయూర భూషో –
జ్జ్వలద్భిర్ల సంతీం భజే శ్రీభవానీమ్. |6|

శరత్పూర్ణ చంద్ర ప్రభా పూర్ణ బింబా –
ధరస్మేర వక్త్రార విందాం సుశాంతమ్ |
సరత్నావళీ హారతాటంక శోభం
మహా సుప్రసన్నాం భజే శ్రీ భవానీమ్. |7|

సునాసాపుటం సుందర భ్రూలలాటం
తవౌష్ట శ్రియం దానదక్షం కటాక్షమ్ |
లలాటోల్ల సద్గంధ కస్తూరి భూషం
స్ఫరచ్చ్ర ముఖాంభోజ మీడే హమంబ. |8|

చలత్కుంత లాంతర్భ్రమద్ భ్రుంగ బృన్దం
ఘనస్నిగ్ద ధమ్మిల్ల భూషోజ్జ్వలంతే |
స్ఫురన్మౌళి మాణిక్య బద్దెందు రేఖా-
విలాసోల్ల సద్దవ్య మూర్దాన మీడే. |9|

ఇతి శ్రీభవాని ! స్వరూపంతవేదం
ప్రపంచాత్వరం చాతి సూక్ష్మం ప్రసన్నమ్ |
స్ఫుర త్వంబ ! డింభస్యమే హృత్సరోజే
సదావాజ్మయం సర్వతే జోమయంచ. |10|

గనేశాణి మాద్యాఖిలైః శక్తిబృందై –
ర్వ్రతాం వైస్ఫు రచ్చక్ర రాజోల్లం సంతీమ్ |
పరాం రాజ రాజేశ్వరి ! త్రైపురి ! త్వాం
శివాంకో పరిస్థాం శివాం భావ యామి. |11|

త్వమర్క స్త్వమిందు స్త్వమగ్నిస్త్వ – మాప
స్త్వమాకాశ భూవాయవస్త్వం మహత్త్వమ్ |
త్వదన్యోన కశ్చిత్ప్ర పంచేస్తి సర్వం
త్వమానంద సంవిత్స్వ రూపాం భజేహమ్. |12|

శ్రుతీనామగమ్యే సువేదాగ మజ్ఞా
మహిమ్నోన జానంతి పారంత వాంబ |
స్తుతిం కర్తు మిచ్చామితే; త్వం భవాని
క్షమ స్వేద మత్ర ప్రముగ్ద: కిరాహమ్. |13|

ఇతీమాం మహచ్చ్రీ భవానీ భుజంగ –
స్తుతింయః పటేచ్చక్తి యుక్తశ్చతస్మై |
స్వరీంయం పదం శాశ్వతం వేద సారం
శ్రియం చాష్ట సిద్ధం భవానీ దదాతి. |14|

భవానీ భవానీ భవానీ త్రివారం
హ్యుదారం ముదా సర్వదాయే జపన్తి |
నశోకో నమోహొన పాపం నభీతిః
కదాచిత్కధంచిత్కు తశ్చిజ్జ నానామ్. |15|

ఇతి శ్రీమచ్చంకర భగవత్పా దకృతం భవానీ భుజంగ ప్రయాత స్తోత్రం సంపూర్ణమ్

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: