శ్రీ కాలభైరవ బ్రహ్మ కవచం (Sri Kala bhairava Brahma Kavacham)

ఓం పాతు నిత్యం శిరసి పాతు హ్రీం కంఠదేశకే |
వటుః పాతు నాభౌ శాపదుద్ధారణాయ చ || 1 ||

కురుద్వయం లింగమూలే త్వాధారే వటుకః స్వయం చ |
సర్వదా పాతు హ్రీం బీజం బాహ్వోర్యుగలమేవ చ || 2 ||

షడంగసహితో దేవో నిత్యం రక్షతు భైరవః |
ఓం హ్రీం వటుకాయ సతతం సర్వాంగం మమ సర్వదా || 3 ||

ఓం హ్రీం పాదౌ మహాకాలః పాతు వీరా సనో హృదిః |
ఓం హృం  కాలః శిరః పాతు కంఠదేశే తు భైరవః || 4 ||

గణరాట్ పాతు జిహ్వాయామష్టభీః శక్తిభీః సహ  |
ఓం హ్రీం దండపాణిర్గుహ్యామూలే భైరవీసహిత స్తధా || 5 ||

ఓం హ్రీం విశ్వనాధః సదా పాతు సర్వాంగం మమ సర్వదః  |
ఓం హృం అన్నపూర్ణా సదా పాతు చాంసౌ రక్షతు చండికా || 6 ||

అసితాంగః శిరః పాతు లలాటం రురు భైరవః |
ఓం హ్రీం చండభైరవః పాతు వక్త్రం కంఠం శ్రీ క్రోధ భైరవః || 7 ||

ఉన్మత్త భైరవః పాతు హృదయం మమ సర్వదా  |
ఓం హ్రీం నాభి దేశే కపాలీ చ లింగే భీషణ భైరవః || 8 ||

సంహార భైరవః పాతు మూలాధారం చ సర్వదా  |
ఓం హృం బాహుయుగ్మం సదా ఆపద్ భైరవో మమ కేవలం || 9 ||

హంస బీజం పాతు హృదిః సో హం రక్షతు పాదయోః  |
ఓం హ్రీం ప్రాణాపానం సమానం చ ఉదానం వ్యానమేవ చ || 10 ||

రక్షన్తు ద్వారమూలే తు దశదిక్షు సమన్తతః  |
ఓం హ్రీం ప్రణవం పాతు సర్వాంగే లజ్జాబీజం మహా భయే || 11 ||

ఇతి శ్రీ కాలభైరవ బ్రహ్మ కవచం ప్రకీర్తితమ్

कालाभैरव ब्रह्म कवचं

ॐ पातु नित्र्यां सिरसी पातु हृीं काँटादेशके
वटुह पातु नाभौ शापधुधारणाय च || 1 ||

कुरू ध्वयम लिंगमूले त्वाधारे वटुकह स्वयं च
सर्वधा पातु हृीं बीजम बाह्वर्यु गलमेवच || 2 ||

षडंगासहिथो देवो नित्यं रक्षातु भैरवह |
ॐ हृीं वटुकाय सथथम सर्वांगम मम सार्वधा || 3 ||

ॐ हृीं पाधौ महाकालः पातु वीरा सनो ह्रुधि |
ॐ ह्रुम कालः सिरह पातु कॅंटदेसे तु भैरवह || 4 ||

गणाराट पातु जिह्वायामबिस्टाबीह शक्तिबी: सहा
ॐ हृीं दंडापाणीर्गुह्यमूले भैरवीसहिथ स्तधा || 5 ||

ॐ हृीं विश्वनाध: सदा पातु सर्वाँगम मम सर्वधा |
ॐ हुम अन्नपूर्णा सदा पातु चांसौ रक्षातु चंडिका || 6 ||

असीतामगह: सिरह पातु ललाट रुरूः भैरव्ह |
ॐ हृीं चन्दभैरवह पातु वॅक्त्रम कंटम श्री क्रोधभैरवह || 7 ||

उन्मथ भैरवह पातु हृदयाँ मम सर्वधा |
ॐ हृीं नाभि डेशे कपाली च लिंगे बीशण भैरवह || 8 ||

संहारा भैरवह पातु मूलाधारम च सर्वधा |
ॐ हुम बाहुयुग्मम सधा आपध भैरावो मम केवलाँ || 9 ||

हंसा भीजम पातु ह्रुधिह सोहम रक्शतु पाधयो |
ॐ हृीं प्राणापानम समानम च उंधानम व्यानमेव च || 10 ||

रक्षंतू ध्वारामूले तु दसदिक्शु समानतः |
ॐ हृीं प्राणवां पातु सर्वांगे लज्जा भीजममहा बये || 11 ||

इति श्री कालभैरव ब्रह्म कवचम प्राकीर्थितम

Related Posts

7 Responses

 1. Shekhar

  This manthra is amazing for all the people.
  Thank u so much for vishwamatha

  Reply
 2. P.Pallavi

  Thanks for kalabairava Bramha kavacham sir.I am very thankful to u.
  Thank u once again sir

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: