శ్రీ లింగాష్టకం

బ్రహ్మమురారిసురార్చితలిఙ్గమ్ నిర్మలభాసితశోభితలింగం ।
జన్మజదుఃఖవినాశకలిఙ్గమ్ తత్ ప్రణమామి సదాశివలింగం ॥ 1॥

దేవమునిప్రవరార్చితలిఙ్గమ్ కామదహమ్ కరుణాకర లింగం ।
రావణదర్పవినాశనలిఙ్గమ్ తత్ ప్రణమామి సదాశివ లింగం ॥ 2॥

సర్వసుగన్ధిసులేపితలిఙ్గమ్ బుద్ధివివర్ధనకారణలింగం ।
సిద్ధసురాసురవన్దితలిఙ్గమ్ తత్ ప్రణమామి సదాశివ లింగం ॥ 3॥

కనకమహామణిభూషితలిఙ్గమ్ ఫనిపతివేష్టిత శోభిత లింగం ।
దక్షసుయజ్ఞ వినాశన లిఙ్గమ్ తత్ ప్రణమామి సదాశివ లింగం ॥ 4 ॥

కుఙ్కుమచన్దనలేపితలిఙ్గమ్ పఙ్కజహారసుశోభితలింగం ।
సఞ్చితపాపవినాశనలిఙ్గమ్ తత్ ప్రణమామి సదాశివ లింగం ॥ 5 ॥

దేవగణార్చిత సేవితలిఙ్గమ్ భావైర్భక్తిభిరేవ చ లింగం ।
దినకరకోటిప్రభాకరలిఙ్గమ్ తత్ ప్రణమామి సదాశివ లింగం ॥  6 ॥

అష్టదలోపరివేష్టితలిఙ్గమ్ సర్వసముద్భవకారణలింగం ।
అష్టదరిద్రవినాశితలిఙ్గమ్ తత్ ప్రణమామి సదాశివ లింగం ॥ 7 ॥

సురగురుసురవరపూజిత లిఙ్గమ్ సురవనపుష్ప సదార్చిత లింగం ।
పరాత్పరం పరమాత్మక లిఙ్గమ్ తత్ ప్రణమామి సదాశివ లింగం ॥  8 ॥

లిఙ్గాష్టకమిదం పుణ్యం యః పఠేత్ శివసన్నిధౌ ।
శివలోకమవాప్నోతి శివేన సహ మోదతే ॥

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: