శ్రీ అర్గళా స్తోత్రం (Sri Argala Stotram)

ధ్యానం
ఓం బంధూక కుసుమాభాసాం పంచముండాధివాసినీం|
స్ఫురచ్చంద్రకలారత్న ముకుటాం ముండమాలినీం||
త్రినేత్రాం రక్త వసనాం పీనోన్నత ఘటస్తనీం|
పుస్తకం చాక్షమాలాం చ వరం చాభయకం క్రమాత్||
దధతీం సంస్మరేన్నిత్యముత్తరామ్నాయమానితాం|

అథవా
యా చండీ మధుకైటభాది దైత్యదళనీ యా మాహిషోన్మూలినీ
యా ధూమ్రేక్షన చండముండమథనీ యా రక్త బీజాశనీ|
శక్తిః శుంభనిశుంభదైత్యదళనీ యా సిద్ధి దాత్రీ పరా
సా దేవీ నవ కోటి మూర్తి సహితా మాం పాతు విశ్వేశ్వరీ||

ఓం అస్య శ్రీ అర్గళా స్తోత్రం మహా మంత్రస్య
విష్ణుః ఋషిః అనుష్టుప్ చందః శ్రీ మహా లక్ష్మిర్దేవతా
శ్రీ జగదంబ ప్రీతయే సప్తశతి పాఠాంగద్యేన వినియోగః
ఓం నమః చండికాయై మార్కండేయ ఉవాచ

ఓం జయంతీ మంగళాకాళీ భద్రకాళీ కపాలినీ
దుర్గాక్షమా శివాధాత్రీ స్వధాస్వాహా నమోస్తుతే

జయత్వం దేవీ చాముండే జయభూతాతిహారిణీ
జయ సర్వగతే దేవీ కాళరాత్రీ నమోస్తుతే

మధుకైటభవిత్రావి విధాత్రీ వరదే నమః
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి ||

మహిషాసుర నిర్ణాషి భక్తానాం సుఖదే నమః
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి ||

రక్త బీజ వదే దేవీ చందముండ వినాశినీ
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి ||

శుంభశైవ నిశుంబస్య ధూమ్రాక్షస్య మర్దినీ
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి ||

వందితాంఘ్రి యుగే దేవీ సర్వసౌభాగ్య దాయినీ
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి ||

అచింత్యేరూప చరితే సర్వ శత్రు వినాశిని
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి ||

నతేసర్వతా నతేభ్య్యస్సర్వదా భక్త్యా చండికే దురితాపహే
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి ||

స్తువద్భ్యో భక్తిపూర్వం త్వాం చండికే వ్యాధి నాశిని
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి ||

చండికే సతతం యేత్వాం అర్చయంతి భక్తితహా
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి ||

దేహి సౌభాగ్యమారోగ్యం దేహిమే పరమం సుఖం
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి ||

విదేహి ద్విషతాం నాశం విదేహి బలముచ్చకైః
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి ||

విదేహి దేవి కల్యాణం విదేహిమే విపులాం శ్రియం
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి ||

సురాసుర శిరోరత్న నిఘృష్ట చరణాంబికే
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి ||

విద్యావంతం యశస్వంతం లక్ష్మీవంతం జనం కురు
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి ||

ప్రచండదైత్య దర్పఘ్ని చండికే ప్రణతాయమే
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి ||

చతుర్భుజే చాతుర్వక్త్ర సంస్తుతే పరమేశ్వరీ
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి ||

కృష్ణేన సంస్తుతే దేవీ శశ్వద్భక్తా సదాంబికే
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి ||

హిమాచల సుతానాథ సంస్తుతే పరమేశ్వరీ
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి ||

ఇంద్రాణీపతిసద్భావ పూజితే పరమేశ్వరి
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి ||

దేవీప్రచండదోర్దండ దైత్యదర్ప వినాశిని
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి ||

దేవీ భాక్తజనోదామ దత్తానందో దయాన్వితే
రూపం దేహి జయం దేహి యశో దేహి ద్విషో జహి ||

ప్రత్నీం మనోరమాం దేహి మనోవృత్తాను సారిణీం
తారిణీం దుర్గసంసార సాగరస్య కులోద్భవాం ||

ఇదం స్తోత్రం పఠిత్వాతు మహాస్తోత్రం పఠేనరః
సతు సప్తశతీసంఖ్యా పరమాప్నోతీ సంపదః |

ఇతి దేవ్యా అర్గళా స్తోత్రం సంపూర్ణం

Sri Argala Stotram in Hindi (अर्गला स्तोत्रम्)

जयत्वंदेविचामुण्डेजयभूतापहारिणि।
जयसर्वगतेदेविकालरात्रिनमोऽस्तुते॥१॥

जयन्तीमङ्गलाकालीभद्रकालीकपालिनी।
दुर्गाशिवाक्षमाधात्रीस्वाहास्वधानमोऽस्तुते॥२॥

मधुकैटभविध्वंसिविधातृवरदेनमः।
रूपंदेहिजयंदेहियशोदेहिद्विषोजहि॥३॥

महिषासुरनिर्नाशिभक्तानांसुखदेनमः।
रूपंदेहिजयंदेहियशोदेहिद्विषोजहि॥४॥

धूम्रनेत्रवधेदेविधर्मकामार्थदायिनि।
रूपंदेहिजयंदेहियशोदेहिद्विषोजहि॥५॥

रक्तबीजवधेदेविचण्डमुण्डविनाशिनि।
रूपंदेहिजयंदेहियशोदेहिद्विषोजहि॥६॥

निशुम्भशुम्भनिर्नाशित्रैलोक्यशुभदेनमः।
रूपंदेहिजयंदेहियशोदेहिद्विषोजहि॥७॥

वन्दिताङ्घ्रियुगेदेविसर्वसौभाग्यदायिनि।
रूपंदेहिजयंदेहियशोदेहिद्विषोजहि॥८॥

अचिन्त्यरूपचरितेसर्वशत्रुविनाशिनि।
रूपंदेहिजयंदेहियशोदेहिद्विषोजहि॥९॥

नतेभ्यःसर्वदाभक्त्याचापर्णेदुरितापहे।
रूपंदेहिजयंदेहियशोदेहिद्विषोजहि॥१०॥

स्तुवद्भयोभक्तिपूर्वंत्वांचण्डिकेव्याधिनाशिनि।
रूपंदेहिजयंदेहियशोदेहिद्विषोजहि॥११॥

चण्डिकेसततंयुद्धेजयन्तिपापनाशिनि।
रूपंदेहिजयंदेहियशोदेहिद्विषोजहि॥१२॥

देहिसौभाग्यमारोग्यंदेहिदेविपरंसुखम्।
रूपंदेहिजयंदेहियशोदेहिद्विषोजहि॥१३॥

विधेहिदेविकल्याणंविधेहिविपुलांश्रियम्।
रूपंदेहिजयंदेहियशोदेहिद्विषोजहि॥१४॥

विधेहिद्विषतांनाशंविधेहिबलमुच्चकैः।
रूपंदेहिजयंदेहियशोदेहिद्विषोजहि॥१५॥

सुरासुरशिरोरत्ननिघृष्टचरणेऽम्बिके।
रूपंदेहिजयंदेहियशोदेहिद्विषोजहि॥१६॥

विद्यावन्तंयशस्वन्तंलक्ष्मीवन्तञ्चमांकुरु।
रूपंदेहिजयंदेहियशोदेहिद्विषोजहि॥१७॥

देविप्रचण्डदोर्दण्डदैत्यदर्पनिषूदिनि।
रूपंदेहिजयंदेहियशोदेहिद्विषोजहि॥१८॥

प्रचण्डदैत्यदर्पघ्नेचण्डिकेप्रणतायमे।
रूपंदेहिजयंदेहियशोदेहिद्विषोजहि॥१९॥

चतुर्भुजेचतुर्वक्त्रसंस्तुतेपरमेश्वरि।
रूपंदेहिजयंदेहियशोदेहिद्विषोजहि॥२०॥

कृष्णेनसंस्तुतेदेविशश्वद्भक्त्यासदाम्बिके।
रूपंदेहिजयंदेहियशोदेहिद्विषोजहि॥२१॥

हिमाचलसुतानाथसंस्तुतेपरमेश्वरि।
रूपंदेहिजयंदेहियशोदेहिद्विषोजहि॥२२॥

इन्द्राणीपतिसद्भावपूजितेपरमेश्वरि।
रूपंदेहिजयंदेहियशोदेहिद्विषोजहि॥२३॥

देविभक्तजनोद्दामदत्तानन्दोदयेऽम्बिके।
रूपंदेहिजयंदेहियशोदेहिद्विषोजहि॥२४॥

भार्यामनोरमांदेहिमनोवृत्तानुसारिणीम्।
रूपंदेहिजयंदेहियशोदेहिद्विषोजहि॥२५॥

तारिणिदुर्गसंसारसागरस्याचलोद्भवे।
रूपंदेहिजयंदेहियशोदेहिद्विषोजहि॥२६॥

इदंस्तोत्रंपठित्वातुमहास्तोत्रपठेन्नरः।
सप्तशतींसमाराध्यवरमाप्नोतिदुर्लभम्॥२७

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: