శ్రీ దీపలక్ష్మీ స్తోత్రం (Sri Deepa Lakshmi Stotram)

దీపస్త్వమేవ జగతాం దయితా రుచిస్తే,
దీర్ఘం తమః ప్రతినివృత్యమితం యువాభ్యామ్ ।
స్తవ్యం స్తవప్రియమతః శరణోక్తివశ్యం
స్తోతుం భవన్తమభిలష్యతి జన్తురేషః ॥

దీపః పాపహరో నౄణాం దీప ఆపన్నివారకః
దీపో విధత్తే సుకృతిం దీపస్సమ్పత్ప్రదాయకః ।
దేవానాం తుష్టిదో దీపః పితౄణాం ప్రీతిదాయకః
దీపజ్యోతిః పరమ్బ్రహ్మ దీపజ్యోతిర్జనార్దనః ॥

దీపో హరతు మే పాపం సంధ్యాదీప నమోస్తుతే ॥

ఫలశ్రుతిః
యా స్త్రీ పతివ్రతా లోకే గృహే దీపం తు పూరయేత్ ।
దీపప్రదక్షిణం కుర్యాత్ సా భవేద్వై సుమఙ్గలా ॥

ఇతి శ్రీ దీపలక్ష్మీ స్తోత్రం సంపూర్ణం ।

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!