శ్రీ గురు సూక్తము(Sri Guru Sooktam)

ఓం సచ్చిదానంద రూపాయ కృష్ణాయా క్లిష్టకారిణే||
నమోవేదాంతవేద్యాయ గురవే బుద్ధి సాక్షిణే||

ఓంనమోబ్రహ్మాదిభ్యో, బ్రహ్మవిద్యాసంప్రదాయకర్తృభ్యో||

వంశఋషిభ్యో మహాద్భ్యో నమో గురుభ్యః||

ఓం నమో ప్రణవార్ధాయ, శుద్ధజ్ఞానైకమూర్తయే||

నిర్మలాయ ప్రశాన్తాయ దక్షిణామూర్తయే నమః||

ఓం హయాస్యాద్య వతారైస్తు జ్ఞానసిద్ధా మునీశ్వరాః||
కృతార్ధతాంగతాస్తాంవై నారాయణ ముపాస్మహే||

ఓం వేదతత్త్వైర్మహావాక్యైర్వసిష్ఠాద్యామహార్షయః||

చతుర్భిశ్చతురాసన్ తంవై పద్మభువం భజే||

ఓం బ్రహ్మర్షిర్బ్రహ్మ విద్వర్యో బ్రహ్మణ్యో బ్రాహ్మణ ప్రియః||

తపస్వీ తత్త్వవిద్యస్తు తం వసిష్ఠం భజేన్వహం||

ఓంయోగజ్ఞం యోగినావర్యం బ్రహ్మజ్ఞాన విభూషితం||

శ్రీమద్వశిష్ఠ
తనయం శక్తిం వందే మహామునియే||

ఓం ధర్మజ్ఞంధార్మికం ధీరం ధర్మాత్మా నందయానిధిం||

ధర్మశాస్త్ర ప్రవక్తారం పరాశర మునింభజే||

ఓం కృష్ణ ద్వైపాయనం వ్యాసం సర్వలోకహితేరతం||

వేదాబ్జభాస్కరం వందేశమాదినిలయం మునిం||

ఓం పరాశరపౌత్రం శ్రీవ్యాసపుత్రమకల్మషం||

నిత్యవైరాగ్య సంపన్నం జీవన్ముక్తమ్ శుకంభజే||

ఓం మాండూక్య కారికాకర్తా యోభాతి బ్రహ్మవిద్వరః||

శ్రీగౌడపాదాచార్యం తం ప్రణమామి ముహుర్ముహుః||

ఓం యోగీశ్వరం వేదచూడం వేదాంతార్ధనిధిం||

మునిం గోవింద భగవత్పాదాచార్యవర్య ముపాస్మహే ||

ఓం హరలీలా వతారాయ శంకరాయపరౌజసే||

కైవల్యకలనా కల్పతరవే గురవేనమః||

ఓం బ్రాహ్మణే మూర్తిమతే శృతానాం శుద్ధిహేతవే||
నారాయణయతీన్ద్రాయ తస్మై గురవేనమః||

సదాశివసమారంభం శంకరాచార్యమధ్యమాం||

అస్మదాచార్య
పర్యంతం వందేగురు పరంపరాం||

ఓం సచ్చిదానంద రూపాయ శివాయపరమాత్మనే||

నమో వేదాంత వేద్యాయ గురవేబుద్ధిసాక్షిణే||

ఓం నిత్యానందైక కందాయ నిర్మలాయచిదాత్మనే||

జ్ఞానోత్తమాయ
గురవే సాక్షిణే బ్రాహ్మణేనమః||

గూఢావిద్యా జగన్మాయా దేహశ్చాజ్ఞాన సంభవః||

విజ్ఞానం యత్ప్రసాదేన గురుశబ్దేనకథ్యతే||

స్వదేశికస్వైవచ నామకీర్తనమ్ భవేదంతస్య శివస్యకీర్తనమ్||

స్వదేశికస్వైవచ నామచింతనం భవేదంతస్య శివస్యచింతనం||

కాశిక్షేత్రం నివాసశ్చ జాహ్నవీ చరణోదకం||

గురుర్విశ్వేశ్వరః సాక్షాత్ తారకం బ్రహ్మనిశ్చయః||

గురుసేవా గయాప్రోక్తా దేహసాక్షా దక్షయోవటః||

తత్పాదం విష్ణుపాదంస్యాత్ తత్ర దత్తమచస్తతం||

స్వాశ్రమంచ స్వజాతించ స్వకీర్తిమ్ పుష్ఠివర్ధనం||

ఏతత్సర్వం పరిత్యజ్య గురురేవ సమాశ్రయేత్||

గురువక్త్రే స్థితావిద్యా గురుభక్త్యాచ లభ్యతే||

త్రైలోక్యేస్ఫుటవక్తారో దేవర్షిపితృమానవాః||

గుకారశ్చగుణాతీతో రూపాతీతోరుకారకః||

గుణరూప విహీనత్వాత్ గురురిత్యభిధేయతే||

గుకారః ప్రధమవర్ణో మాయాదిగుణ భాసకః||

రుకార్యోస్తి పరంబ్రహ్మ మాయాభ్రాంతి విమోచకం||

సర్వశృతి శిరోరత్న విరాజిత పదాంబుజం||

వేదానార్ధ ప్రవక్తారం తస్మాత్ సంపూజయేత్ గురుమ్||

యస్య స్మరణమాత్రేణ జ్ఞానముత్పద్యతేస్వయం||

సః ఏవ సర్వ సమ్పత్తిః తస్మాత్ సంపూజయేత్ గురుమ్||

సంసారవృక్షమారూఢాః పతన్తినరకార్ణవే||

యస్తానుద్ధరతే సర్వాన్ తస్మై శ్రీగురవేనమః||

ఏకఏవ పరోబంధుర్విషయే సముపస్థితే||

గురుః సకలధర్మాత్మా తస్మై శ్రీగురవేనమః||

భవారణ్య ప్రవిష్టస్య దిఙ్మోహభ్రాంత
చేతసః||

యేన సందర్శిత పంథాః తస్మై శ్రీగురవేనమః||

తాపత్రయాగ్ని
తప్తానాం అశాంత ప్రాణినాం భువి||

గురురేవ పరాగంగా తస్మై శ్రీగురవేనమః||

శివేరుష్టే గురుత్రాతా గురౌరుష్టే నకశ్చినః||

లబ్ద్వాకులగురుం సమ్యక్ గురుమేవ సమాశ్రయేత్||

అత్రినేత్రశివః సాక్షాత్ ద్విబాహుశ్చహరిః||

స్మ్రుతః యో-చతుర్వదనో బ్రహ్మ శ్రీగురుః కధితప్రియే||

నిత్యంబ్రహ్మ నిరాకారం నిర్గుణం బోధయేత్ పరమ్||

భాసయన్ బ్రహ్మభావంచ దీపోదీపాన్తరం యథా||

గురోర్ ధ్యానే నైవనిత్యం దేహీబ్రహ్మమయో
భవేత్||

స్థితశ్చ యత్రకుత్రాపి ముక్తాసౌనాత్రిసంశయః||

జ్ఞానంవైరాగ్యమైశ్వర్యం యశఃశ్రీః సముదాహృతం||

షడ్గుణైశ్వర్య యుక్తోహి భగవాన్ శ్రీగురుః ప్రియే||

గురుః శివో గురుః దేవో గురుర్బన్ధుః శరీరిణామ్||

గురురాత్మా గురుర్జీవో గురోరన్యన్నవిద్యతే||

యతః పరమకైవల్యం గురుమార్గేణ వైభవేత్||

గురుభక్తి రతిః
కార్యాః సర్వదా మోక్షకాంక్షిభిః||

గురుర్దేవో గురుర్ధర్మో గురౌనిష్టా పరంతపః||

గురోః పరతరం
నాస్తి త్రివారం కధయామితే||

నమో నమస్తే గురవే మహాత్మనే విముక్తసఙ్గాయ సదుత్తమాయ||

నిత్యాద్వయానంద రసస్వరూపిణే భూమ్నే సదా–పార దయామ్బుదామ్నే||

శిష్యాణామ్ జ్ఞానదానాయ లీలయాదేహధారిణే||

సదేహోసి విదేహాయ తస్మై శ్రీగురవేనమః||

రాగద్వేషవినుర్ముక్తః కృపయాచ సమన్విత||

సమయానాంచ సర్వేషాం జ్ఞానసార పరిగ్రహీ||

గురుర్బ్రహ్మా గురుర్విష్ణు గురుర్దేవ సదాచ్యుతః||

న గురోరధికం కశ్చిత్రిషులోకేషు విద్యతే||

దివ్యజ్ఞానోపదేష్టారం దేశికం పరమేశ్వరం||

పూజయాత్పరయా భక్త్యా తస్యజ్ఞాన ఫలంభవేత్||

గురురేవపరబ్రహ్మ గురురేవపరాగతిః||

గురురేవ పరావిద్యా గురురేవ పరాయణం||

గురురేవ పరాకాష్ఠా గురురేవ పరంధనం||

యస్మాత్తదుపదేష్టా సౌ తస్మాత్గురు తరోగురుః||

గురుభావపరంతీర్థం మన్యతీర్థం నిరర్థకం||

సర్వతీర్థమయందేవి శ్రీగురోశ్చరణామ్బుజం||

సప్తసాగరపర్యంతం తీర్థస్నానఫలంతుయాత్||

గురుపాద పయోబంధోః సహస్రాంశేన తత్ఫలం||

శోషణం పాపపంకస్య దీపనమ్ జ్ఞాన తేజసః||

గురోఃపాదోదకం సమ్యక్ సంసారార్ణవ తారకం||

“అజ్ఞానమూలహరణం జన్మకర్మ నివారకం||

జ్ఞానవైరాగ్యసిద్ధ్యర్థం గురు పాదోదకం పిబేత్”

ఇతి సంకలిత ‘శ్రీ గురుసూక్తం’ సమాప్తం
ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: