శ్రీ యంత్రోద్ధారక హనుమత్ స్తోత్రం (Sri Yantrodharaka Hanuman Stotram)

నమామి దూతం రామస్య, సుఖదం చ సురద్రుమం ౹
పీనవృత మహాబాహుం, సర్వశతృ నివారణం ॥
నానారత్న సమాయుక్త, కుండలాది విరాజితం ౹
సర్వదాభీష్ట దాతారం, సతాం వై దృడ మాహవే ॥
వాసినం చక్ర తీర్ధస్య, దక్షిణ స్థ గిరౌసదా ౹
తుంగా భోవిత రంగస్య, వాతేన పది శోభితే ॥
నానా దేశ గతై స్సద్ది, సేవ్యమానం నృపోత్తయే ౹
ధూపదీపాది నైవేద్య, పంచఖ్యాద్యైశ్చ శక్తిత ॥
భజామి శ్రీహనుమంతం, హేమకాంతి సమప్రభం ౹
వ్యాసతీర్థ యతీంద్రాణాం, పూజితాం ప్రణిధానతః ॥
త్రివారం య పఠేన్నిత్యం, స్తోత్రం భక్త్యాద్విజోత్తమః ౹
వాంఛితం లభతేఽభీష్టం, షణ్మాసాభ్యంత రఖులుం ॥
పుత్రార్థీ లభతే పుత్రం, యశార్థీ లభతే యశః ౹
విద్యార్థీ లభతే విద్యాం, ధనార్థీ లభతే ధనం ॥
సర్వదా మంస్తు సందేహః, హరిః సాక్షీ జగత్పతిః ౹
యః కరోత్యత్ర సందేహం, స యాతి నరకం ధ్రువం ॥

ఇతి శ్రీ వ్యాసరాజ విరచిత యంత్రోద్ధారక హనుమత్ స్తోత్రం సంపూర్ణం

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: