ఇంద్ర కృత శ్రీ సురభి స్తోత్రం (Sri Surabhi Devi Stotram)
కామధేను స్తోత్రం (Kamadhenu Stotram)

Sri Surabhi devi Stotramనమో దేవ్యై మహా దేవ్యై సురాభయైచ నమో నమః
గవాంబీజ స్వరూపాయ నమస్తే జగదంబికే ||

నమో రాధ ప్రియయైచ పద్మాంశాయై నమో నమః
నమః కృష్ణ ప్రియాయై చ గవాం మాత్రే నమో నమః ||

కల్పవృక్ష స్వరూపాయై పాద్మాక్షే సర్వ సంపదామ్
శ్రీ దాయె ధన ధాయై చ బుద్ద్ధి దాయై నమో నమః ||

శుభ దాయై ప్రసన్నయై గోప్రదయై నమో నమః
యశోదాయై సౌక్యదాయై దర్మజ్ఞాయై నమో నమః ||

ఇధ స్తోత్రం మహా పుణ్యంభక్త యుక్తస్చ యః పటేత్
సాగోమాన్ ధనవాంశ్చైవ కీర్తిమాన్ పుణ్య వాన్ భవేత్ ||

నుస్నాతః సర్వ తీర్ధే షు సర్వ యగ్నేతు దీక్షితః
ఇహ లోకే సుఖం చుక్‌త్వా యాం థ్యంతేకృష్ణ మందిరం ||

సుచిరం సవసే త్తత్ర కురుతే కృష్ణ సేవనం
నపునర్చ వనంతస్య బ్రహ్మపుత్ర భవే భవేత్ ||

కామధేనువుకి మీరు పూజ చేయాలి అంటే కామదేనువు విఘ్రహం పెట్టుకొని పూజించాలి. అందుకొని మీకు కామధేనువు విగ్రహం కావాలంటే కింద ఉన్న బొమ్మను క్లిక్ చేసి కొనుక్కోండి….. కామదేనువును పూజించుకోండి….మంచి జరుగుతుంది…..

 

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: