శ్రీ మంగళ గౌరీ స్తోత్రం (Sri Mangala Gauri Stotram)

దేవి త్వదీయ చరణాంబుజ రేణుగౌరీం
భాలస్థలీం వహతి యః ప్రణతి ప్రవీణః।
జన్మాంతరేఽపి రజనీకరచారులేఖా
తాం గౌరయ త్యతితరాం కిల తస్య పుంసః॥ 1 ॥

శ్రీ మంగళే సకల మంగళ జన్మభూమే
శ్రీ మంగళే సకలకల్మషతూలవహ్నే।
శ్రీ మంగళే సకలదానవ దర్పహన్త్రి
శ్రీ మంగళేఽఖిల మిదం పరిపాహి విశ్వమ్॥ 2 ॥

విశ్వేశ్వరి త్వ మసి విశ్వజనస్య కర్త్రీ।
త్వం పాలయి త్ర్యసి తథా ప్రళయేఽపి హన్త్రీ।
త్వన్నామ కీర్తన సముల్లస దచ్ఛపుణ్యా
స్రోతస్వినీ హరతి పాతక కూల వృక్షాన్॥ 3 ॥

మాతర్భవాని భవతీ భవతీవ్రదుఃఖ
సంభారహారిణి శరణ్య మిహన్తి నాన్యా।
ధన్యా స్త ఏవ భువనేషు త ఏవ మాన్యా
యేషు స్ఫురే త్తవ శుభః కరుణాకటాక్షః ॥ 4 ॥

యే త్వాం స్మరంతి సతతం సహజ ప్రకాశాం
కాశీపురీ స్థితిమతీం నతమోక్ష లక్ష్మీమ్।
తాన్ సంస్మరేత్ స్మరహరో ధృతశుద్ధబుద్ధీన్
నిర్వాణ రక్షణ విచక్షణ పాత్రభూతాన్॥ 5 ॥

మాత స్తవాంఘ్రియుగళం విమలం హృదిస్థం
య స్యాస్తి తస్య భువనం సకలం కరస్థమ్।
యో నామ తే జపతి మంగళగౌరి నిత్యం
సిద్ధ్యష్టకం న పరిముంచతి తస్య గేహమ్॥ 6 ॥

త్వం దేవి వేదజననీ ప్రణవస్వరూపా
గాయత్ర్యసి త్వ మసి వై ద్విజకామధేనుః।
త్వం వ్యాహృతిత్రయ మహాఽఖిల కర్మసిద్ధ్యై
స్వాహా స్వధాఽసి సుమనః పితృతృప్తిహేతుః॥ 7 ॥

గౌరి త్వ మేవ శశిమాలిని వేధసి త్వం
సావిత్ర్యసి త్వ మసి చక్రిణి చారులక్ష్మీః।
కాశ్యాం త్వ మ స్యమలరూపిణి మోక్షలక్ష్మీః
త్వం మో శరణ్య మిహ మంగళగౌరి మాతః॥ 8 ॥

స్తుత్వేతి తాం స్మరహరార్ధ శరీరశోభాం
శ్రీమంగళాష్టక మహాస్తవనేన భానుః।
దేవీం చ దేవ మసకృ త్పరితః ప్రణమ్య
తూష్ణీం బభూవ సవితా శివయోః పురస్తాత్॥ 9 ॥

ఏతత్ స్తోత్రద్వయం పుణ్యం సర్వపాతకనాశనమ్।
దూరదేశాంతరస్థోపి జపన్నిత్యం నరోత్తమః॥ 10 ॥

త్రిసంధ్యం పరిశుద్ధాత్మా కాశీం ప్రాప్స్యతి దుర్లభామ్।
అనేన స్తోత్ర యుగ్మేన జప్తేన ప్రత్యహం నృభిః॥ 11 ॥

ఏతత్ స్తోత్రద్వయం దద్యాత్ కాశ్యాం నైశ్రేయసీం శ్రియం।
తస్మాత్సర్వప్రయత్నేన మానవై ర్మోక్షకాంక్షిభిః
ఏతత్ స్తోత్రద్వయం జప్యం త్యక్త్వా స్తోత్రాణ్యనేకశః॥

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: