శ్రీ లలితా మూలమంత్ర కవచం(Sri Lalitha moola mantra kavacham)

అస్యశ్రీ లలితా కవచ స్తవరత్న మంత్రస్య ఆనందభైరవ ఋషిః అమృత విరాట్
చంద: శ్రీ మహాత్రిపురసుందరీ లలితా పరాంబా దేవతా, ఐ బీజం హ్రీం
శక్తి: శ్రీం కీలకం, మమ శ్రీ లలితాంబా ప్రసాద సిద్ధ్యర్దే శ్రీ లలితా కవచ స్తవరత్న
మంత్రజపే వినియోగ: ఐం అంగుష్టాభ్యాం నమః హ్రీం కనిష్టాభ్యాం నమః

ఐం కరతలకర పృష్టాభ్యాం నమః ఐం హృదయాయ నమః హ్రీం శిరసేస్వాహా – శ్రీం
శిఖాయైవషట్ శ్రీం – కవచాయహుం హ్రీం నేత్రే త్రయావౌషట్ ఐం అస్త్రాయఫట్
భూర్భువస్సువరో మితి దిగ్భంధ:

ధ్యానమ్

శ్రీ విద్యాం పరిపూర్ణ మేరు శిఖరే బిందు త్రికోణే స్థితాం
వాగీశాది సమస్తభూత జననీం మంచే శివకారకే
కామాక్షీం కరుణా రసార్ణవమయిం కామేశ్వరాంక స్థితాం
కాంతాం చిన్మయ కామకోటి నిలయాం శ్రీ బ్రహ్మవిద్యాం భజే
పంచపూజాం కృత్వా – యోగిముద్రాం ప్రదర్ష్య
కకరాః పాతు శీర్షం మే ఏకారః ఫాలకమ్
ఈకారః చాక్షుషీపాతు శ్రోత్రో రక్షేల్లకారకః
హ్రీంకార: పాతు నాసాగ్రం వక్త్రం వాగ్భవ సంజ్ఞికః
హకారః పాతుకాంఠంమే సకారః స్కంధదేశకమ్
కకారో హృదయం పాతు హకారో జథరంతథా
లకారో నాభిదేశంతు హ్రీంకార: పాతు గుహ్యకమ్
కామకూటస్సదా పాతు కటిదేశం మమైవతు
సకారః పాతు చోరూ మే కకారః పాతుజానునీ
లకారః పాతు జంఘేమే హ్రీంకార: పాతు గుల్పకా
శక్తికూటం సాధాపాతు పాదౌరక్షతు సర్వదా

Related Posts

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: