శ్రీకాలాన్తక అష్టకమ్ (Shrikalantaka Ashtakam)

కమలాపతిముఖసురవరపూజిత కాకోలభాసితగ్రీవ |
కాకోదరపతిభూషణ కాలాన్తక పాహి పార్వతీనాథ ||౧||

కమలాభిమానవారణదక్షాఙ్ఘ్రే విమలశేముషీదాయిన్ |
నతకామితఫలదాయక కాలాన్తక పాహి పార్వతీనాథ ||౨||

కరుణాసాగర శంభో శరణాగతలోకరక్షణధురీణ |
కారణ సమస్తజగతాం కాలాన్తక పాహి పార్వతీనాథ ||౩||

ప్రణతార్తిహరణదక్ష ప్రణవప్రతిపాద్య పర్వతావాస |
ప్రణమామి తవ పదాబ్జే కాలాన్తక పాహి పార్వతీనాథ ||౪||

మన్దారనతజనానాం వృన్దారకవృన్దగేయసుచరిత్ర |
మునిపుత్రమృత్యుహారిన్ కాలాన్తక పాహి పార్వతీనాథ ||౫||

మారారణ్యదవానల మాయావారీన్ద్రకుంభసఞ్జాత |
మాతఙ్గచర్మవాసః కాలాన్తక పాహి పార్వతీనాథ ||౬||

మోహాన్ధకారభానో మోదితగిరిజామనఃసరోజాత |
మోక్షప్రద ప్రణమతాం కాలాన్తక పాహి పార్వతీనాథ ||౭||

విద్యానాయక మహ్యం విద్యాం దత్త్వా నివార్య చావిద్యామ్ |
విద్యాధరాదిసేవిత కాలాన్తక పాహి పార్వతీనాథ ||౮||

కాలాన్తకాష్టకమిదం పఠతి జనో యః కృతాదరో లోకే
కాలాన్తకప్రసాదాత్కాలకృతా భీర్న సంభవేత్తస్య ||౯||

ఇతి కాలాన్తకాష్టకం సంపూర్ణమ్

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: