శ్రీ శారద దేవీ స్తోత్రం( Sri Sarada Devi Stotram)

నమస్తే శారదా దేవీ కాశ్మీరపురవాసిని |
త్వామహం ప్రార్ధయే నిత్యం విధ్యాదానం చ దేహిమే || 1 ||

యాశ్రద్ధ ధారణా మేధా వాగ్దేవి విధివల్లభ |
భక్తి జిహ్వగ్రా సదనా శమాదిగుణదాయినీ || 2 ||

నమామి యామినీం నాధలేఖాలంక్రుత కుంతలాం
భవానీం భవసంతాపనిర్వాపన సుధానదీం || 3 ||

భద్రకాల్యై నమో నిత్యం సరస్వత్యై నమో నమః |
వేద వేదాంగ వేదాంత విధ్యా స్థానేభ్య ఏవచ || 4 ||

బ్రహ్మ స్వరూప పరమా జ్యోతిరూప సనాతనీ |
సర్వవిధ్యాధి దేవీ యా తస్యై వాణ్యై నమో నమః || 5 ||

యయా వీణా జగత్ సర్వం శశ్య జ్జీవన్ మృతం భవేత్ |
జ్ఞానాధి దేవీ యా తస్యై సరస్వత్యై నమో నమః || 6 ||

యయా వీణా జగత్ సర్వం మూకమున్మత్తవత్ సదా |
యాదేవీ వాగధిష్టాత్రీ తస్యై వాణ్యై నమో నమః || 7 ||

ఇతి శ్రీ శారదా స్తోత్రం సంపూర్ణం

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: