శ్రీ గిరిజా దేవీ స్తోత్రం (Sri Girija Devi Stotram)

మందారకల్ప హరిచందన పారిజాత మధ్యే శశాంకమణి మంటపవేది సంస్థే
అర్దేందుమౌళి సులలాట షడర్దనేత్రి బిక్షాం ప్రదేహి గిరిజే క్షుధితాయ మహ్యం || 1 ||

కేయూరహార కటకాంగద కర్ణపూర కాంచీకలాప మనికాంతి లసద్దుకూలే
దుగ్దాన్న పూర్ణపర కాంచన దర్విహస్తే బిక్షాం ప్రదేహి గిరిజే క్షుధితాయ మహ్యం || 2 ||

లీలావచాంసి తవ దేవీ ఋగాదివేదే సృష్ట్యాదికర్మరచనాం భవదీయ చేస్తాః
త్వత్తెజసా జగదిదం ప్రతిభాతి నిత్యం బిక్షాం ప్రదేహి గిరిజే క్షుధితాయ మహ్యం || 3 ||

అంబత్వదీయ చరణాంఋజ సేవయాయే బ్రహ్మదయోప్య వికలాశ్రయ మాశ్రయంతి
తస్మాదహంతవ సతోసస్మి పదారవిందే బిక్షాం ప్రదేహి గిరిజే క్షుధితాయ మహ్యం || 4 ||

అమరీకదంబపరి సేవితపార్శ్వ యుగ్మే శక్రాదయో ముకులితాం జలయః పురస్తాత్
దేవిత్వదీయచరణౌ శరణం ప్రపద్యే బిక్షాం ప్రదేహి గిరిజే క్షుధితాయ మహ్యం || 5 ||

సద్భక్తకల్పలతికే భువనైకవంధ్యే భూతేశ హృత్కమలమధ్యకుచాగ్రబృంగే
కారుణ్యపూర్ణ నయనే కిముపేక్ష సేమాం బిక్షాం ప్రదేహి గిరిజే క్షుధితాయ మహ్యం || 6 ||

సంధ్యాత్రయే సకలభూసురసేవ్యమానే స్వాహాస్వదర్శి పితృదేవగణాస్పువన్తి
జాయాసుతా పరిజనాతిథయోన్నకామ బిక్షాం ప్రదేహి గిరిజే క్షుధితాయ మహ్యం || 7 ||

వందారు దేవముని నారదకౌశికాద్యా వ్యాసాంబరీష కలశోద్బవ కశ్యపాద్యాః
భక్తాస్తువంతి నిగమాగమసూక్తిబృందైః బిక్షాం ప్రదేహి గిరిజే క్షుధితాయ మహ్యం || 8 ||

ఏకంబ్రమూల నిలయస్య మహేశ్వరస్య ప్రాణేశ్వరీ ప్రణతభక్తజనావనేశి
కామాక్షీరక్షిత జగత్రితయే అన్నపూర్ణే బిక్షాం ప్రదేహి గిరిజే క్షుధితాయ మహ్యం || 9 ||

శబ్దాత్మికే శశికళా భరణార్దదేహి విష్ణోరురస్త్సలనికేతన నిత్యవాసే
దారిద్ర్యదుఃఖభయమోచన కామధేనో బిక్షాం ప్రదేహి గిరిజే క్షుధితాయ మహ్యం || 10 ||

భక్త్యాస్తువంతి గిరిజాదశకం ప్రభాతే పుత్రార్ధినోఅపి ధనధ్యాన సమృద్ధికామః
ప్రీతామ హేశవనితా హిమశైలకన్యాతేశాం ధదాత్యసులభాన్యపి ఛేప్సితాని || 11 ||

Related Posts

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: