శ్రీ లక్ష్మీ దేవీ ద్వాదశ నామావళి (Sri Lakshmi Dwadasa Namavali)

శ్రీ దేవీ ప్రధమం నామ ద్వితీయం మమృతోద్భవా
తృతీయం కమలాక్షీమచ చతుర్ధం లోకసుందరీం ||

పంచమం విష్ణు పత్నీచ షష్టం శ్రీవైష్ణవీ తధా
వారాహి సప్తమం ప్రోక్తం అష్టమం హరివల్లభా ||

నవమం నారసింహే చ దశమం దేవదేవతా
ఏకాదశం మహాలక్ష్మీ ద్వాదశం భువనేశ్వరీ ||

Sri devi pradhamam naama dwiteeyam mamruthodbhava
trutiyam kamalakshimacha chathurdham lokasundhareem ||

Panchamam vishnu pathnicha shastam Srivaishnavi thadha
varahi sapthamam proktam ashtamam harivallabha ||

Navamam narasimhe cha dasamam devadevatha
ekadasam mahalakshmi devadasam bhuvaneshwari ||

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: