రుద్ర స్తుతి

నమో దేవాయా మహతే దేవదేవాయా శూలినే
త్రయంబకాయ త్రినేత్రాయ యోగినం పతయె నమః || 1 ||

నమొస్తూ దేవ దెవాయ మహా దేవాయా వెదసే
సంభావే స్థాణవేయ్ నిత్యం శివాయ పరమత్మనే || 2 ||

నమః సోమాయ రుద్రయ మహా గ్రాసాయ హేతవే
ప్రపధ్యేహంవీరూ పాక్షం శరణ్యం బ్రహ్మ చారినం || 3 ||

మహాదేవం మహా యోగ మిశానం త్వాం బీకా పదిమ్
యోగినం యోగదాతారమ్ యోగమాయా సమా హృుతమ్ || 4 ||

యోగినాం గురుమచార్యం యోగ గమ్యం సనాతనం
సంసార తారణ రుద్రం బ్రహ్మణం బ్రహ్మణోధీ పమ్ || 5 ||

శాశ్వతం సర్వగం సాంతం బ్రహ్మణం బ్రాహ్మణ ప్రియం
కాపార్ధీనం కళామూర్తి మా మూర్తి మమారేశ్వరం || 6 ||

ఏకమూర్తీం మహా మూర్తీం వెదవెద్ధ్యం సతాంగతిం
నీలకంటమ్ విశ్వమూర్తిం వ్యాపినం విశ్వరేతసం || 7 ||

కాలాగ్నిమ్ కాలదహనం కామినమ్ కామనాశనం
నమామి గిరీశం దేవం చంద్రావాయవ భూషనం || 8 ||

త్రిలోచనం లెలీ హానమాదిథ్యం పరమేష్టినం
ఉగ్రమ్ పసుపథిం భీమం భా స్కరం తమసః పరం || 9 ||

ఇతి కూర్మ పురానే వ్యాసో క్త రుద్ర స్తుతి సంపూర్ణం

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: