మహేశ్వర పంచరత్న స్తోత్రం (Maheshwara Pancharatna Stotram)

ప్రాతస్స్మరామి పరమేశ్వర వక్త్రపద్మం
ఫాలాక్షి కీల పరిశోషిత పంచబాణమ్
భస్మ త్రిపుండ్ర రచితం ఫణికుండలాఢ్యం
కుందేందు చందన సుధారస మందహాసమ్ || ౧ ||

ప్రాతర్భజామి పరమేశ్వర బాహుదండాన్
ఖట్వాంగ శూల హరిణాః పినాకయుక్తాన్
గౌరీ కపోల కుచరంజిత పత్రరేఖాన్
సౌవర్ణ కంకణ మణిద్యుతి భాసమానామ్ || ౨ ||

ప్రాతర్నమామి పరమేశ్వర పాదపద్మం
పద్మోద్భవామర మునీంద్ర మనోనివాసమ్
పద్మాక్షనేత్ర సరసీరుహ పూజనీయం
పద్మాంకుశ ధ్వజ సరోరుహ లాంఛనాఢ్యమ్ || ౩ ||

ప్రాతస్స్మరామి పరమేశ్వర పుణ్యమూర్తిం
కర్పూర కుంద ధవళం గజచర్మ చేలమ్
గంగాధరం ఘనకపర్ది విభాసమానం
కాత్యాయనీ తను విభూషిత వామభాగమ్ || ౪ ||

ప్రాతస్స్మరామి పరమేశ్వర పుణ్యనామ
శ్రేయఃప్రదం సకలదుఃఖవినాశహేతుమ్
సంసారతాపశమనం కలికల్మషఘ్నం
గో కోటిదాన ఫలదం స్మరణేన పుంసామ్ || ౫ ||

ఇతి శ్రీ మహేశ్వర పంచరత్న స్తోత్రం సంపూర్ణం

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: