Stotras

Recent Stotra

Ashtottaram & Ashtakam

sri ganapathy ashtakam

Sri Ganapathi Ashtakam

శ్రీ గణపతి అష్టకం (Sri Ganapthi Ashtakam) ఏకదంతం మహాకాయం తప్తకాంచన సన్నిభం లంభోధరం విశాలాక్షం వందేహం గణనాయకం || 1 || మౌంజీ కృష్ణాజినధరం నాగయజ్ఞోపవీతినం బా...

Temples, Stotras & Vratalu

article placeholder

Sri Saligram Stotram

శ్రీ శాలగ్రామ స్తోత్రమ (Sri Saligram Stotram) శ్రీరామం సహ లక్ష్మణం సకరుణం సీతాన్వితం సాత్త్వికం వైదేహీముఖపద్మలుబ్ధమధుప...
article placeholder

Sri Bindu Madhava Stotram

శ్రీ బిందు మాధవ స్తోత్రం (Sri Bindu Madhava Stotram) ఓం నమః పుండరీకాక్ష బాహ్యాంతః శౌచదాయినే | సహస్ర శీర్షా పురుషః సహస్...
article placeholder

Sri Venkatesa Dwadasa nama Stotram

శ్రీ వేంకటేశ ద్వాదశనామస్తోత్రం (Sri Venkatesa Dwadasa nama Stotram) వేంకటేశో వాసుదేవో వారిజాసనవందితః | స్వామిపుష్కరిణీ...

Sri Maha Vishnu Stotras

article placeholder

Sri Saligram Stotram

శ్రీ శాలగ్రామ స్తోత్రమ (Sri Saligram Stotram) శ్రీరామం సహ లక్ష్మణం సకరుణం సీతాన్వితం సాత్త్వికం వైదేహీముఖపద్మలుబ్ధమధుప...
damodara ashtakam

Sri Damodara Ashtakam

శ్రీ దామోదర అష్టకం (Sri Damodarashtakam)  నమామీశ్వరం  సచ్చిదానందరూపం లసత్కండలం గోకులే భ్రాజమానం యశోదాభియోలుఖలాద్ధావమా...
sri sarada stotram

Sri Sarada Devi Stotram

శ్రీ శారద దేవీ స్తోత్రం( Sri Sarada Devi Stotram) నమస్తే శారదా దేవీ కాశ్మీరపురవాసిని | త్వామహం ప్రార్ధయే నిత్యం విధ్యాదానం చ దేహిమే || 1 || యాశ్రద్ధ ధారణా మేధా వాగ్దేవి విధివల్లభ | భక్తి జిహ్వగ్రా సదనా శమ...
dwadasaaryula surya sthuti

Dwadashaaryula Surya Stuthi

ద్వాదశార్యలు సూర్య స్తుతి (Dwadashaaryula Surya Stuthi) సూర్యభగవానుడి సర్వరోగ నివారణకు స్తోత్రం ఉద్యన్నద్య వివస్వాన్ ఆరోహన్నుత్తరాం దివందేవః | హృద్రోగం మమ సూర్యో హరిమాణం చాశునాశయతు || 1 || తా|| ఇప్పుడే ...
ayyppa swamy sharanu ghosha

Sri Ayyappa Sharanu Gosha

శ్రీ అయ్యప్ప శరణు ఘోష (Sri Ayyappa Sharanu Gosha) ఓం శ్రీ స్వామినే  శరణమయ్యప్ప హరి హర  సుతనే  శరణమయ్యప్ప ఆపద్భాందవనే  శరణమయ్యప్ప అనాధరక్షకనే  శరణమయ్యప్ప అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండనాయకనే శరణమయ్యప్ప అ...
sri govinda ashtakam

Sri Govinda Ashtakam

శ్రీ గోవిందాష్టకం (Sri Govinda Ashtakam) సత్యం ఙ్ఞానమనన్తం నిత్యమనాకాశం పరమాకాశమ్ | గోష్ఠప్రాఙ్గణరిఙ్ఖణలోలమనాయసం పరమాయాసమ్ | మాయాకల్పితనానాకారమనాకారం భువనాకారమ్ | క్ష్మామానాథమనాథం ప్రణమత గోవిన్దం పరమానన్దమ్...
article placeholder

New Yagnopaveetha Dhaarana Vidhi

నూతన యజ్ఞోపవీత ధారణ విధి (New Yagnopaveetha Dhaarana Vidhi) గణేశ స్తోత్రం శుక్లాం బరధరం విష్ణుం శశివర్ణమ్ చతుర్భుజమ్ | ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వ విఘ్నోపశాంతయే || అగజానన పద్మార్కం గజానన మహర్నిశమ్ | అనేకదంతం...
nama ramayanam 108 names

Sri Nama Ramayanam

శ్రీ నామ రామాయణం ఓం శ్రీ సీతా లక్ష్మణ భరత శత్రుజ్ఞ హనుమత్ సమేత  శ్రీ రామచంద్ర పరబ్రహ్మణే నమః నూట ఎనిమిది (108) నామాలలో సంపూర్ణ రామాయణం బాలకాండ 1.శుద్ధబ్రహ్మ పరాత్పర రామ 2.కాలాత్మక పరమేశ్వర రామ 3.శేషతల...
dakshina murthy varnamala stotram

Sri Dakshinamurthi Varnamala Stotram

శ్రీ దక్షిణామూర్తి వర్ణమాలా స్తోత్రం  (Sri Dakshinamurthi Varnamala Stotram) ఓమిత్యేతద్యస్య బుధైర్నామ గృహీతం యద్భాసేదం భాతి సమస్తం వియదాది యస్యాజ్ఞాతః స్వస్వపదస్థా విధిముఖ్యాస్తం ప్రత్యంచం దక్షిణవక్త్రం కలయామ...
article placeholder

Sri Keelaka Stotram

శ్రీ కీలక స్తోత్రం (Sri Keelaka Stotram) అస్య శ్రీ కీలక స్తోత్ర మహా మంత్రస్య | శివ ఋషిః | అనుష్టుప్ ఛందః | మహాసరస్వతీ దేవతా | మంత్రోదిత దేవ్యో బీజమ్ | నవార్ణో మంత్రశక్తి| శ్రీ సప్త శతీ మంత్ర స్తత్వం స్రీ జగద...
error: Content is protected !!