సంతాన గోపాల స్వామి స్తోత్రం(Santhana Gopala Swamy Stotram) 

శ్రీశం కమలపత్రాక్షం దేవకీనన్దనం హరిమ్
సుతసంప్రాప్తయే కృష్ణం నమామి మధుసూదనమ్ || 1 ||

నమామ్యహం వాసుదేవం సుతసంప్రాప్తయే హరిమ్
యశోదాఙ్కగతం బాలం గోపాలం నన్దనన్దనమ్ || 2 ||

అస్మాకం పుత్రలాభాయ గోవిన్దం మునివన్దితమ్
నమామ్యహం వాసుదేవం దేవకీనన్దనం సదా ||  3  ||

గోపాలం డిమ్భకం వన్దే కమలాపతిమచ్యుతమ్
పుత్రసంప్రాప్తయే కృష్ణం నమామి యదుపుఙ్గవమ్ || 4 ||

పుత్రకామేష్టిఫలదం కఞ్జాక్షం కమలాపతిమ్
దేవకీనన్దనం వన్దే సుతసమ్ప్రాప్తయే మమ || 5 ||

పద్మాపతే పద్మనేత్రే పద్మనాభ జనార్దన
దేహి మే తనయం శ్రీశ వాసుదేవ జగత్పతే || 6 ||

యశోదాఙ్కగతం బాలం గోవిన్దం మునివన్దితమ్
అస్మాకం పుత్ర లాభాయ నమామి శ్రీశమచ్యుతమ్ || 7 ||

శ్రీపతే దేవదేవేశ దీనార్తిర్హరణాచ్యుత
గోవిన్ద మే సుతం దేహి నమామి త్వాం జనార్దన || 8 ||

భక్తకామద గోవిన్ద భక్తం రక్ష శుభప్రద
దేహి మే తనయం కృష్ణ రుక్మిణీవల్లభ ప్రభో || 9 ||

రుక్మిణీనాథ సర్వేశ దేహి మే తనయం సదా
భక్తమన్దార పద్మాక్ష త్వామహం శరణం గతః || 10 ||

దేవకీసుత గోవిన్ద వాసుదేవ జగత్పతే
దేహి మే తనయం కృష్ణ త్వామహం శరణం గతః || 11 ||

వాసుదేవ జగద్వన్ద్య శ్రీపతే పురుషోత్తమ
దేహి మే తనయం కృష్ణ త్వామహం శరణం గతః || 12 ||

కఞ్జాక్ష కమలానాథ పరకారుణికోత్తమ
దేహి మే తనయం కృష్ణ త్వామహం శరణం గతః || 13 ||

లక్ష్మీపతే పద్మనాభ ముకున్ద మునివన్దిత
దేహి మే తనయం కృష్ణ త్వామహం శరణం గతః || 14 ||

కార్యకారణరూపాయ వాసుదేవాయ తే సదా
నమామి పుత్రలాభార్థ సుఖదాయ బుధాయ తే || 15 ||

రాజీవనేత్ర శ్రీరామ రావణారే హరే కవే
తుభ్యం నమామి దేవేశ తనయం దేహి మే హరే || 16 ||

అస్మాకం పుత్రలాభాయ భజామి త్వాం జగత్పతే
దేహి మే తనయం కృష్ణ వాసుదేవ రమాపతే || 17 ||

శ్రీమానినీమానచోర గోపీవస్త్రాపహారక
దేహి మే తనయం కృష్ణ వాసుదేవ జగత్పతే || 18 ||

అస్మాకం పుత్రసంప్రాప్తిం కురుష్వ యదునన్దన
రమాపతే వాసుదేవ ముకున్ద మునివన్దిత || 19 ||

వాసుదేవ సుతం దేహి తనయం దేహి మాధవ
పుత్రం మే దేహి శ్రీకృష్ణ వత్సం దేహి మహాప్రభో || 20 ||

డిమ్భకం దేహి శ్రీకృష్ణ ఆత్మజం దేహి రాఘవ
భక్తమన్దార మే దేహి తనయం నన్దనన్దన || 21 ||

నన్దనం దేహి మే కృష్ణ వాసుదేవ జగత్పతే
కమలనాథ గోవిన్ద ముకున్ద మునివన్దిత || 22 ||

అన్యథా శరణం నాస్తి త్వమేవ శరణం మమ
సుతం దేహి శ్రియం దేహి శ్రియం పుత్రం ప్రదేహి మే || 23 ||

యశోదాస్తన్యపానజ్ఞం పిబన్తం యదునన్దనం
వన్దేహం పుత్రలాభార్థం కపిలాక్షం హరిం సదా || 24 ||

నన్దనన్దన దేవేశ నన్దనం దేహి మే ప్రభో
రమాపతే వాసుదేవ శ్రియం పుత్రం జగత్పతే || 25 ||

పుత్రం శ్రియం శ్రియం పుత్రం పుత్రం మే దేహి మాధవ
అస్మాకం దీనవాక్యస్య అవధారయ శ్రీపతే || 26 ||

గోపాల డిమ్భ గోవిన్ద వాసుదేవ రమాపతే
అస్మాకం డిమ్భకం దేహి శ్రియం దేహి జగత్పతే || 27 ||

మద్వాఞ్ఛితఫలం దేహి దేవకీనన్దనాచ్యుత
మమ పుత్రార్థితం ధన్యం కురుష్వ యదునన్దన || 28 ||

యాచేహం త్వాం శ్రియం పుత్రం దేహి మే పుత్రసంపదమ్
భక్తచిన్తామణే రామ కల్పవృక్ష మహాప్రభో || 29 ||

ఆత్మజం నన్దనం పుత్రం కుమారం డిమ్భకం సుతమ్
అర్భకం తనయం దేహి సదా మే రఘునన్దన || 30 ||

వన్దే సన్తానగోపాలం మాధవం భక్తకామదమ్
అస్మాకం పుత్రసంప్రాప్త్యై సదా గోవిన్దమచ్యుతమ్ || 31 ||

ఓంకారయుక్తం గోపాలం శ్రీయుక్తం యదునన్దనమ్
క్లీంయుక్తం దేవకీపుత్రం నమామి యదునాయకమ్ || 32 ||

వాసుదేవ ముకున్దేశ గోవిన్ద మాధవాచ్యుత
దేహి మే తనయం కృష్ణ రమానాథ మహాప్రభో || 33 ||

రాజీవనేత్ర గోవిన్ద కపిలాక్ష హరే ప్రభో
సమస్తకామ్యవరద దేహి మే తనయం సదా || 34 ||

అబ్జపద్మనిభం పద్మవృన్దరూప జగత్పతే
దేహి మే వరసత్పుత్రం రమానాయక మాధవ || 35 ||

నన్దపాల ధరాపాల గోవిన్ద యదునన్దన
దేహి మే తనయం కృష్ణ రుక్మిణీవల్లభ ప్రభో || 36 ||

దాసమన్దార గోవిన్ద ముకున్ద మాధవాచ్యుత
గోపాల పుణ్డరీకాక్ష దేహి మే తనయం శ్రియమ్ || 37 ||

యదునాయక పద్మేశ నన్దగోపవధూసుత
దేహి మే తనయం కృష్ణ శ్రీధర ప్రాణనాయక || 38 ||

అస్మాకం వాఞ్ఛితం దేహి దేహి పుత్రం రమాపతే
భగవన్ కృష్ణ సర్వేశ వాసుదేవ జగత్పతే || 39 ||

రమాహృదయసంభారసత్యభామామనః ప్రియ
దేహి మే తనయం కృష్ణ రుక్మిణీవల్లభ ప్రభో || 40 ||

చన్ద్రసూర్యాక్ష గోవిన్ద పుణ్డరీకాక్ష మాధవ
అస్మాకం భాగ్యసత్పుత్రం దేహి దేవ జగత్పతే || 41 ||

కారుణ్యరూప పద్మాక్ష పద్మనాభసమర్చిత
దేహి మే తనయం కృష్ణ దేవకీనన్దనన్దన || 42 ||

దేవకీసుత శ్రీనాథ వాసుదేవ జగత్పతే
సమస్తకామఫలద దేహి మే తనయం సదా || 43 ||

భక్తమన్దార గమ్భీర శఙ్కరాచ్యుత మాధవ
దేహి మే తనయం గోపబాలవత్సల శ్రీపతే || 44 ||

శ్రీపతే వాసుదేవేశ దేవకీప్రియనన్దన
భక్తమన్దార మే దేహి తనయం జగతాం ప్రభో || 45 ||

జగన్నాథ రమానాథ భూమినాథ దయానిధే
వాసుదేవేశ సర్వేశ దేహి మే తనయం ప్రభో || 46 ||

శ్రీనాథ కమలపత్రాక్ష వాసుదేవ జగత్పతే
దేహి మే తనయం కృష్ణ త్వామహం శరణం గతః || 47 ||

దాసమన్దార గోవిన్ద భక్తచిన్తామణే ప్రభో
దేహి మే తనయం కృష్ణ త్వామహం శరణం గతః || 48 ||

గోవిన్ద పుణ్డరీకాక్ష రమానాథ మహాప్రభో
దేహి మే తనయం కృష్ణ త్వామహం శరణం గతః || 49 ||

శ్రీనాథ కమలపత్రాక్ష గోవిన్ద మధుసూదన
మత్పుత్రఫలసిద్ధ్యర్థం భజామి త్వాం జనార్దన || 50 ||

స్తన్యం పిబన్తం జననీముఖాంబుజం
విలోక్య మన్దస్మితముజ్జ్వలాఙ్గమ్ || 51 ||

స్పృశన్తమన్యస్తనమఙ్గులీభిర్వన్దే
యశోదాఙ్కగతం ముకున్దమ్ || 52 ||

యాచేఽహం పుత్రసన్తానం భవన్తం పద్మలోచన
దేహి మే తనయం కృష్ణ త్వామహం శరణం గతః || 53 ||

అస్మాకం పుత్రసమ్పత్తేశ్చిన్తయామి జగత్పతే
శీఘ్రం మే దేహి దాతవ్యం భవతా మునివన్దిత || 54 ||

వాసుదేవ జగన్నాథ శ్రీపతే పురుషోత్తమ
కురు మాం పుత్రదత్తం చ కృష్ణ దేవేన్ద్రపూజిత || 55 ||

కురు మాం పుత్రదత్తం చ యశోదాప్రియనన్దనమ్
మహ్యం చ పుత్రసన్తానం దాతవ్యంభవతా హరే || 56 ||

వాసుదేవ జగన్నాథ గోవిన్ద దేవకీసుత
దేహి మే తనయం రామ కౌశల్యాప్రియనన్దన || 57 ||

పద్మపత్రాక్ష గోవిన్ద విష్ణో వామన మాధవ
దేహి మే తనయం సీతాప్రాణనాయక రాఘవ || 58 ||

కఞ్జాక్ష కృష్ణ దేవేన్ద్రమణ్డిత మునివన్దిత
లక్ష్మణాగ్రజ శ్రీరామ దేహి మే తనయం సదా || 59 ||

దేహి మే తనయం రామ దశరథప్రియనన్దన
సీతానాయక కఞ్జాక్ష ముచుకున్దవరప్రద || 60 ||

విభీషణస్య యా లఙ్కా ప్రదత్తా భవతా పురా
అస్మాకం తత్ప్రకారేణ తనయం దేహి మాధవ || 61 ||

భవదీయపదాంభోజే చిన్తయామి నిరన్తరమ్
దేహి మే తనయం సీతాప్రాణవల్లభ రాఘవ || 62 ||

రామ మత్కామ్యవరద పుత్రోత్పత్తిఫలప్రద
దేహి మే తనయం శ్రీశ కమలాసనవన్దిత || 63 ||

రామ రాఘవ సీతేశ లక్ష్మణానుజ దేహి మే
భాగ్యవత్పుత్రసన్తానం దశరథప్రియనన్దన
దేహి మే తనయం రామ కృష్ణ గోపాల మాధవ || 64 ||

కృష్ణ మాధవ గోవిన్ద వామనాచ్యుత శఙ్కర
దేహి మే తనయం శ్రీశ గోపబాలకనాయక || 65 ||

గోపబాల మహాధన్య గోవిన్దాచ్యుత మాధవ
దేహి మే తనయం కృష్ణ వాసుదేవ జగత్పతే || 66 ||

దిశతు దిశతు పుత్రం దేవకీనన్దనోయం
దిశతు దిశతు శీఘ్రం భాగ్యవత్పుత్రలాభమ్ || 67 ||

దిశతు దిశతు శీఘ్రం శ్రీశో రాఘవో రామచన్ద్రో
దిశతు దిశతు పుత్రం వంశ విస్తారహేతోః || 68 ||

దీయతాం వాసుదేవేన తనయోమత్ప్రియః సుతః
కుమారో నన్దనః సీతానాయకేన సదా మమ || 69 ||

రామ రాఘవ గోవిన్ద దేవకీసుత మాధవ
దేహి మే తనయం శ్రీశ గోపబాలకనాయక || 70 ||

వంశవిస్తారకం పుత్రం దేహి మే మధుసూదన
సుతం దేహి సుతం దేహి త్వామహం శరణం గతః || 71 ||

మమాభీష్టసుతం దేహి కంసారే మాధవాచ్యుత
సుతం దేహి సుతం దేహి త్వామహం శరణం గతః || 72 ||

చన్ద్రార్కకల్పపర్యన్తం తనయం దేహి మాధవ
సుతం దేహి సుతం దేహి త్వామహం శరణం గతః || 73 ||

విద్యావన్తం బుద్ధిమన్తం శ్రీమన్తం తనయం సదా
దేహి మే తనయం కృష్ణ దేవకీనన్దన ప్రభో || 74 ||

నమామి త్వాం పద్మనేత్ర సుతలాభాయ కామదమ్
ముకున్దం పుణ్డరీకాక్షం గోవిన్దం మధుసూదనమ్ || 75 ||

భగవన్ కృష్ణ గోవిన్ద సర్వకామఫలప్రద
దేహి మే తనయం స్వామింస్త్వామహం శరణం గతః || 76 ||

స్వామింస్త్వం భగవన్ రామ కృష్న మాధవ కామద
దేహి మే తనయం నిత్యం త్వామహం శరణం గతః || 77 ||

తనయం దేహిఓ గోవిన్ద కఞ్జాక్ష కమలాపతే
సుతం దేహి సుతం దేహి త్వామహం శరణం గతః || 78 ||

పద్మాపతే పద్మనేత్ర ప్రద్యుమ్న జనక ప్రభో
సుతం దేహి సుతం దేహి త్వామహం శరణం గతః || 79 ||

శఙ్ఖచక్రగదాఖడ్గశార్ఙ్గపాణే రమాపతే
దేహి మే తనయం కృష్ణ త్వామహం శరణం గతః || 80 ||

నారాయణ రమానాథ రాజీవపత్రలోచన
సుతం మే దేహి దేవేశ పద్మపద్మానువన్దిత || 81 ||

రామ రాఘవ గోవిన్ద దేవకీవరనన్దన
రుక్మిణీనాథ సర్వేశ నారదాదిసురార్చిత || 82 ||

దేవకీసుత గోవిన్ద వాసుదేవ జగత్పతే
దేహి మే తనయం శ్రీశ గోపబాలకనాయక || 83 ||

మునివన్దిత గోవిన్ద రుక్మిణీవల్లభ ప్రభో
దేహి మే తనయం కృష్ణ త్వామహం శరణం గతః || 84 ||

గోపికార్జితపఙ్కేజమరన్దాసక్తమానస
దేహి మే తనయం కృష్ణ త్వామహం శరణం గతః || 85 ||

రమాహృదయపఙ్కేజలోల మాధవ కామద
మమాభీష్టసుతం దేహి త్వామహం శరణం గతః || 86 ||

వాసుదేవ రమానాథ దాసానాం మఙ్గలప్రద
దేహి మే తనయం కృష్ణ త్వామహం శరణం గతః || 87 ||

కల్యాణప్రద గోవిన్ద మురారే మునివన్దిత
దేహి మే తనయం కృష్ణ త్వామహం శరణం గతః || 88 ||

పుత్రప్రద ముకున్దేశ రుక్మిణీవల్లభ ప్రభో
దేహి మే తనయం కృష్ణ త్వామహం శరణం గతః || 89 ||

పుణ్డరీకాక్ష గోవిన్ద వాసుదేవ జగత్పతే
దేహి మే తనయం కృష్ణ త్వామహం శరణం గతః || 90 ||

దయానిధే వాసుదేవ ముకున్ద మునివన్దిత
దేహి మే తనయం కృష్ణ త్వామహం శరణం గతః || 91 ||

పుత్రసమ్పత్ప్రదాతారం గోవిన్దం దేవపూజితమ్
వన్దామహే సదా కృష్ణం పుత్ర లాభ ప్రదాయినమ్ || 92 ||

కారుణ్యనిధయే గోపీవల్లభాయ మురారయే
నమస్తే పుత్రలాభాయ దేహి మే తనయం విభో || 93 ||

మస్తస్మై రమేశాయ రుమిణీవల్లభాయ తే
దేహి మే తనయం శ్రీశ గోపబాలకనాయక || 94 ||

మస్తే వాసుదేవాయ నిత్యశ్రీకాముకాయ చ
పుత్రదాయ చ సర్పేన్ద్రశాయినే రఙ్గశాయినే || 95 ||

రఙ్గశాయిన్ రమానాథ మఙ్గలప్రద మాధవ
దేహి మే తనయం శ్రీశ గోపబాలకనాయక || 96 ||

దాసస్య మే సుతం దేహి దీనమన్దార రాఘవ
సుతం దేహి సుతం దేహి పుత్రం దేహి రమాపతే || 97 ||

యశోదాతనయాభీష్టపుత్రదానరతః సదా
దేహి మే తనయం కృష్ణ త్వామహం శరణం గతః || 98 ||

మదిష్టదేవ గోవిన్ద వాసుదేవ జనార్దన
దేహి మే తనయం కృష్ణ త్వామహం శరణం గతః || 99 ||

నీతిమాన్ ధనవాన్ పుత్రో విద్యావాంశ్చ ప్రజాపతే
భగవంస్త్వత్కృపాయాశ్చ వాసుదేవేన్ద్రపూజిత || 100 ||

ఫలశృతిః

యఃపఠేత్ పుత్రశతకం సోపి సత్పుత్రవాన్ భవేత్
శ్రీవాసుదేవకథితం స్తోత్రరత్నం సుఖాయ చ

జపకాలే పఠేన్నిత్యం పుత్రలాభం ధనం శ్రియమ్
ఐశ్వర్యం రాజసమ్మానం సద్యో యాతి న సంశయః

ఇతి సంతానగోపాల స్తోత్రం సంపూర్ణమ్

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: