దేవేంద్రకృత లక్ష్మీ స్తోత్రం (Devendra kruta lakshmi Stotram)

నమః కమల వాసిన్యై నారాయన్యై నమోనమః
కృష్ణప్రియాయై సతతం మహాలక్ష్మై నమోనమః || ౧ ||

పద్మపత్రేణాయై చ పద్మాస్యాయై నమోనమః
పద్మాసనాయై పద్మిన్యై వైష్ణవ్యై చ నమోనమః || ౨ ||

సర్వ సంపత్స్వరూపిన్యై సర్వారాద్యై నమోనమః
హరిభక్తి ప్రదాత్రై చ హర్షదాత్ర్యై నమోనమః || ౩ ||

కృష్ణ పక్షస్థితాయై చ కృష్ణేశాయై నమోనమః
చంద్రశోభా స్వరూపాయై రత్నపద్మే చ శోభనే || ౪ ||

సంప త్యధిష్టాతృ దేవ్యై మహాదేవ్యై నమోనమః
నమో వృద్ధి స్వరూపాయై వృద్ధి దాయై నమోనమః || ౫ ||

వైకుంఠే యా మహాలక్ష్మీ: యా లక్ష్మీ: క్షీరసాగరే
స్వర్గలక్ష్మీ రింద్రగేహే రాజ్యలక్ష్మీ నృపాలయే || ౬ ||

గృహలక్ష్మీ శ్చ గృహిణాం గేహే చ గ్రహదేవతా
సురభి స్సాగరేజాతా దక్షిణా యజ్ఞ కామినీ || ౭ ||

అదితి ర్దేవమాతా త్వం కమలా కమలాలయే
స్వాహాత్వం చ హవిర్ధానే కన్యాదానే స్వధా స్మ్రతా || ౮ ||

త్వం హి విష్ణు స్వరూపా చ సర్వధారా వసుంధరా
శుద్ధ సత్త్వ స్వరూపా చ నారాయణా పరాయణా || ౯ ||

క్రోధ హింసా వర్జితాచ వరదా శారదా శుభా
పరమార్థ ప్రదా త్వం చ హరిదాస్య ప్రదా పరా || ౧౦ ||

యయా వినా జగత్సర్వం భాస్మిభూత మసారకం
జీవన్మ్రతం చ విశ్వం చ శశ్వత్సర్వం యయా వినా || ౧౨ ||

సర్వేషాం చ పరామాతా సర్వబంధవ రూపిణీ
ధర్మార్థ కామ మోక్షాణాం త్వం చ కారణ రూపిణీ || ౧౩ ||

యథామాతా స్తనంధానాం శిశూనాం శైశవే సదా
తథా త్వం సర్వదా మాతా సర్వేషాం సర్వ రూపతః || ౧౪ ||

మాతృహీన స్తనాంధ స్తు స చ జీవతి దైవతః
త్వయా హీనో జనః కోపి న జీవత్యేవ నిశ్చితమ్ || ౧౫ ||

సుప్రసన్న స్వరూపా త్వం మాం ప్రసన్నా భవాంభికే
వైరిగ్రస్తం చ విషయం దేహి మహ్యం సనాతని || ౧౬ ||

అహం యావత్త్వయా హీనః బంధుహీన శ్చ భీక్షుకః
సర్వసంపద్విహీన శ్చ తావ దేవ హరిప్రియే || ౧౭ ||

జ్ఞానం దేహి చ ధర్మం చ సర్వ సౌభాగ్య మీప్సితం
ప్రభావం చ ప్రతాపం చ సర్వాధికార మేవచ || ౧౮ ||

జయం పరాక్రమం యుద్ధే పరమైశ్వర్య మేవ చ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: