శ్రీ వాసవీ కన్యకా పరమేశ్వరీ అష్టోత్తరం (Sri Vasavi Kanyaka Parameshwari Ashtothram)

ఓం శ్రీ వాసవాంబాయై నమ:

1. Om Sri Vasavambaayai namaha
ఓం శ్రీ వాసవాంబాయై నమః
2. Om kanyakayai namaha
ఓం కన్యకాయై నమః
3. Om jaganmathre namaha
ఓం జగన్మాత్రే నమః
Om Adhisakthyai Namah
ఓం ఆదిశక్త్యై నమః
Om Karunayai namaha
ఓం కరుణయై నమః
Om devyai namaha
ఓం దెవ్యై నమః
om Prakruthi Rupinyai namaha
ఓం ప్రకృతి రూపిణ్యై నమః
om vidhatriyai namaha
ఓం విధాత్రేయై నమః
Om vidhyayai namah
ఓం విధ్యాయై నమః
OM shubhayai namaha
ఓం శుభాయై నమః
om dharma swaroopinyai namah
ఓం ధర్మ స్వరూపిణ్యై నమః
om Vyshya Kulodbhavayai namah
ఓం వైశ్యా కులోద్భావాయై నమః
om Sarvasthyai namah
ఓం సర్వస్తయై నమః
om Sarvagnayai namah
ఓం సర్వజ్ఞయై నమః
om nithyayai namaha
ఓం నిత్యాయై నమః
om thyaga rupinyai namah
ఓం త్యాగ రూపిణ్యై నమః
om badhrayai namaha
ఓం భధ్రాయై నమః
om vedavedhyayai namaha
ఓంవేదావేదయై నమః
om Sarva poojithayai namah
ఓం సర్వ పూజితాయై నమః
om kusuma puthrikayai namaha
ఓం కుసుమ పుత్రికయై నమః
om kusuman nandhi vasthsalayai namah
ఓం కుసుమాన్ నంధీ వత్సలయై నమః
om shanthayayi namah
ఓం శాంతాయై నమః
om Ghambirayayi namaha
ఓం ఘంబీరాయై నమః
om shubhayayi namaha
ఓం శుభయై నమః
om Soundharya hrudayayai namah
ఓం సౌంధర్య హృదయయై నమః
om sarvahithayai namah
ఓం సర్వాహితాయై నమః
om subhapradayai namah
ఓం శుభప్రధాయై నమః
om nithya mukthayai namah
ఓం నిత్య ముక్తాయై నమః
om sarva soukhya pradayai namah   ఓం సర్వ సౌఖ్య ప్రధాయై నమః om sakala darmopa desakarinyai namah    ఓం సకల ధర్మోపాధేశాకారిణ్యై నమః
om papaharinyai namah
ఓం పాపహరిణ్యై నమః
om vimalayai namaha
ఓం విమాలయై నమః
om udarayai namaha
ఓం ఉదారాయై నమః
om agni pravistayai namah
ఓం అగ్ని ప్రవేసిన్యై నమః
om adarsha viramathre namah
ఓం ఆదర్శ విరమాత్రే నమః
om ahimsa sworoopinyai namaha
ఓం అహింసస్వరూపిణ్యై నమః
om aarya vysya poojithayai namaha
ఓం ఆర్య వైశ్యా పూజితయై నమః
om bhaktha raksha thatharayai namah
ఓం భక్త రక్ష తతారయై నమః
om dhusta nigrahayai namaha
ఓం ధుష్ట నిగ్రహయై నమః
om nishkalayai namah
ఓం నిష్కాలయై నమః
om sarva sampath pradhatre namah
ఓం సర్వ సంపత్ ప్రధాత్రే నమః
om daridra dhwamsinyai namah
ఓం దారిధ్ర ధ్వంశన్యై నమః
om thrikala gnana sampannayai namah
ఓం త్రికాల జ్ఞాన సంపన్నయై నమః
om leela manasa vigrahayai namah
ఓం లీలా మానస విగ్రహయై నమః
om vishnuvardhana samharikayai namah
ఓం విష్ణువర్ధన సంహారికాయై నమః
om suguna rathnayai namah
ఓం సుగుణ రత్నాయై నమః
om sahasom sowndarya sampanna yai namah
ఓం సాహసో సౌంధర్య సంపన్నాయై నమః
om sachidananda swaroopayai namah
ఓం సచిదానంద స్వరూపాయై నమః
om vishwaroopa pradarshinyai namaha
ఓం విశ్వరూప ప్రదర్శీణ్యై నమః
om nigama vedhyayai namah
ఓం నిగమ వేదాయై నమః
om nishkamayai namah
ఓం నిష్కమాయై నమః
om sarva sowbhagya dayinyai namaha
ఓం సర్వ సౌభాగ్య దాయిన్యై నమః
om dharma samsthapanayai namah
ఓం ధర్మ సంస్థాపనాయై నమః
om nithya sevithayai namah
ఓం నిత్య సేవితాయై నమః
om nithya mangalayai namah
ఓం నిత్య మంగళాయై నమః
om nithya vaibhavayai namah
ఓం నిత్య వైభవాయై నమః
om sarvomadhirmukthayai namah
ఓం సర్వోమాధిర్ముక్తాయై నమః
om rajarajeshwaryai namah
ఓం రాజారాజేశ్వరీయై నమః
om umayai namah
ఓం ఉమాయై నమః
om shivapooja thatparayai namah
ఓం శివపూజ తత్పరాయై నమః
om parashaktiyai namah
ఓం పరాశక్తియై నమః
om bhaktha kalpaka yai namah
ఓం భక్త కల్పకాయై నమః
om gnana nilayayai namah
ఓం జ్ఞాన నిలయాయై నమః
om brahma Vishnu sivathmikayai namah
ఓం బ్రహ్మ విష్ణు శివాత్మికాయై నమః
om shivayai namah
ఓం శివాయై నమః
om bhakthi gamyayai namah
ఓం భక్తి గమ్యాయై నమః
om bhakthi vasyayai namah
ఓం భక్తి వశ్యాయై నమః
om nadha bindhu kala theethayayai namaha
ఓం నాధ బింధు కళా తీతాయై నమః
om sarvopadra nivarin yai namaha
ఓం సర్వోపద్ర నివరిన్యై నమః
om sarvo swaroopayayi namah
ఓం సర్వో స్వరూపాయై నమః
om sarwa sakthi mayyai namah
ఓం సర్వ శక్తిమయ్యై నమః
om maha budhyai namah
ఓం మహా బుధ్యై నమః
om maha siddhyai namah
ఓం మహసిద్ధ్యై నమః
om sahrudayayai namah
ఓం సహృదాయై నమః
om amruthayayi namah
ఓం అమృతాయై నమః
om anugraha pradayinyai namah
ఓం అనుగ్రహ ప్రధాయై నమః
om aaryayai namah
ఓం ఆర్యయై నమః
om vasu pradayai namah
ఓం వసు ప్రదాయై నమః
om Kala vathyayai namah
ఓం కళావతాయై నమః
om keerthi vardhinyayai namah
ఓం కీర్తి వర్ధిణ్యయై నమః
om keerthitha gunayai namah
ఓం కీర్తిత గుణాయై నమః
om chidanandayai namah
ఓం చిదానాందాయై నమః
om chidha darayai namah
ఓం చిదా ధారాయై నమః
om chida karayai namah
ఓం చిదా కారాయై నమః
om chidha layayai namah
ఓం చిదా లయయై నమః
om Chaitanya rupinyai namah
ఓం చైతన్య రూపిణ్యై నమః
om yagna roopayayi namah
ఓం యజ్ఞ రూపాయై నమః
om yagna phala pradayai namah
ఓం యజ్ఞఫల ప్రదాయై నమః
om yagna phala dayayai namah
ఓం యజ్ఞ ఫల దాయై నమః
om tapatraya vinasinyai namah
ఓం తాపత్రయ వినాశిన్యై నమః
om guna teetaya namah
ఓం గుణాతీతాయై నమః
om Vishnu vardhana vadhanyai namah
ఓం విష్ణు వర్ధన వధన్యై నమః
om theertha roopaya namah
ఓం తీర్థ రూపాయై నమః
om dheena vathsalaya namah
ఓం ధీన వత్సలాయై నమః
om daya poornaya namah
ఓం దయా పూర్ణాయ నమః
om thapo nishtaya namah
ఓం తపో నిష్టాయ నమః
om shrestaya namah
ఓం శ్రేష్టయ నమః
om sreeyuthaya namah
ఓం శ్రీయుథాయ నమః
om niranjanaya namah
ఓం నిరంజనాయా నమః
om pramodha dhayinyai namah
ఓం ప్రమోధ దాయిన్యై నమః
om bhovandha vinajinyai namah
ఓం భోవంధ వినజీన్యై నమః
om bhagavathyai namah
ఓం భగవత్యై నమః
om apara sowkya dayinyai namah
ఓం అపార సౌఖ్య దాయిన్యై నమః
om ashritha vathsalaya namah
ఓం ఆశ్రిత వత్సలాయై నమః
om maha vrathayai namah
ఓం మహా వ్రతాయై నమః
om manoramayai namah
ఓం మనొరమాయై నమః
om sakalabeesta pradhayinyai namah
ఓం సకలాబీష్ట ప్రదయిన్యై నమః
om nithya managala roopinyai namah
ఓం నిత్య మంగళ రూపిణ్యై నమః
om nithyotsavaa yayi namah
ఓం నిత్యోత్సవాయై నమః
om srikanyakaparameshwryayi namah
ఓం శ్రీ కన్యకా పరమేశ్వర్యై నమః

Related Posts

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: