శ్రీ హనుమాన్ చాలీసా (Sri Hanuman Chalisa)

దోహా
శ్రీ గురు చరన సరోజ రజ నిజ మను ముకుర సుధార
బరణౌం రఘువర విమల యశ  జో దాయకు ఫలచార ||

బుద్ధిహీన తను జానికే సుమిరౌం పవనకుమార
బల బుద్ధి విద్యా దేహు మోహిఁ హరహు కలేస వికార ||

శ్లో || ఆపదా మపహార్తారం దాతారం సర్వసంపదాం
లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహం ||

చౌపాయీ
జయ హనుమాన జ్ఞాన గుణ సాగర |
జయ కపీశ తిహుం లోక ఉజాగర ||  1  ||

రామ దూత అతులిత బల ధామా |
అంజనిపుత్ర పవనసుత నామా ||  2  ||

మహావీర విక్రమ బజరంగీ |
కుమతి నివార సుమతి కే సంగీ ||  3  ||

కంచన బరన విరాజ సువేసా |
కానన కుండల కుంచిత కేశా ||  4  ||

హాథ వజ్ర ఔ ధ్వజా విరాజై |
కాంధే మూంజ జనేఊ సాజై ||  5  ||

సంకర సువన కేసరీనందన |
తేజ ప్రతాప మహా జగ వందన ||  6  ||

విద్యావాన గుణీ అతిచాతుర |
రామ కాజ కరిబే కో ఆతుర ||  7  ||

ప్రభు చరిత్ర సునిబే కో రసియా |
రామ లఖన సీతా మన బసియా ||  8  ||

సూక్ష్మ రూప ధరి సియహిఁ దిఖావా |
వికట రూప ధరి లంక జరావా ||  9  ||

భీమ రూప ధరి అసుర సంహారే |
రామచంద్ర కే కాజ సంవారే || 10  ||

లాయ సజీవన లఖన జియాయే |
శ్రీరఘువీర హరషి ఉర లాయే ||  11  ||

రఘుపతి కీన్హీ బహుత బడాయీ |
తుమ మమ ప్రియ భరత సమ భాయీ ||  12  ||

సహస వదన తుమ్హరో యస గావైఁ |
అస కహి శ్రీపతి కంఠ లగావైఁ ||  13  ||

సనకాదిక బ్రహ్మాది మునీశా |
నారద శారద సహిత అహీశా ||  14  ||

యమ కుబేర దిక్పాల జహాం తే |
కవి కోవిద కహి సకే కహాం తే ||  15  ||

తుమ ఉపకార సుగ్రీవహిం కీన్హా |
రామ మిలాయ రాజ పద దీన్హా ||  16  ||

తుమ్హరో మంత్ర విభీషన మానా |
లంకేశ్వర భయే సబ జగ జానా ||  17  ||

యుగ సహస్ర యోజన పర భానూ |
లీల్యో తాహి మధుర ఫల జానూ ||  18  ||

ప్రభు ముద్రికా మేలి ముఖ మాహీఁ |
జలధి లాంఘి గయే అచరజ నాహీఁ ||  19  ||

దుర్గమ కాజ జగత కే జేతే |
సుగమ అనుగ్రహ తుమ్హరే తేతే ||  20  ||

రామ దుఆరే తుమ రఖవారే |
హోత న ఆజ్ఞా బిను పైసారే ||  21  ||

సబ సుఖ లహై తుమ్హారీ సరనా |
తుమ రక్షక కాహూ కో డర నా ||  22  ||

ఆపన తేజ సంహారో ఆపై |
తీనోఁ లోక హాంక తేఁ కాంపై ||  23  ||

భూత పిశాచ నికట నహిఁ ఆవై |
మహావీర జబ నామ సునావై ||  24  ||

నాశై రోగ హరై సబ పీరా |
జపత నిరంతర హనుమత వీరా ||  25  ||

సంకటసే హనుమాన ఛుడావై |
మన క్రమ వచన ధ్యాన జో లావై ||  26  ||

సబ పర రామ తపస్వీ రాజా |
తిన కే కాజ సకల తుమ సాజా ||  27  ||

ఔర మనోరథ జో కోయీ లావై |
తాసు అమిత జీవన ఫల పావై ||  28  ||

చారోఁ యుగ ప్రతాప తుమ్హారా |
హై ప్రసిద్ధ జగత ఉజియారా ||  29  ||

సాధు సంత కే తుమ రఖవారే |
అసుర నికందన రామ దులారే ||  30  ||

అష్ట సిద్ధి నవ నిధి కే దాతా |
అస బర దీన జానకీ మాతా ||  31  ||

రామ రసాయన తుమ్హరే పాసా |
సదా రహో రఘుపతి కే దాసా ||  32  ||

తుమ్హరే భజన రామ కో పావై |
జన్మ జన్మ కే దుఖ బిసరావై ||  33  ||

అంత కాల రఘుపతి పుర జాయీ |
జహాఁ జన్మి హరిభక్త కహాయీ ||  34  ||

ఔర దేవతా చిత్త న ధరయీ |
హనుమత సేయి సర్వ సుఖ కరయీ ||  35  ||

సంకట కటై మిటై సబ పీరా |
జో సుమిరై హనుమత బలవీరా ||  36  ||

జై జై జై హనుమాన గోసాయీఁ |
కృపా కరహు గురు దేవ కీ నాయీఁ ||  37  ||

యహ శత బార పాఠ కర కోయీ |
ఛూటహి బంది మహా సుఖ హోయీ ||  38  ||

జో యహ పఢై హనుమాన చలీసా |
హోయ సిద్ధి సాఖీ గౌరీసా ||  39  ||

తులసీదాస సదా హరి చేరా |
కీజై నాథ హృదయ మహ డేరా ||  40  ||

దోహా-
పవనతనయ సంకట హరణ
మంగల మూరతి రూప ||
రామ లఖన సీతా సహిత
హృదయ బసహు సుర భూప ||

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: