శ్రీ దక్షిణా దేవి స్తోత్రం (Sri Dakshina Devi Stotram)

కర్మిణాం కర్మణాం దేవీ త్వమేవ ఫలదా సదా
త్వయా వినా చ సర్వేషాం సర్వం కర్మ చ నిష్ఫలం ||

త్వయా వినా తథా కర్మ కర్మిణాం చ న శోభతే
బ్రహ్మ విష్ణు మహెశాశ్చ దిక్సాలాదయ ఏవ చ ||

కర్మణశ్చ ఫలం దాతుం న శక్తాశ్చత్వయా వినా
కర్మరూపం స్వయం బ్రహ్మ ఫలరూపీ మహేశ్వర:
యజ్ఞరూపా విష్ణురూపా త్వమేషాం సారరూపిణీ ||

ఫలదాత్రు పరం బ్రహ్మ నిర్గుణా ప్రకృతి: పరా
స్వయం కృష్ణశ్చ భగవాన్ స చ శక్తః త్వయా సహ ||

త్వమేవ శక్తి: కాంతే శశ్వత్ జన్మని జన్మని
సర్వకర్మణి శక్తోహం త్వయాసహ వరాననే ||

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!