ఆదిత్య కవచం స్తోత్రం

aditya kavacha stotramఓం అస్య శ్రీ ఆదిత్య కవచ మహా మంత్రస్య అగస్త్యొ భగవాన్ ఋషి: అనుష్టుప్ చంధః
ఆదిత్యొ దేవతా గ్రుమ్బీజం నీమ్ శక్తిః సూం కీలకం మమ ఆదిత్య ప్రసాద సిద్ధయర్దె
ఆదిత్య కవచ స్తోత్ర మంత్ర జపే వినియోగహ

ధ్యానం
జపాకుసుమ సంకాసమ్ ద్విబుజమ్ పద్మహస్తకం
సింధూరాంబర మాల్యమ్ చ రక్తగంధాను లేపనం ||1||

మాణిక్య రత్న కచితమ్ సర్వాభరణ భూషితం
సప్తాస్వ రధవాహం తు మేరమ్ చైన ప్రదక్షిణం ||2||

దేవాసుర వారై ర్వమ్ ధ్యమ్ ఘృణిబిహీ పరిశేవితం
ధ్యాయే త్పటే సువర్ణాభ్యాం సూర్యస్య కవచం ముదా ||3||

ఘృణి:పాతు శిరోదేశే సూర్యః పాతు లలాటకం
ఆధిత్యొలోచ నేపాతు శ్రుతీం పాతు దివాకరః || 4||

ఘ్రానమ్ పాతు సధా భాను ర్ముఖం పాతు సదా రవిః
జిహ్వం పాతు జగన్నెథ్రః కంటమ్ పాతు విభావసుః ||5||

ఘ్రాణాం పతు సధా బాను ర్ముఖం పాతు సదా రవిః
జిహ్వం పాతు జాగనేత్రః కంత్టం పాతు విభావసుహు || 6||

స్కంధౌ గ్రహ పతిః పాతు భుజౌ పాతు ప్రభాకరః
కార వాబ్జా కరః పాతు హృదయం పాతు భానుమాన్ ||7 ||

మధ్యం పాతు సుసప్తాస్వో నాభిమ్ పాతు నాభో మనిః
ద్వాదశాత్మా కటిం పాతు సవితా పాతు సక్దినీ  || 8 ||

ఊరు పాతు సురశ్రే జానుని పాతుభాస్కరః
జంఘే మే పాతు మార్తండోః గుల్ఫౌ పాతు త్విషాంపతిః || 9 ||

సర్వ రోగభయా దీభ్యో ముచ్యతేనాత్ర సంశయః
సంవత్సర ముపాసి త్వా సామ్రాజ్య పదవీం లభేత్  || 10 ||

అనేక రత్న సంయుక్తం స్వర్ణ మాణిక్య భూషణం
కల్పవృక్ష సమకీర్ణం కదాంబ కుసుమ ప్రియం || 11||

అశేష రోగ శాంత్యర్ధమ్ ధ్యాయే దాదిత్య మండలం
తప్తకాంచన సంకాశం సహస్ర కిరణ వృతమ్ || 12||

సిందూర వర్ణాయ సుమండలాయ
సువర్ణ రత్నాభరనాయ తుభ్యం
పద్మాబి నేత్రాయ సుపన్‌కజయ
బ్రహ్మేంద్ర నారాయణ శంకరాయ

సంరక్త ఛూర్ణం సమవర్ణ తోయం
సుకుంకుమాభం స కుశం సపుష్పమ్
ప్రదత్త మాదాయ చ హేమపాత్రే
ప్రశస్త నాధమ్ భగవంత మీడే

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: