శ్రీ ఆంజనేయ స్తుతి (Sri Anjaneya Swamy Stuti)

గోష్పదీకృత వారాశిం మశకీకృత రాక్షసం |
రామాయణ మహామాలారత్నం వందే అనిలాత్మజమ్!!

అంజనానందనం వీరం జానకీ శోకనాశనం|
కపీశమక్షహంతారం వందే లంకాభయంకరం
ఉల్లంఘస్య సింధోస్సలిలం సలీలం

యశ్శోకవహ్నిం జనకాత్మజాయాః |
ఆదాయ తేనైవ దదాహ లంకాం
నమామి తం ప్రాంజతిరాంజనేయమ్ ||

ఆంజనేయమతిపాటలాననం కాంచనాద్రికమనీయ విగ్రహం |
పారిజాతతరుమూల వాసినం భావయామి పవమాన నందనమ్ ||

యత్ర యత్ర రఘునాథ కీర్తనం తత్ర కృతమస్తకాంజలిమ్ |
భాష్పవారి పరిపూర్ణలోచనం మారుతిం నమత రాక్షసాంతకమ్ ||

మనోజవం మారుత తుల్యవేగం జితేంద్రియం బుద్ధిమతాం వరిష్ఠమ్ |
వాతాత్మజం వానరయూధముఖ్యం శ్రీరామదూతం శిరసానమామి ||

జయత్యతిబలో రామః లక్ష్మణశ్చ మహాబలః |
రాజాజయతి సుగ్రీవః రాఘవేణాభిపాలితః ||

దాసోహం కోసలేంద్రస్య రామస్యాక్లిష్టకర్మణః |
హనుమాన్ శత్రు సైన్యానాం నిహన్తా మారుతాత్మజః ||

న రావణ సహస్రం మే యుద్ధే ప్రతిబలం భవేత్ |
శిలభిష్చ ప్రహరతః పాదపైశ్చ సహస్రశః ||

అర్ధయిత్వా పురీం లంకాం అభివాద్య చ మైథిలీమ్ |
సమృద్ధార్ధో గమిష్యామి మిషతాం సర్వరక్షసామ్ || 

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: