శివప్రోక్త  సూర్య స్తవ రాజము (Siva Prokta Surya sthavarajam )

ఓం నమో సహస్ర బాహవే ఆదిత్యాయ నమో నమః
నమస్తే పద్మహస్తాయ వరుణాయ నమో నమః ||

నమస్తిమిర నాశాయ శ్రీ సూర్యయ నమో నమః |
నమః సహస్ర జిహ్వాయ భానవే చ నమో నమః || 2 ||

త్వం చ బ్రహ్మత్వం చ విష్ణు రుద్రస్త్వం చ నమో నమః
త్వమగ్ని: సర్వభూతేషు నహి కించిత్ త్వయావినా
చరా చరే జగత్యస్మిన్ సర్వదేహి వ్యవస్థితః || 3 ||

ఇతి పద్మ పురాణే శివ ప్రోక్త సూర్య స్తవ రాజం సంపూర్ణం

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: