Home » Stotras » Shiva Aksharamala Stotram

Shiva Aksharamala Stotram

శివ అక్షరమాల స్తోత్రం (Shiva Aksharamala Stotram )

సాంబసదాశివ సాంబసదాశివ సాంబసదాశివ సాంబశివ ||
సాంబసదాశివ సాంబసదాశివ సాంబసదాశివ సాంబశివ ||

అద్భుతవిగ్రహ అమరాధీశ్వర, అగణితగుణగణ అమృతశివ
ఆనందామృత ఆశ్రితరక్షక ఆత్మానంద మహేశశివ |
ఇందుకళాధర ఇంద్రాదిప్రియ, సుందరరూప సురేశశివ
ఈశసురేశమహేశ జనప్రియ, కేశవసేవిత పాదశివ … సాంబ |

ఉరగాదిప్రియ భూషణ శంకర, నరకవినాశ నటేశశివ
ఊర్జితదానవనాశ పరాత్పర, ఆర్జిత పాపవినాశశివ
ఋగ్వేదశ్రుతి మౌళి విభూషణ, రవిచంద్రాగ్ని త్రినేత్రశివ
ౠపమనాది ప్రపంచ విలక్షణ, తాపనివారణ తత్వశివ .. | సాంబ |

లింగస్వరూప సర్వ బుధప్రియ మంగళ మూర్తి మహేశశివ
ళూతాధీశ్వర రూపప్రియశివ వేదాంతప్రియ వేద్యశివ
ఏకానేక స్వరూప విశ్వేశ్వర లోహిహృదిప్రియ వాసశివ
ఐశ్వర్యాశ్రయ చిన్మయ చిద్ఘన అచ్యుతానంత మహేశశివ | సాంబ |

ఓంకారప్రియ ఉరగవిభూషణ, హ్రీంకారాది మహేశశివ
ఔరసలాలిత అంతకనాశన, గౌరిసమేత గిరీశశివ
అంబరవాస చిదంబరనాయక, తుంబురునారద సేవ్యశివ
ఆహారప్రియ ఆదిగిరీశ్వర, భోగాదిప్రియ పూర్ణశివ | సాంబ |

కమలాక్షార్చిత కైలాసప్రియ, కరుణాసాగర కాంతిశివ
ఖడ్గశూల మృగ ఢక్కాధ్యాయుత, విక్రమరూప విశ్వేశశివ
గంగాగిరిసుత వల్లభ గుణహిత, శంకరసర్వ జనేశశివ
ఘాతకభంజన పాతకనాశన, గౌరీసమేత గిరిశశివ | సాంబ |

జ్ఞజ్ఞాశ్రిత శృతిమౌళి విభూషణ, వేదస్వరూప విశ్వేశశివ
చండ వినాశన సకల జనప్రియ, మండలాధీశ మహేశశివ
ఛత్రకిరీట సుకుండలశోభిత, పుత్రప్రియ భువనేశశివ
జన్మజరామృతి నాశనకల్మష, జరహితతాప వినాశశివ | సాంబ |

ఝంకారాశ్రయ భృంగిరిట ప్రియ, ఒంకారేశ మహేశశివ
జ్ఞానాజ్ఞాన వినాశక నిర్మల, దీనజనప్రియ దీప్తశివ
టంకాధ్యాయుత ధారణ సత్వర, హ్రీంకారాది సురేశశివ
ఠంకస్వరూప సహకారోత్తమ, వాగీశ్వర వరదేశశివ | సాంబ |

డంభ వినాశన డిండిమభూషణ, అంబరవాస చిదీశశివ
ఢంఢం డమరుక ధరణీనిశ్చల, ఢుంఢి వినాయక సేవ్యశివ
నళిన విలోచన నటనమనోహర, అళికులభూషణ అమృతశివ
తత్వమసిత్యాది వాక్య స్వరూపగ, నిత్యానంద మహేశశివ ..| సాంబ |

స్థావరజంగమ భువనవిలక్షణ, భావుక మునివర సేవ్యశివ
దుఃఖవినాశన దళితమనోన్మన, చందనలేపిత చరణశివ
ధరణీధర శుభధవళ విభాస్వర, ధనదాది ప్రియ దానశివ
నానామణిగణ భూషణ నిర్గుణ, నటన జనప్రియ నాట్యశివ | సాంబ |

పన్నగభూషణ పార్వతినాయక, పరమానంద పరేశశివ
ఫాలవిలోచన భానుకోటి ప్రభ, హాలాహలధర అమృతశివ
బంధవినాశన బృహదీసామర, స్కందాదిప్రియ కనకశివ
భస్మవిలేపన భవభయనాశన, విస్మయరూప విశ్వేశశివ | సాంబ |

మన్మథనాశన మధుపానప్రియ, సుందర పర్వతవాసశివ
యతిజన హృదయ నివాసిత ఈశ్వర విధి విష్ణ్వాది సురేశశివ
రామేశ్వర రమణీయ ముఖాంబుజ, సోమేశ్వర సుకృతేశశివ
లంకాధీశ్వర సురగణసేవిత, లావణ్యామృత లసితశివ | సాంబ |

వరదాభయకర వాసుకిభూషణ, వనమాలాది విభూషశివ
శాంతిస్వరూప జగత్రయ చిన్మయ కాంతిమతిప్రియ కనకశివ
షణ్ముఖజనక సురేంద్రమునిప్రియ, షాడ్గుణ్యాది సమేతశివ
సంసారార్ణవ నాశన శాశ్వత, సాధుహృది ప్రియవాసశివ | సాంబ |

హర పురుషోత్తమ అద్వైతామృత, పూర్ణమురారి సుసేవ్యశివ
ళాళితభక్త జనేశనిజేశ్వర, కాళినటేశ్వర కామశివ
క్షరరూపాది ప్రియాన్వితసుందర, సాక్షిజగత్రయ స్వామిశివ

సాంబసదాశివ సాంబసదాశివ సాంబసదాశివ సాంబశివ ||
సాంబసదాశివ సాంబసదాశివ సాంబసదాశివ సాంబశివ ||

Sri Sainatha Pancharatna Stotram

శ్రీ సాయినాథ పంచరత్న స్తోత్రం (Sri Sainatha Pancharatna Stotram) ప్రత్యక్ష దైవం ప్రతిబంధ నాశనం సత్యరూపం సకలార్తి నాశనం సౌక్యప్రదం శాంత మనోజ్ఞాన రూపం సాయినాధం సద్గురుం చరణం నమామి || 1 || భక్తావనం భక్తిమతాం శుభాజనం ముక్తి...

Sri Shiva Manasa Pooja Stotram

శ్రీ శివ మానస పూజా స్తోత్రమ్ (Sri Shiva Manasa Pooja Stotram) రత్నైః కల్పిత మాసనం హిమజలైః స్నానం చ దివ్యాంబరం నానారత్నవిభూషితం మృగమదామోదాంకితం చందనమ్ । జాజీచంపకబిల్వపత్రరచితం పుష్పం చ ధూపం తథా దీపం దేవదయానిధే పశుపతే హృత్కల్పితం...

Sri Prudhvi Stotram

శ్రీ పృధ్వీ స్తోత్రం (Sri Prudhvi Stotram) జయజయే జలా ధారే జలశీలే జలప్రదే |యజ్ఞ సూకరజాయే త్వం జయందేహి జయావహే || మంగళే మంగళా ధారే మంగళ్వే ప్రదే |మంగళార్ధం మంగళేశే మంగళం దేహి మే భవే || సర్వాధారే...

Sarva Deva Krutha Lakshmi Stotram

సర్వ దేవ కృత లక్ష్మీ స్తోత్రం (sarva deva krutha lakshmi stotram) క్షమస్వ భగవత్యంబ క్షమా శీలే పరాత్పరే| శుద్ధ సత్వ స్వరూపేచ కోపాది పరి వర్జితే|| ఉపమే సర్వ సాధ్వీనాం దేవీనాం దేవ పూజితే| త్వయా వినా జగత్సర్వం...

More Reading

Post navigation

Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!