Home » Stotras » Sri Pratyangira Devi Suktam

Sri Pratyangira Devi Suktam

శ్రీ ప్రత్యంగిరా సూక్తం (Sri Pratyangira Devi Suktam / Rukkulu)

యాం కల్పయంతి వహతౌ వధూమివ విశ్వరూపాం హస్తకృతాం చికిత్సవః |
సారాదేత్వప నుదామ ఏనాం || 1 ||

శీర్షణ్వతీ నస్వతీ కర్ణిణీ కృత్యాకృతా సంభృతా విశ్వరూపా |
సారాదేత్వప నుదామ ఏనాం || 2 ||

శూద్రకృతా రాజకృతా స్త్రీకృతా బ్రహ్మభిః కృతా |
జాయా పత్యా నుత్తేవ కర్తారం బంధ్వృచ్ఛతు || 3 ||

అనయాహమోషధ్యా సర్వాః కృత్యా అదూదుషం |
యాం క్షేత్రే చక్రుర్యాం గోషు యాం వా తే పురుషేషు || 4 ||

అఘమస్త్వఘకృతే శపథః శపథీయతే |
ప్రత్యక్ప్రతిప్రహిణ్మో యథా కృత్యాకృతం హనత్ || 5 ||

ప్రతీచీన ఆంగిరసోఽధ్యక్షో నః పురోహితః |
ప్రతీచీః కృత్యా ఆకృత్యామూన్ కృత్యాకృతో జహి || 6 ||

యస్త్వోవాచ పరేహీతి ప్రతికూలముదాయ్యం |
తం కృత్యేఽభినివర్తస్వ మాస్మాన్ ఇఛో అనాగసః || 7 ||

యస్తే పరూంషి సందధౌ రథస్యేవ ర్భుర్ధియా |
తం గచ్ఛ తత్ర తేఽయనమజ్ఞాతస్తేఽయం జనః || 8 ||

యే త్వా కృత్వాలేభిరే విద్వలా అభిచారిణః |
శంభ్విదం కృత్యాదూషణం ప్రతివర్త్మ పునఃసరం తేన త్వా స్నపయామసి || 9 ||

యద్దుర్భగాం ప్రస్నపితాం మృతవత్సాముపేయిమ |
అపైతు సర్వం మత్పాపం ద్రవిణం మోప తిష్ఠతు || 10 ||

యత్తే పితృభ్యో దదతో యజ్ఞే వా నామ జగృహుః
సందేశ్యాత్సర్వస్మాత్పాపాదిమా ముంచంతు త్వౌషధీః || 11 ||

దేవైనసాత్పిత్ర్యాన్ నామగ్రాహాత్సందేశ్యాదభినిష్కృతాత్.
ముంచంతు త్వా వీరుధో వీర్యేణ బ్రహ్మణా ఋగ్భిః పయసా ఋషీణాం || 12 ||

యథా వాతశ్చ్యావయతి భూమ్యా రేణుమంతరిక్షాచ్చాభ్రం |
ఏవా మత్సర్వం దుర్భూతం బ్రహ్మనుత్తమపాయతి || 13 ||

అప క్రామ నానదతీ వినద్ధా గర్దభీవ |
కర్తౄన్ నక్షస్వేతో నుత్తా బ్రహ్మణా వీర్యావతా || 14 ||

అయం పంథాః కృత్యేతి త్వా నయామోఽభిప్రహితాం ప్రతి త్వా ప్ర హిణ్మః |
తేనాభి యాహి భంజత్యనస్వతీవ వాహినీ విశ్వరూపా కురూతినీ || 15 ||

పరాక్తే జ్యోతిరపథం తే అర్వాగన్యత్రాస్మదయనా కృణుష్వ |
పరేణేహి నవతిం నావ్యా అతి దుర్గాః స్రోత్యా మా క్షణిష్ఠాః పరేహి || 16 ||

వాత ఇవ వృక్షాన్ ని మృణీహి పాదయ మా గామశ్వం పురుషముచ్ఛిష ఏషాం |
కర్తౄన్ నివృత్యేతః కృత్యేఽప్రజాస్త్వాయ బోధయ || 17 ||

యాం తే బర్హిషి యాం శ్మశానే క్షేత్రే కృత్యాం వలగం వా నిచఖ్నుః |
అగ్నౌ వా త్వా గార్హపత్యేఽభిచేరుః పాకం సంతం ధీరతరా అనాగసం || 18 ||

ఉపాహృతమనుబుద్ధం నిఖాతం వైరం త్సార్యన్వవిదామ కర్త్రం |
తదేతు యత ఆభృతం తత్రాశ్వ ఇవ వి వర్తతాం హంతు కృత్యాకృతః ప్రజాం || 19 ||

స్వాయసా అసయః సంతి నో గృహే విద్మా తే కృత్యే యతిధా పరూంషి |
ఉత్తిష్ఠైవ పరేహీతోఽజ్ఞాతే కిమిహేచ్ఛసి || 20 ||

గ్రీవాస్తే కృత్యే పాదౌ చాపి కర్త్స్యామి నిర్ద్రవ |
ఇంద్రాగ్నీ అస్మాన్ రక్షతాం యౌ ప్రజానాం ప్రజావతీ || 21 ||

సోమో రాజాధిపా మృడితా చ భూతస్య నః పతయో మృడయంతు || 22 ||

భవాశర్వావస్యతాం పాపకృతే కృత్యాకృతే |
దుష్కృతే విద్యుతం దేవహేతిం || 23 ||

యద్యేయథ ద్విపదీ చతుష్పదీ కృత్యాకృతా సంభృతా విశ్వరూపా |
సేతోఽష్టాపదీ భూత్వా పునః పరేహి దుఛునే || 24 ||

అభ్యక్తాక్తా స్వరంకృతా సర్వం భరంతీ దురితం పరేహి |
జానీహి కృత్యే కర్తారం దుహితేవ పితరం స్వం || 25 ||

పరేహి కృత్యే మా తిష్ఠో విద్ధస్యేవ పదం నయ |
మృగః స మృగయుస్త్వం న త్వా నికర్తుమర్హతి || 26 ||

ఉత హంతి పూర్వాసినం ప్రత్యాదాయాపర ఇష్వా |
ఉత పూర్వస్య నిఘ్నతో ని హంత్యపరః ప్రతి || 27 ||

ఏతద్ధి శృణు మే వచోఽథేహి యత ఏయథ |
యస్త్వా చకార తం ప్రతి || 28 ||

అనాగోహత్యా వై భీమా కృత్యే మా నో గామశ్వం పురుషం వధీః |
యత్రయత్రాసి నిహితా తతస్త్వోత్థాపయామసి పర్ణాల్లఘీయసీ భవ || 29 ||

యది స్థ తమసావృతా జాలేనభిహితా ఇవ |
సర్వాః సంలుప్యేతః కృత్యాః పునః కర్త్రే ప్ర హిణ్మసి || 30 ||

కృత్యాకృతో వలగినోఽభినిష్కారిణః ప్రజాం |
మృణీహి కృత్యే మోచ్ఛిషోఽమూన్ కృత్యాకృతో జహి || 31 ||

యథా సూర్యో ముచ్యతే తమసస్పరి రాత్రిం జహాత్యుషసశ్చ కేతూన్ |
ఏవాహం సర్వం దుర్భూతం కర్త్రం కృత్యాకృతా కృతం హస్తీవ రజో దురితం జహామి || 32 ||

Sri Krishna Kruta Shiva Stuthi

శ్రీ కృష్ణ కృత శివ స్తుతి  (Sri Krishna Kruta Shiva Stuti) త్వమేవ సత్త్వం చ రజస్తమశ్చ త్వమేవ సర్వం ప్రవదంతి సంతః | తతస్త్వమేవాసి జగద్విధాయకః త్వమేవ సత్యం ప్రవదంతి వేదాః || సత్త్వరజస్తమాలనే గుణాలు నీవే. సర్వం నీవేనని...

Sri Hanumat Stotram

శ్రీ ఆదిశంకరకృత హనుమత్ స్తోత్రం (Sri Hanumat Stotram) నీతాఖిల విషయేచ్ఛం – జాతానం దాశ్రుపులక మత్యచ్ఛమ్ సీతాపతి దూతాద్యం – వాతాత్మజ మద్య భావయే హృద్యమ్॥ 1 ॥ తరుణారుణ ముఖకమలం కరుణారసపూర పరితాపాంగం – సంజీవన మాశాసే –...

Sri Raghavendra Stotram

శ్రీ రాఘవేంద్ర స్తోత్రం (Sri Raghavendra Stotram ) పూజ్యాయ రాఘవేంద్రాయ సత్యధర్మరతాయ చ | భజతాం కల్పవృక్షాయ నమతాం కామధేనవే || శ్రీపూర్ణబోధగురుతీర్థపయోబ్ధిపారా కామారిమాక్షవిషమాక్షశిరః స్పృశంతీ | పూర్వోత్తరామితతరంగచరత్సుహంసా దేవాళిసేవితపరాంఘ్రిపయోజలగ్నా || జీవేశభేదగుణపూర్తిజగత్సుసత్త్వ నీచోచ్చభావముఖనక్రగణైః సమేతా | దుర్వాద్యజాపతిగిళైః గురురాఘవేంద్ర...

Sri Vishnu Sahasranama Stotram

శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రం (Sri Vishnu Sahasranama Stotram ) శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజమ్ | ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వ విఘ్నోప శాంతయే || 1 || యస్యద్విరదవక్త్రాద్యాః పారిషద్యాః పరశ్శతమ్ | విఘ్నం నిఘ్నంతి సతతం విష్వక్సేనం...

More Reading

Post navigation

error: Content is protected !!