సూర్య అష్టకం (Surya Ashtakam)

॥ శ్రీ గణేశాయ నమః ॥

సాంబ ఉవాచ ॥
sri surya ashtaka stotram
ఆదిదేవం నమస్తుభ్యం ప్రసీద మమ భాస్కర ।
దివాకర నమస్తుభ్యం ప్రభాకర నమోస్తుతే || 1 ||

సప్తాశ్వరథమారూఢం ప్రచణ్డం కశ్యపాత్మజమ్ ।
శ్వేతపద్మధరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహమ్ ॥ 2॥

లోహితం రథమారూఢం సర్వలోకపితామహమ్ ।
మహాపాపహరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహమ్ ॥ 3॥

త్రైగుణ్యం చ మహాశూరం బ్రహ్మావిష్ణుమహేశ్వరమ్ ।
మహాపాపహరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహమ్ ॥ 4॥

బృంహితం తేజఃపుఞ్జం చ వాయుమాకాశమేవ చ ।
ప్రభుం చ సర్వలోకానాం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహమ్ ॥ 5॥

బన్ధూకపుష్పసఙ్కాశం హారకుణ్డలభూషితమ్ ।
ఏకచక్రధరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహమ్ ॥ 6॥

తం సూర్యం జగత్కర్తారం మహాతేజఃప్రదీపనమ్ ।
మహాపాపహరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహమ్ ॥ 7॥

తం సూర్యం జగతాం నాథం జ్ఞానవిజ్ఞానమోక్షదమ్ ।
మహాపాపహరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహమ్ ॥ 8॥

ఫల స్తుతి (Surya Ashtaka Phala Stuthi)

సూర్యాష్టకం పఠేన్నిత్యం గ్రహపీడాప్రణాశనమ్ ।
అపుత్రో లభతే పుత్రం దరిద్రో ధనవాన్భవేత్

ఆమిశం మధుపానం చ యః కరోతి రవేర్దినే ।
సప్తజన్మ భవేద్రోగీ ప్రతిజన్మ దరిద్రతా

స్త్రీతైలమధుమాంసాని యస్త్యజేత్తు రవేర్దినే ।
న వ్యాధిః శోకదారిద్ర్యం సూర్యలోకం స గచ్ఛతి

ఇతి శ్రీ సూర్యాష్టకస్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్ ॥

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: