శ్రీ ప్రత్యంగిరా మాలా మంత్రః (Sri Pratyangira Mala Mantram)

Prathyangira devi temple tinfactoryఓం నమః కృష్ణ వాససే శత సహస్ర కోటి సింహాసనే సహస్ర వదనే అష్టా దశ భుజే మహా బలే మహా బల పరాక్రమే | అజితే అపరాజితే మహా ప్రత్యంగిరే ప్రత్యంగిరసే అన్య పరాక్రమ విధ్వంశిని పరమంత్రో ఛాధిని పరమంత్రోత్ సాధిని సర్వభూతధమని ఘ్రాం శౌం ప్రేమ్ ఘ్రీం క్రోమ్ మమ సర్వ ఉపధ్రవేప్యః సర్వ ఆపత్హో రక్ష రక్ష హ్రం ఘ్రీం క్షీరీమ్ క్రోమ్ సర్వ దేవానామ్ ముఖం స్తంభయ స్తంభయ సర్వవిఘ్నం చింది చింది సర్వ ధుష్టానాం భక్షయ భక్షయ వక్ట్రాలయా జ్వాలా జిహ్వే కరాళ వధనే సర్వ యంత్రాణి స్పోటయ స్పోటయ త్రోటయ త్రోటయ ప్రత్యసుర సముధ్రాన్ విద్రావయ విద్రావయ సం రౌద్ర మూర్తె మహా ప్రత్యంగిరే మహా విధ్యె శాంతిమ్ కురు కురు మామ శత్రూన్ భక్షయ భక్షయ

ఓం హ్రాం హ్రీం హ్రూం  జంభే జంభే మోహే మోహే స్తంభే స్తంభే

ఓం హ్రీం హుం ఫట్ స్వాహా | ఓం హ్రీం ఈం గ్లౌం ఐం హుం కృష్ణ వాససే శత సహస్ర సింహ వదనె అష్టా దశ భుజే మహాభలే శత పారాక్రమ పూజితే అజితే అపరాజితే దేవి ప్రత్యంగిరే పర సైన్య పర కర్మ విధ్వంశిని పర మంత్ర పర యంత్ర పర తంత్ర ఉచ్చాటినీ పర విద్యా గ్రాశకరే సర్వ భూత ధమని క్షాం గ్లౌం సౌం ఈం గ్రాం గ్రీం గ్రాం ఏహిఏహి ప్రత్యంగిరే చిత చిత్రూపె సర్వ ఉపద్రవెభ్యయః సర్వ గ్రహ దోషేభ్యః ప్రత్యంగిరే మమ రక్ష రక్ష ఘ్రాం ఘ్రీం ఘ్రూం ఘ్రైం ఘ్రౌం హన హన

క్షాం క్షీం క్షూం క్‌షైమ్ క్షౌం క్షః

గ్లాం గ్లీం గ్లూం గ్లైం గ్లౌుం గ్లహః

ప్రత్యంగిరే పర బ్రహ్మ మహిషి పరమకారునికే యెహి యెహి మమ శరీరే ఆవేశయ ఆవేశయ మమ హృదయే స్పుర స్పుర మమాంక్ష్ ప్రస్పుర ప్రస్పుర సర్వ ధుష్టానాం వాచంముఖం పధం స్తంభయ స్తంభయ జిహ్వం కీలయ కీలయ బుద్ధిం వినాశయ వినాశయ ప్రత్యంగిరే మహా కుండలిని చంద్రకళావధంశిని భేతాళ వాహనే ప్రత్యంగిరే కపాల మాలా ధారిణి త్రీశూళ వజ్రాంకుశబాణ భానసర పాని పాత్ర: పూరితం మమ శత్రూన్ శ్రోనితం పిబ పిబ మమ శత్రూన్ మాంసయ ఖాదయ ఖాదయ మమ శత్రూన్ తాడయ తాడయ మమ వైరి జనాన్ దహా దహా మమ విధ్వేశ కారినం శీగ్రమెవ భక్షయ భక్షయ శ్రీ ప్రత్యంగిరే భక్త కారునికే శీగ్రమేవ ధయాం కురు కురు సధ్యో జ్వర జాధ్య ముఖ్‌తిమ్ కురు కురు భేతాళ బ్రహ్మరాక్షధీం జహి జహి మమ శత్రూన్ తాడయ తాడయ ప్రారబ్ధ సంచిత క్రియమానాం దహా దహా ధూషకాన్ సధ్యో ధీర్గ రోగ యుక్తాన్ కురు కురు ప్రత్యంగిరే ప్రాణ శక్తి మయె మమ వైరి జన ప్రాణాన్ హన హన మర్ధయ మర్ధయ నాశయ నాశయ

ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం సౌం గ్లౌుం ప్రత్యంగిరే మహామాయె దేవి దేవి మమ వాంఛితం కురు కురు మాం రక్ష రక్ష మమ ప్రత్యంగిరే స్వాహా  ||

 

Related Posts

One Response

  1. V Venkata Radha Krishnan

    sri mathre namha good services god bless you

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: