శ్రీ యమ నామ స్మరణ (Sri Yama Nama Smarana)

  1. యమాయ నమః
  2. ధర్మరాజాయ నమః
  3. మృత్యవే నమః
  4. అంతకాయ నమః
  5. వైవస్వతాయ నమః
  6. కాలాయ నమః
  7. సర్వభూత క్షయాయ నమః
  8. సమవర్తినే నమః
  9. సూర్యాత్మజాయ నమః

ప్రతీ రోజు ఈ నామాలు చదువుకుంటే మృత్యు భయం ఉండదు

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: