శ్రీ కాలభైరవ పంచరత్న స్తోత్రం (Sri Kalabhairava Pancharatna Stotram)

గధం, కపాలం, డమరుకం త్రిశూలం
హస్తాంభుజే సంతతుం త్రినేత్రం
ధిగంభరం బస్మ విభూషితాంగం
నమామ్యహం భైరవం ఇందుచూడం || 1 ||

కవిత్వధం సత్ వారమేవ మొధాం
నతలయే శంభూ మణోభిరామం
నమామి యసీ కృత సారా మేయం
నమామ్యహం భైరవం ఇందుచూడం || 2 ||

జరాధి డుఖౌగ విభేధ దక్షం
విరగి సంసేవ్య పాడరవిందం
నారపతిపత్వ ప్రాథమసు నాండ్రే
నమామ్యహం భైరవం ఇందుచూడం || 3  ||

సమాధి సంపట్జ్ ప్రాథమాన తెభ్యో
రేమా త్వాడ్ యాచిత పద పద్మం
సమాధి నిష్టై స్తర సాధి గమ్యం
నమామ్యహం భైరవం ఇందుచూడం || 4 ||

గ్రామ గమ్యం, మానసభి ధూరం
చరాచరస్య ప్రభావతీ హేతుం
కరబా శూన్య మతాభిరమ్యం
నమామ్యహం భైరవం ఇందుచూడం || 5 ||

Gadgam , kapalam , Damarugam , Trishoolam,
Hasthambhuje santhathum trinethram .
Digambaram basma Vibhooshithangam,
Namyaham Bhairavam Induchoodam. || 1 ||

Kavithvadham sath varameva modhaan,
Nathalye shambhu manobhiramam,
Namami yasee krutha sara meyam,
Namyaham Bhairavam Induchoodam. || 2 ||

Jaradhi dukhouga vibhedha daksham,
Viragi samsevya Padaravindam,
Narapathipathwa prathamasu nandre,
Namyaham Bhairavam Induchoodam. || 3 ||

Samadhi sampatj prathamana thebhyo,
Rema thwad yachitha pada padmam,
Samadhi nishtai sthara sadhi gamyam,
Namyaham Bhairavam Induchoodam. || 4 ||

Grama gamyam, manasabhi dhooram,
Characharasya prabhaavathi hethum,
Karaba soonya mathabhiramyam,
Namyaham Bhairavam Induchoodam. || 5 ||

खड्गं कपालं डमरुं त्रिशूलं
हस्ताम्बुजे संदधतं त्रिनेत्रम् |
दिगम्बरं भस्मविभूषिताङ्गं
नमाम्यहं भैरवमिन्दुचूडम् || १ ||

कवित्वदं सत्वरमेव मोदा-
न्नतालये शम्भुमनोऽभिरामम् |
नमामि यानीकृतसारमेयं
भवाब्धिपारं गमयन्तमाशु || २ ||

जरादिदुःखौघविभेददक्षं
विरागिसंसेव्यपदारविन्दम् |
नराधिपत्वप्रदमाशु नन्त्रे
सुराधिपं भैरवमानतोऽस्मि || ३ ||

शमादिसंपत्प्रदमानतेभ्यो
रमाधवाद्यर्चितपादपद्मम् |
समाधिनिष्ठैस्तरसाधिगम्यं
नमाम्यहं भैरवमादिनाथम् || ४ ||

गिरामगम्यं मनसोऽपि दूरं
चराचरस्य प्रभवादिहेतुम् |
कराक्षिपच्छून्यमथापि रम्यं
परावरं भैरवमनतोऽस्मि || ५ ||

Related Posts

2 Responses

  1. Hemalatha

    I want to download these slokas how can i down load pls tell me

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: