సర్ప ప్రార్ధనా (Sarpa Prarthana)

బ్రహ్మ లోకేచ సర్పః శేషనాగ పురోగమః |
నమోస్తు తేభ్యః సుప్రీతాః ప్రసన్నానంత మేసదా || 1 ||

విష్ణు లోకే చ యేసర్పః వాసుకి ప్రముకాస్చయే:
నమోస్తు తేభ్యః సుప్రీతాః ప్రసన్నానంత మేసదా || 2 ||

రుద్రలోకే చ యేసర్పః తక్షక ప్రముఖాస్థధా |
నమోస్తు తేభ్యః సుప్రీతాః ప్రసన్నానంత మేసదా || 3 ||

ఖాండవస్య తథాదాహే స్వర్గం యే చ సమాశ్రితాః |
నమోస్తు తేభ్యః సుప్రీతాః ప్రసన్నానంత మేసదా || 4 ||

సర్పసత్రేయే సర్పాః ఆస్తికేన చరక్షితాః |
నమోస్తు తేభ్యః సుప్రీతాః ప్రసన్నానంత మేసదా || 5 ||

ప్రళయే చైవ యే సర్పః కర్కోట ప్రముఖాశ్యయే |
నమోస్తు తేభ్యః సుప్రీతాః ప్రసన్నానంత మేసదా || 6 ||

ధర్మలోకేచయే సర్పాః వైతరన్యాం సమాశ్రితాః |
నమోస్తు తేభ్యః సుప్రీతాః ప్రసన్నానంత మేసదా || 7 ||

యేసర్పః పార్వతాయేషు దరీసంధిషు సంస్థతాః |
నమోస్తు తేభ్యః సుప్రీతాః ప్రసన్నానంత మేసదా || 8 ||

గ్రామేవాయది వారన్యే సర్పః ప్రచరంతిహి
నమోస్తు తేభ్యః సుప్రీతాః ప్రసన్నానంత మేసదా || 9 ||

పృథివ్యాం చైవ యేసర్పాయే సర్ప బిలసంస్తితా
నమోస్తు తేభ్యః సుప్రీతాః ప్రసన్నానంత మేసదా || 10 ||

రసాతలే చయే సర్పా అనంతాధ్యామహాబలాః
నమోస్తు తేభ్యః సుప్రీతాః ప్రసన్నానంత మేసదా || 11 ||

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: