తోటకాష్టకం

గురుర్నామ్నా మహిమ్నాచ శంకరో యో విరాజతే |
తదీయాంఘ్రిగళద్రేణు కణాయాస్తు నమో మమ ||

విదితాఖిల శాస్త్రసుధాజలధే మహితోపనిషత్ కథితార్ధ నిధే
హృదయే కలయే విమలం చరణం భవ శంకరదేశిక మే శరణం || 1 ||

కరుణా వరుణాలయ పాలయమాం భవసాగర దు:ఖవిదూన హృదం
రచయాఖిలదర్శన తత్త్వవిదం భవ శంకరదేశిక మే శరణం || 2 ||

భవ ఏవ భవానితి మే నితరాం సమజాయత చేతసి కౌతుకితా
మమ వారయ మోహమహాజలధిం భవ శంకరదేశిక మే శరణం || 3 ||

భవతా జనతా సుహితా భవితా నిజ బోధ విచారణ చారుమతే
కలయేశ్వర జీవ వివేకవిదం భవ శంకరదేశిక మే శరణం || 4 ||

సుకృతే ధిక్రుతే బహుధాభవతా భవితా సమదర్శన లాలసతా
అతిదీనమిమం పరిపాలయ మాం భవ శంకరదేశిక మే శరణం || 5 ||

జగతీ మవితుం కలితా కృతయో విచరంతి మహా మహాసశ్చలత
ఆహిమాన్శురివాత్ర విభాసి పురో భవ శంకరదేశిక మే శరణం || 6 ||

గురుపుంగవ పుంగవకేతన తేసమతా మయతాం నహి కోపి సుధీ
శరణాగతవత్సల తత్త్వనిధే భవ శంకరదేశిక మే శరణం || 7 ||

విదితానమయా విదితైక కలా నచ కించన కాంచన మస్తి విభో
ధ్రుతమేవ విధేహి కృపాం సహజాం భవ శంకరదేశిక మే శరణం || 8 ||

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: