శ్రీ లక్ష్మీ చంద్రలాంబ అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం (Sri Lakshmi Chandralamba Ashtottara stotram)

శ్రీ గణేశాయ నమః

ఓం శ్రీ చంద్రలాంబ మహామాయా శామ్భవీ శఙ్ఖధారిణీ ।
ఆనన్దీ పరమానన్దా కాలరాత్రీ కపాలినీ ॥ ౧॥

కామాక్షీ వత్సలా ప్రేమా కాశ్మిరీ కామరూపిణీ ।
కౌమోదకీ కౌలహన్త్రీ శఙ్కరీ భువనేశ్వరీ ॥ ౨॥

ఖఙ్గహస్తా శూలధరా గాయత్రీ గరుడాసనా ।
చాముణ్డా ముణ్డమథనా చణ్డికా చక్రధారిణీ ॥ ౩॥

జయరూపా జగన్నాథా జ్యోతిరూపా చతుర్భుజా ।
జయనీ జీవినీ జీవజీవనా జయవర్ధినీ ॥ ౪॥

తాపఘ్నీ త్రిగుణాత్ధాత్రీ తాపత్రయనివారిణీ ।
దానవాన్తకరీ దుర్గా దీనరక్షా దయాపరీ ॥ ౫॥

ధర్మత్ధాత్రీ ధర్మరూపా ధనధాన్యవివర్ధినీ ।
నారాయణీ నారసింహీ నాగకన్యా నగేశ్వరీ ॥ ౬॥

నిర్వికల్పా నిరాధారీ నిర్గుణా గుణవర్ధినీ ।
పద్మహస్తా పద్మనేత్రీ పద్మా పద్మవిభూషిణీ ॥ ౭॥

భవానీ పరమైశ్వర్యా పుణ్యదా పాపహారిణీ ।
భ్రమరీ భ్రమరామ్బా చ భీమరూపా భయప్రదా ॥ ౮॥

భాగ్యోదయకరీ భద్రా భవానీ భక్తవత్సలా ।
మహాదేవీ మహాకాలీ మహామూర్తిర్మహానిధీ ॥ ౯॥

మేదినీ మోదరూపా చ ముక్తాహారవిభూషణా ।
మన్త్రరూపా మహావీరా యోగినీ యోగధారిణీ ॥ ౧౦॥

రమా రామేశ్వరీ బ్రాహ్మీ రుద్రాణీ రుద్రరూపిణీ ।
రాజలక్ష్మీ రాజభూషా రాజ్ఞీ రాజసుపూజితా ॥ ౧౧॥

లక్ష్మీ పద్మావతీ అమ్బా బ్రహ్మాణీ బ్రహ్మధారీణీ ।
విశాలాక్షీ భద్రకాలీ పార్వతీ వరదాయిణీ ॥ ౧౨॥

సగుణా నిశ్చలా నిత్యా నాగభూషా త్రిలోచనీ ।
హేమరూపా సున్దరీ చ సన్నతీక్షేత్రవాసినీ ॥ ౧౩॥

జ్ఞానదాత్రీ జ్ఞానరూపా రజోదారిద్ర్యనాశినీ ।
అష్టోత్తరశతం దివ్యం చన్ద్రలాప్రీతిదాయకమ్ ॥ ౧౪॥

ఇతి శ్రీమార్కణ్డేయపురాణే సన్నతిక్షేత్రమహాత్మ్యే
శ్రీ చంద్రలాంబ అష్టోత్తర శతనామస్తోత్రం సంపూర్ణం ॥

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!