వ్యూహ లక్ష్మీ మహా మంత్రం (Vyuha Lakshmi maha Mantram)

ఓం శ్రీ ఓం నమః ఓం పరమలక్ష్మ్యై  విష్ణు వక్షస్థితాయై
రమాయై ఆశ్రిత తారకాయై నమో వహ్నిజాయై నమః

ప్రతి శుక్రవారం 108 సార్లు తగ్గకుండా జపం చేస్కోవాలి. లేదా  41 రోజులు నియమంగా జపం చేస్కొనే వారు ఎక్కడ మొదలు పెడితే అక్కడే ముగించాలి.(వ్యూహ లక్ష్మీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి వాక్షస్థలం మీద కొలువై ఉంటుంది.)

Vyuha Lakshmi maha Mantram in English

om sri om namah om paramalakhmyai vishnu vakshasthithaayai
ramaayai  aashritha tharakaayai namo vahnijaayai namah

Chant 108 times on Friday’s for better wealth and even if you have can chant as a diksha on 41 days with our break Japam should start and complete in the same place (like if you start in home and completion should on be in the same house.) Vyuha lakshmi is on Lord Venkateshwara Vakshasthalam

Vyuha Lakshmi maha Mantram in Hindi

ॐ श्री ॐ नमः ॐ परमा लक्ष्म्यै विष्णु वक्षस्थितायै
रमायै आश्रितः तारकायै नमो वह्निजायै नमः

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!