శ్రీ నృసింహాష్టకమ్  (Sri Narasimha Ashtakam)

nrusimha swamy stotram

శ్రీమదకలఙ్క పరిపూర్ణ! శశికోటి-
శ్రీధర! మనోహర! సటాపటల కాన్త!।
పాలయ కృపాలయ! భవాంబుధి-నిమగ్నం
దైత్యవరకాల! నరసింహ! నరసింహ! ॥ 1॥

పాదకమలావనత పాతకి-జనానాం
పాతకదవానల! పతత్రివర-కేతో!।
భావన! పరాయణ! భవార్తిహరయా మాం
పాహి కృపయైవ నరసింహ! నరసింహ! ॥ 2॥

తుఙ్గనఖ-పఙ్క్తి-దలితాసుర-వరాసృక్
పఙ్క-నవకుఙ్కుమ-విపఙ్కిల-మహోరః ।
పణ్డితనిధాన-కమలాలయ నమస్తే
పఙ్కజనిషణ్ణ! నరసింహ! నరసింహ! ॥ 3॥

మౌలేషు విభూషణమివామర వరాణాం
యోగిహృదయేషు చ శిరస్సు నిగమానామ్ ।
రాజదరవిన్ద-రుచిరం పదయుగం తే
దేహి మమ మూర్ధ్ని నరసింహ! నరసింహ! ॥ 4॥

వారిజవిలోచన! మదన్తిమ-దశాయాం
క్లేశ-వివశీకృత-సమస్త-కరణాయామ్ ।
ఏహి రమయా సహ శరణ్య! విహగానాం
నాథమధిరుహ్య నరసింహ! నరసింహ! ॥ 5॥

హాటక-కిరీట-వరహార-వనమాలా
ధారరశనా-మకరకుణ్డల-మణీన్ద్రైః ।
భూషితమశేష-నిలయం తవ వపుర్మే
చేతసి చకాస్తు నరసింహ! నరసింహ! ॥ 6॥

ఇన్దు రవి పావక విలోచన! రమాయాః
మన్దిర! మహాభుజ!-లసద్వర-రథాఙ్గ!।
సున్దర! చిరాయ రమతాం త్వయి మనో మే
నన్దిత సురేశ! నరసింహ! నరసింహ! ॥ 7॥

మాధవ! ముకున్ద! మధుసూదన! మురారే!
వామన! నృసింహ! శరణం భవ నతానామ్ ।
కామద ఘృణిన్ నిఖిలకారణ నయేయం
కాలమమరేశ నరసింహ! నరసింహ! ॥ 8॥

అష్టకమిదం సకల-పాతక-భయఘ్నం
కామదం అశేష-దురితామయ-రిపుఘ్నమ్ ।
యః పఠతి సన్తతమశేష-నిలయం తే
గచ్ఛతి పదం స నరసింహ! నరసింహ!

ఇతి శ్రీ నృసింహాష్టకమ్

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: