శ్రీ గంగా అష్టోత్తర శతనామావళి (Sri Ganga Ashtottara Shatanamavali)

 1. ఓం గంగాయై నమః ।
 2. ఓం విష్ణుపాదసంభూతాయై నమః ।
 3. ఓం హరవల్లభాయై నమః ।
 4. ఓం హిమాచలేన్ద్రతనయాయై నమః ।
 5. ఓం గిరిమణ్డలగామిన్యై నమః ।
 6. ఓం తారకారాతిజనన్యై నమః ।
 7. ఓం సగరాత్మజతారకాయై నమః ।
 8. ఓం సరస్వతీసమయుక్తాయై నమః ।
 9. ఓం సుఘోషాయై నమః ।
 10. ఓం సిన్ధుగామిన్యై నమః । ౧౦
 11. ఓం భాగీరత్యై నమః ।
 12. ఓం భాగ్యవత్యై నమః ।
 13. ఓం భగీరతరథానుగాయై నమః ।
 14. ఓం త్రివిక్రమపదోద్భూతాయై నమః ।
 15. ఓం త్రిలోకపథగామిన్యై నమః ।
 16. ఓం క్షీరశుభ్రాయై నమః ।
 17. ఓం బహుక్షీరాయై నమః ।
 18. ఓం క్షీరవృక్షసమాకులాయై నమః ।
 19. ఓం త్రిలోచనజటావాసాయై నమః ।
 20. ఓం ఋణత్రయవిమోచిన్యై నమః । ౨౦
 21. ఓం త్రిపురారిశిరఃచూడాయై నమః ।
 22. ఓం జాహ్నవ్యై నమః ।
 23. ఓం నరకభీతిహృతే నమః ।
 24. ఓం అవ్యయాయై నమః ।
 25. ఓం నయనానన్దదాయిన్యై నమః ।
 26. ఓం నగపుత్రికాయై నమః ।
 27. ఓం నిరఞ్జనాయై నమః ।
 28. ఓం నిత్యశుద్ధాయై నమః ।
 29. ఓం నీరజాలిపరిష్కృతాయై నమః ।
 30. ఓం సావిత్ర్యై నమః । ౩౦
 31. ఓం సలిలావాసాయై నమః ।
 32. ఓం సాగరాంబుసమేధిన్యై నమః ।
 33. ఓం రమ్యాయై నమః ।
 34. ఓం బిన్దుసరసే నమః ।
 35. ఓం అవ్యక్తాయై నమః ।
 36. ఓం అవ్యక్తరూపధృతే నమః ।
 37. ఓం ఉమాసపత్న్యై నమః ।
 38. ఓం శుభ్రాఙ్గాయై నమః ।
 39. ఓం శ్రీమత్యై నమః ।
 40. ఓం ధవలాంబరాయై నమః । ౪౦
 41. ఓం ఆఖణ్డలవనవాసాయై నమః ।
 42. ఓం కంఠేన్దుకృతశేకరాయై నమః ।
 43. ఓం అమృతాకారసలిలాయై నమః ।
 44. ఓం లీలాలింగితపర్వతాయై నమః ।
 45. ఓం విరిఞ్చికలశావాసాయై నమః ।
 46. ఓం త్రివేణ్యై నమః ।
 47. ఓం త్రిగుణాత్మకాయై నమః ।
 48. ఓం సంగత అఘౌఘశమన్యై నమః ।
 49. ఓం భీతిహర్త్రే నమః ।
 50. ఓం శంఖదుందుభినిస్వనాయై నమః । ౫౦
 51. ఓం భాగ్యదాయిన్యై నమః ।
 52. ఓం నన్దిన్యై నమః ।
 53. ఓం శీఘ్రగాయై నమః ।
 54. ఓం శరణ్యై నమః ।
 55. ఓం శశిశేకరాయై నమః ।
 56. ఓం శాఙ్కర్యై నమః ।
 57. ఓం శఫరీపూర్ణాయై నమః ।
 58. ఓం భర్గమూర్ధకృతాలయాయై నమః ।
 59. ఓం భవప్రియాయై నమః । 
 60. ఓం సత్యసన్ధప్రియాయై నమః । ౬౦
 61. ఓం హంసస్వరూపిణ్యై నమః ।
 62. ఓం భగీరతభృతాయై నమః ।
 63. ఓం అనన్తాయై నమః ।
 64. ఓం శరచ్చన్ద్రనిభాననాయై నమః ।
 65. ఓం ఓంకారరూపిణ్యై నమః ।
 66. ఓం అనలాయై నమః ।
 67. ఓం క్రీడాకల్లోలకారిణ్యై నమః ।
 68. ఓం స్వర్గసోపానశరణ్యై నమః ।
 69. ఓం సర్వదేవస్వరూపిణ్యై నమః ।
 70. ఓం అంబఃప్రదాయై నమః । ౭౦
 71. ఓం దుఃఖహన్త్ర్యైనమః ।
 72. ఓం శాన్తిసన్తానకారిణ్యై నమః ।
 73. ఓం దారిద్ర్యహన్త్ర్యై నమః ।
 74. ఓం శివదాయై నమః ।
 75. ఓం సంసారవిషనాశిన్యై నమః ।
 76. ఓం ప్రయాగనిలయాయై నమః ।
 77. ఓం శ్రీదాయై నమః ।
 78. ఓం తాపత్రయవిమోచిన్యై నమః ।
 79. ఓం శరణాగతదీనార్తపరిత్రాణాయై నమః ।
 80. ఓం సుముక్తిదాయై నమః । ౮౦
 81. ఓం పాపహన్త్ర్యై నమః ।
 82. ఓం పావనాఙ్గాయై నమః ।
 83. ఓం పరబ్రహ్మస్వరూపిణ్యై నమః ।
 84. ఓం పూర్ణాయై నమః ।
 85. ఓం పురాతనాయై నమః ।
 86. ఓం పుణ్యాయై నమః ।
 87. ఓం పుణ్యదాయై నమః ।
 88. ఓం పుణ్యవాహిన్యై నమః ।
 89. ఓం పులోమజార్చితాయై నమః ।
 90. ఓం భూదాయై నమః । ౯౦
 91. ఓం పూతత్రిభువనాయై నమః ।
 92. ఓం జయాయై నమః ।
 93. ఓం జంగమాయై నమః ।
 94. ఓం జంగమాధారాయై నమః ।
 95. ఓం జలరూపాయై నమః ।
 96. ఓం జగద్ధాత్ర్యై నమః ।
 97. ఓం జగద్భూతాయై నమః ।
 98. ఓం జనార్చితాయై నమః ।
 99. ఓం జహ్నుపుత్ర్యై నమః ।
 100. ఓం జగన్మాత్రే నమః । ౧౦౦
 101. ఓం జంభూద్వీపవిహారిణ్యై నమః ।
 102. ఓం భవపత్న్యై నమః ।
 103. ఓం భీష్మమాత్రే నమః ।
 104. ఓం సిక్తాయై నమః ।
 105. ఓం రమ్యరూపధృతే నమః ।
 106. ఓం ఉమాసహోదర్యై నమః ।
 107. ఓం అజ్ఞానతిమిరాపహృతే నమః ।
 108. ఓం శ్రీ గంగా దేవ్యై నమః | ౧౦౮

శ్రీ గంగా అష్టోత్తర శతనామావళీ సంపూర్ణం

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!