వేదసార శివ స్తవ: (VedaSara Shiva Stavah)

పశూనాం పతిం పాపనాశం పరేశం గజేంద్రస్య కృత్తిం వసానం వరేణ్యం |
జటాజూటమధ్యే స్ఫురద్గాంగవారిం మహాదేవమేకం స్మరామి స్మరామి || 1 ||

మహేశం సురేశం సురారాతినాశం విభుం విశ్వనాథం విభూత్యఞ్గభూషం |
విరూపాక్షమింద్వర్క వహ్నిం త్రినేత్రం సదానందమీడే ప్రభుం పంచవక్త్రం || 2 ||

గిరీశం గణేశం గళే నీలవర్ణం గవేంద్రాధిరూఢం గుణాతీత రూపం |
భవం భాస్వరం భస్మనా భూషితాఞ్గం భవానీకళత్రం భజే పంచవక్త్రం || 3 ||

శివాకాంతశంభో శశాంకార్థమౌళే మహేశాన శూలిన్ జటాజూటధారిన్ |
త్వమేకోజగద్వ్యాపకోవిశ్వరూపః ప్రసీద ప్రసీద ప్రభో పూర్ణరూప || 4 ||

పరాత్మానమేకం జగద్బీజమాద్యం నిరీహం నిరాకారమోంకారవేద్యం |
యతోజాయతే పాల్యతే యేన విశ్వం తమీశం భజే లీయతే యత్ర విశ్వం || 5 ||

నభూమిర్నచాపో నవహ్నిర్నవాయుః నచాకాశమాస్తే న తంద్రా ననిద్రా |
నగ్రీష్మో నశీతం నదేశో నవేషో నయస్యాస్తి మూర్తిస్త్రిమూర్తిం తమీడే || 6 ||

అజం శాశ్వతం కారణం కారణానాం శివం కేవలం భాసకం భాసకానాం |
తురీయం తమః పారమాద్యంతహీనం ప్రపద్యే పరం పావనం ద్వైతహీనం || 7 ||

నమస్తే నమస్తే విభో విశ్వమూర్తే నమస్తే నమస్తే చిదానందమూర్తే |
నమస్తే నమస్తే తపోయోగగమ్య నమస్తే నమస్తే శృతిఙ్ఞానగమ్య || 8 ||

ప్రభో శూలపాణే విభో విశ్వనాథ మహాదేవశంభో మహేశ త్రినేత్ర |
శివాకాంతశాంతస్స్మరారే పురారే త్వదన్యో వరేణ్యో న మాన్యో న గణ్యః || 9 ||

శంభో మహేశ కరుణామయ శూలపాణే గౌరీపతే పశుపతే పశుపాశనాశిన్ |
కాశీపతే కరుణయా జగదేతదేకః త్వం హంసి పాసి విదధాసి మహేశ్వరోసి || 10 ||

త్వత్తో జగద్భవతి దేవ భవస్స్మరారే త్వయ్యేవతిష్ఠతి జగన్మృడ విశ్వనాథ |
త్వయ్యేవగఛ్ఛతి లయం జగదేతదీశ లిఞ్గాత్మకం హర చరాచర విశ్వరూపిన్ || 11 ||

ఇతి శ్రీమచ్ఛంకరాచార్యకృత వేదసార శివస్తవః  సంపూర్ణం ||

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: