నవగ్రహ కవచం (Navagraha Kavacham)

ఓం శిరో మే పాతు మార్తండః కపోలం రోహిణీ పథిహ్
ముఖ మంగారకః పాతు కంతం ఛ శశినందనః || 1 ||

బుద్ధిం జీవః సదాపాతు హృదయం బృగునందనః
జతరం ఛ శని: పాతు జిహ్వాం మే దితినందనః || 2 ||

పాధవ్ కేతు: సదాపాతు వారాః సర్వాంగ మేవచ
తిధయో అస్తావు దిశః పంతు నక్షత్రాణి వపు: సదా || 3 ||

అంసౌ రాశి: సదా పాతు యోగస్చ స్తేర్యమేవచా
సు చిరాయు: సుఖీ పుత్రః యుద్ధేచ విజయీ భవేత్ || 4 ||

రోగా త్ప్ర ముచ్యతే రోగీ బద్దో ముచ్యతే బంధనాత్
శ్రియం చ లభతే నిత్యం రిస్టిహి తస్య న జాయతే || 5 ||

పటనాత్ కవచస్యాస్య సర్వపాపాత్ ప్రాముఖ్యతే
మ్రుతవత్సా ఛ యా నారీ కాక వంధ్యా చ యా భవేత్ || 6 ||

జీవ వత్సా పుత్రవతీ భవత్యేవ న సంశయః
ఏతాం రక్షాం పతే ధ్యస్తు అంగం స్ప్రుష్ట్యాపి వా పటేత్ || 7 ||

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: