శ్రీ వినాయక అష్టోత్తర శతనామావళి (Sri Vinayaka Ashtottara Sathanamavali)

 1. ఓం గజాననాయ నమః
 2. ఓం గణాధ్యక్షాయ నమః
 3. ఓం విఘ్నరాజాయ నమః
 4. ఓం విఘ్నేశ్వరాయ నమః
 5. ఓం ద్వైమాతురాయ నమః
 6. ఓం ద్విముఖాయ నమః
 7. ఓం ప్రముఖాయ నమః
 8. ఓం సుముఖాయ నమః
 9. ఓం కృతినే నమః
 10. ఓం సుప్రదీప్తాయ నమః
 11. ఓం సుఖనిధయే నమః
 12. ఓం సురాధ్యక్షాయ నమః
 13. ఓం సురారిఘ్నాయ నమః
 14. ఓం మహాగణపతయే నమః
 15. ఓం మాన్యాయ నమః
 16. ఓం మహాకాలాయ నమః
 17. ఓం మహాబలాయ నమః
 18. ఓం హేరంబాయ నమః
 19. ఓం లంబజఠరాయ నమః
 20. ఓం హ్రస్వ గ్రీవాయ నమః
 21. ఓం ప్రథమాయ నమః
 22. ఓం ప్రాజ్ఞాయ నమః
 23. ఓం ప్రమోదాయ నమః
 24. ఓం మోదకప్రియాయ నమః
 25. ఓం విఘ్నకర్త్రే నమః
 26. ఓం విఘ్నహంత్రే నమః
 27. ఓం విశ్వనేత్రే నమః
 28. ఓం విరాట్పతయే నమః
 29. ఓం శ్రీపతయే నమః
 30. ఓం వాక్పతయే నమః
 31. ఓం శృంగారిణే నమః
 32. ఓం ఆశ్రిత వత్సలాయ నమః
 33. ఓం శివప్రియాయ నమః
 34. ఓం శీఘ్రకారిణే నమః
 35. ఓం శాశ్వతాయ నమః
 36. ఓం బల్వాన్వితాయ నమః
 37. ఓం బలోద్దతాయ నమః
 38. ఓం భక్తనిధయే నమః
 39. ఓం భావగమ్యాయ నమః
 40. ఓం భావాత్మజాయ నమః
 41. ఓం అగ్రగామినే నమః
 42. ఓం మంత్రకృతే నమః
 43. ఓం చామీకర ప్రభాయ నమః
 44. ఓం సర్వాయ నమః
 45. ఓం సర్వోపాస్యాయ నమః
 46. ఓం సర్వకర్త్రే నమః
 47. ఓం సర్వనేత్రే నమః
 48. ఓం సర్వసిద్ధిప్రదాయ నమః
 49. ఓం సర్వసిద్ధయే నమః
 50. ఓం పంచహస్తాయ నమః
 51. ఓం పార్వతీనందనాయ నమః
 52. ఓం ప్రభవే నమః
 53. ఓం కుమారగురవే నమః
 54. ఓం కుంజరాసురభంజనాయ నమః
 55. ఓం కాంతిమతే నమః
 56. ఓం ధృతిమతే నమః
 57. ఓం కామినే నమః
 58. ఓం కపిత్థఫలప్రియాయ నమః
 59. ఓం బ్రహ్మ చారిణే నమః
 60. ఓం బ్రహ్మరూపిణే నమః
 61. ఓం మహోదరాయ నమః
 62. ఓం మదోత్కటాయ నమః
 63. ఓం మహావీరాయ నమః
 64. ఓం మంత్రిణే నమః
 65. ఓం మంగళసుస్వరాయ నమః
 66. ఓం ప్రమదాయ నమః
 67. ఓం జ్యాయసే నమః
 68. ఓం యక్షకిన్నర సేవితాయ నమః
 69. ఓం గంగాసుతాయ నమః
 70. ఓం గణాధీశాయ నమః
 71. ఓం గంభీరనినదాయ నమః
 72. ఓం వటవే నమః
 73. ఓం పరస్మే నమః
 74. ఓం జ్యోతిషే నమః
 75. ఓం ఆక్రాంతపదచిత్ప్రభవే నమః
 76. ఓం అభీష్టవరదాయ నమః
 77. ఓం మంగళప్రదాయ నమః
 78. ఓం అవ్యక్త రూపాయ నమః
 79. ఓం పురాణపురుషాయ నమః
 80. ఓం పూష్ణే నమః
 81. ఓం పుష్కరోత్షిప్త వారణాయ నమః
 82. ఓం అగ్రగణ్యాయ నమః
 83. ఓం అగ్రపూజ్యాయ నమః
 84. ఓం అపాకృతపరాక్రమాయ నమః
 85. ఓం సత్యధర్మిణే నమః
 86. ఓం సఖ్యై నమః
 87. ఓం సారాయ నమః
 88. ఓం సరసాంబునిధయే నమః
 89. ఓం మహేశాయ నమః
 90. ఓం విశదాంగాయ నమః
 91. ఓం మణికింకిణీమేఖలాయ నమః
 92. ఓం సమస్తదేవతామూర్తయే నమః
 93. ఓం సహిష్ణవే నమః
 94. ఓం బ్రహ్మవిద్యాది దానభువే నమః
 95. ఓం జిష్ణువే నమః
 96. ఓం విష్ణుప్రియాయ నమః
 97. ఓం భక్తజీవితాయ నమః
 98. ఓం జీవతమన్మధాయ నమః
 99. ఓం ఐశ్వర్యకారణాయ నమః
 100. ఓం సతతోత్థితాయ నమః
 101. ఓం విష్వగ్ధృశే నమః
 102. ఓం విశ్వరక్షావిధానకృతే నమః
 103. ఓం కళ్యాణ గురవే నమః
 104. ఓం ఉన్మత్తవేషాయ నమః
 105. ఓం పరజయినే నమః
 106. ఓం సమస్తజగదాధారాయ నమః
 107. ఓం సర్వైశ్వర్యప్రదాయ నమః
 108. ఓం శ్రీ వినాయకాయ నమః

ఇతి శ్రీ వినాయక అష్టోత్తర శతనామావళి సంపూర్ణం

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: