శ్రీ రుద్ర నమక స్తోత్రం (Sri Rudra Namaka Stotram)

ధ్యానమ్:
ఆపాతాళ నభస్స్థలాంత భువన బ్రహ్మాండ మావిస్ఫుర
జ్జ్యోతిఃస్ఫాటిక లింగ మౌళివిలసత్ పూర్ణేందు వాంతామృతైః|
అస్తోకాప్లుత మేకమీశ మనిశం రుద్రానువాకాన్ జపన్
ధ్యాయేదీప్సిత సిద్ధయే ధ్రువ పదం విప్రోభిషించేచ్ఛివమ్ ॥
బ్రహ్మాండ వ్యాప్తదేహా భసిత హిమరుచా భాసమానా భుజన్గైః
కంఠే కాలాః కపర్దా కలిత శశికలాశ్చండ కోదండ హస్తాః
త్ర్యక్షా రుద్రాక్షమాలా స్సులలితవపుష శ్శాంభవామూర్తి భేదా
రుద్రాశ్శ్రీరుద్రసూక్త ప్రకటిత విభవా నః ప్రయచ్ఛంతు సౌఖ్యమ్ ॥
ఇత్యుక్త్వా సత్వరం సాంబం స్మృత్వా శంకరపాదుకే
ధ్యాత్వా యయౌ గణాధీశః శివసన్నిధి మాదరాత్|
తతః ప్రణమ్య బహుధా కృతాంజలి పుటః ప్రభుః
శంభుం స్తోతుం మతిం చక్రే సర్వాభీష్ట ప్రదాయకమ్ ॥

గణేశ ఉవాచ:
నమస్తే దేవ దేవాయ నమస్తే రుద్ర మన్యవే|
నమస్తే చంద్రచూడాయా ప్యుతోత ఇషవే నమః ॥1 ॥
నమస్తే పార్వతీ కాంతా యైక రూపాయ ధన్వనే|
నమస్తే భగవన్ శంభో బాహుభ్యాముత తే నమః ॥ 2 ॥
ఇషుః శివతమా యా తే తయా మృడయ రుద్రమామ్|
శివం ధనుర్యద్బభూవ తేనాపి మృడయాధునా ॥3॥
శరవ్యా యా శివతమా తయాపి మృడయ ప్రభో|
యా తే రుద్రశివా నిత్యం సర్వంగలసాధనమ్॥4॥
తయాభిచాకశీహి త్వం తనువా మా ముమాపతే|
ఘోరయా తనువాచాపి రుద్రాద్యాపాపకాశినీ॥5॥
యా తయా మృడయ స్వామిన్ సదా శంతమయా ప్రభో|
గిరిశంత మహారుద్ర హస్తే యా మిషు మస్తవే॥6॥
బిభర్షి తాం గిరిత్రాద్య శివాం కురు శివాపతే|
శివేన వచసా రుద్ర నిత్యం వాచా వదామసి॥7॥
త్వద్భక్తి పరిపూతాంగం మహింసీః పురుషం జగత్|
యచ్చ శర్వ జగత్సర్వ మయక్ష్మం సుమనా అసత్॥8॥
యథాతథావమాం రుద్ర తదన్యధాపి మే ప్రభో|
రుద్ర త్వమ్ ప్రథమో దైవ్యో భిషక్ పాపవినాశకః॥9॥
అధివక్తా ధ్యవోచ న్మాం భావలింగార్చకం ముదా|
అహీన్ సర్వాన్ యాతు ధాన్యః సర్వా అప్యద్య జంభయన్॥10॥
అసౌ తామ్రోరుణో బభ్రుః నీలగ్రీవ స్సుమంగళః|
విలోహితో స్త్వయం శంభో త్వదధిష్ఠాన ఏవహి॥11॥
నమో నమస్తే భగవన్ నీలగ్రీవ మీఢుషే|
సహస్రాక్షాయ శుద్ధాయ సచ్చిదానంద మూర్తయే॥12॥
ఉభయోగార్త్ని యోర్జ్యా యా ధన్వన స్తాం ప్రముంచతామ్|
సంప్రాప్య ధనురన్యేషాం భయాయ ప్రభవిష్యతి॥13॥
అస్మద్భయ వినాశార్థ మధునాభయద ప్రభో|
యాశ్చతే హస్త ఇషవః పరాతా భగవో వాప॥14॥
అవతత్య ధనుశ్చత్వం సహస్రాక్ష శతేషుధే|
ముఖానిశీర్య శల్యానాం శివోనః సుమనా భవ॥15॥
విజ్యం ధనురిదం భూయాత్ విశల్యో బాణవానపి|
అనేశన్నిషవశ్చాపి హ్యాభురస్తు నిషంగధిః॥16॥
కపర్దినో మహేశస్య యది నాభుర్నిషంగధిః|
ఇషవో పి సమర్థాశ్చేత్ సామర్థ్యాతు భయం భవేత్॥17॥
యాతే హేతిర్ధనుర్హస్తే మీఢుష్టమ బభూవ యా|
తయాస్మాన్ విశ్వతస్తేన పాలయ త్వ మయక్ష్మయా॥18॥
అనాతతాయాయుధాయనమస్తే ధృష్ణవే నమః|
బాహుభ్యాం ధన్వనే శంభో నమో భూయో నమో నమః॥19॥
పరితే ధన్వనో హేతిః విశ్వతోస్మాన్ వృణక్తు నః|
ఇషుధిస్తవ యా తావదస్మదారే నిధేహి తమ్॥20॥
హిరణ్య బాహవే తుభ్యం సేనాన్యే తే నమోనమః|
దిశాంచ పతయే తుభ్యం పశూనాం పతయే నమః॥21॥
త్విషీమతే నమస్తుభ్యం నమస్సస్పింజరాయతే|
నమః పథీనాం పతయే బభ్లుశాయ నమోనమః॥22॥
నమో వివ్యాధినేన్నానాం పతయే ప్రభవే నమః|
నమస్తే హరికేశాయ రుద్రాయ స్తూపవీతినే॥23॥
పుష్టానాం పతయే తుభ్యం జగతాం పతయే నమః|
సంసార హేతి రూపాయ రుద్రాయాప్యాతతాయినే॥24॥
క్షేత్రాణాం పతయే తుభ్యం సూతాయ సుకృతాత్మనే|
అహన్త్యాయ నమస్తుభ్యం వనానాం పతయే నమః॥25॥
రోహితాయ స్థపతయే మంత్రిణే వానిజాయచ|
కక్షాణాం పతయే తుభ్యం నమస్తుభ్యం భువంతయే॥26॥
తద్వారి వస్కృతాయాస్తు మహాదేవాయ తే నమః|
ఓషధీనాం చ పతయే నమస్తుభ్యం మహాత్మనే॥27॥
ఉచ్చైర్ఘోషాయ ధీరాయ ధీరాన్ క్రందయతే నమః|28॥
పత్తీనాం పతయే తుభ్యం కృత్స్నవీతాయ తే నమః|
ధావతే ధవలాయాపి సత్త్వనాం పతయే నమః॥29॥
అవ్యాధినీనాం పతయే కకుభాయ నిషంగిణే|
స్తేనానాం పతయే తుభ్యం దివ్యేషు ధిమతే నమః॥30॥
తస్కరాణాం చ పతయే వంచతే పరివంచతే|
స్తాయూనాం పతయే తుభ్యం నమస్తేస్తు నిచేరవే॥31॥
నమః పరిచరాయాపి మహారుద్రాయతే నమః|
అరణ్యానాం చ పతయే ముష్ణతాం పతయే నమః॥32॥
ఉష్ణీషిణే నమస్తుభ్యం నమో గిరిచరాయతే|
కులుంచానాం చ పతయే నమస్తుభ్యం భవాయ చ॥33॥
నమో రుద్రాయ శర్వాయ తుభ్యం పశుపతయే నమః|
నమ ఉగ్రాయ భీమాయ నమశ్చాగ్రేవధాయచ॥34॥
నమో దూరేవధాయాపి నమో హంత్రే నమోనమః|
హనీయసే నమస్తుభ్యం నీలగ్రీవాయ తే నమః॥35॥
నమస్తే శితికంఠాయ నమస్తేస్తు కపర్దినే|
నమస్తే వ్యుప్తకేశాయ సహస్రాక్షాయ మీఢుషే॥36॥
గిరిశాయ నమస్తేస్తు శిపివిష్టాయ తే నమః|
నమస్తే శంభవే తుభ్యం మయోభవ నమోస్తుతే॥37॥
మయస్కర నమస్తుభ్యం శంకరాయ నమోనమః|
నమశ్శివాయ శర్వాయ నమశ్శివతరాయ చ॥38॥
నమస్తీర్థ్యాయ కూల్యాయ నమః పార్యాయతే నమః|
ఆవార్యాయ నమస్తేస్తు నమః ప్రతరణాయచ॥39॥
నమ ఉత్తరణాయాపి హరాతార్యాయ తే నమః|
ఆలాద్యాయ నమస్తేస్తు భక్తానాం వరదాయ చ॥40|
నమశ్శష్ప్యాయ ఫేన్యాయ సికత్యాయ నమోనమః|
ప్రవాహ్యాయ నమస్తేస్తు హ్రస్వాయాస్తు నమోనమః॥41॥
వామనాయ నమస్తేస్తు బృహతేచ నమోనమః|
వర్షీయసే నమస్తేస్తు నమో వృద్ధాయతే నమః॥42॥
సంవృధ్వనే నమస్తుభ్య మగ్రియాయ నమోనమః|
ప్రథమాయ నమస్తుభ్య మాశవే చాజిరాయ చ॥43॥
శీఘ్రిమాయ నమస్తేస్తు శీభ్యాయ చ నమోనమః|
నమ ఊర్మ్యాయ శర్వాయాప్యవస్వన్యాయతే నమః॥44॥
స్రోతస్యాయ నమస్తుభ్యం ద్వీప్యాయచ నమోనమః|
జ్యేష్ఠాయ చ నమస్తుభ్యం కనిష్ఠాయ నమోనమః॥45॥
పూర్వజాయ నమస్తుభ్యం నమోస్త్వవరజాయచ|
మధ్యమాయ నమస్తుభ్యమపగల్భాయ తే నమః॥46॥
జఘన్యాయ నమస్తుభ్యం బుధ్నియాయ నమోనమః|
సోభ్యాయ ప్రతిసర్యాయ యామ్యాయచ నమోనమః॥47॥
క్షేమ్యాయ చ నమస్తుభ్యం యామ్యాయ చ నమోనమః|
ఉర్వర్యాయ నమస్తుభ్యం ఖల్యాయ చ నమోనమః॥48॥
శ్లోక్యాయ చావసాన్యాయావస్వన్యాయ చ తే నమః|
నమో వన్యాయ కక్ష్యాయ మౌన్జ్యాయ చ నమోనమః॥49॥
శ్రవాయ చ నమస్తుభ్యం ప్రతిశ్రవ నమోనమః|
ఆశుషేణాయ శూరాయ నమోస్త్వాశు రథాయ చ॥50॥
వరూథినే పర్మిణే చ బిల్మినే చ నమోనమః|
శ్రుతాయ శ్రుత సేనాయ నమః కవచినే నమః॥51॥
దుందుభ్యాయ నమస్తుభ్య మాహనన్యాయతే నమః|
ప్రహితాయ నమస్తుభ్యం ధృష్ణవే ప్రమృశాయ చ॥52॥
పారాయ పారవిందాయ నమస్తీక్ణేషవే నమః|
సుధన్వనే నమస్తుభ్యం స్వాయుధాయ నమోనమః॥53॥
నమః స్రుత్యాయ పథ్యాయ నమః కాట్యాయ తే నమః|
నమో నీప్యాయ సోద్యాయ సరస్యాయ చ తే నమః॥54|
నమో నాద్యాయ భవ్యాయ వైశంతాయ నమోనమః|
అవట్యాయ నమస్తుభ్యం నమః కూప్యాయ తే నమః॥55॥
అవర్ష్యాయ చ వర్ష్యాయ మేఘ్యాయ చ నమోనమః|
విద్యుత్యాయ నమస్తుభ్యమీథ్రియాయ నమోనమః॥56॥
ఆతప్యాయ నమస్తుభ్యం వాత్యాయచ నమోనమః|
రేష్మియాయ నమస్తుభ్యం వాస్తవ్యాయ చ తే నమః॥57॥
వాస్తుపాయ నమస్తుభ్యం నమస్సోమాయతే నమః|
నమో రుద్రాయ తామ్రాయాప్యరుణాయ చ తే నమః॥58॥
నమ ఉగ్రాయ భీమాయ నమశ్శంగాయ తే నమః|
నమస్తీర్థ్యాయ కూల్యాయ సికత్యాయ నమోనమః॥59॥
ప్రవాహ్యాయ నమస్తుభ్యమిరిణ్యాయ నమోనమః|
నమస్తే చంద్రచూడాయ ప్రపధ్యాయ నమోనమః॥6౦॥
కింశిలాయ నమస్తేస్తు క్షయణాయ చ తే నమః|
కపర్దినే నమస్తేస్తు నమస్తేస్తు పులస్తయే॥61॥
నమో గోష్ఠ్యాయ గృహ్యాయ గ్రహాణాం పతయే నమః|
సమస్తల్ప్యాయ గేహ్యాయ గుహావాసాయ తే నమః॥62॥
కాట్యాయ గహ్వరేష్ఠాయ హ్రదయ్యాయ చ తే నమః|
నివేష్ప్యాయ నమస్తుభ్యం పాగ్oసవ్యాయ తే నమః॥63॥
రజస్యాయ నమస్తుభ్యం పరాత్పర తరాయ చ|
నమస్తే హరికేశాయ శుష్క్యాయ చ నమోనమః॥64॥
హరిత్యాయ నమస్తుభ్యం హరిద్వర్ణాయ తే నమః|
నమ ఉర్మ్యాయ సూర్మ్యాయ పర్ణ్యాయ చ నమోనమః॥65॥
నమోపగుర మాణాయ పర్ణశద్యాయ తే నమః|
అభిఘ్నతే చాఖ్ఖిదతే నమః ప్రఖ్ఖిదతే నమః॥66॥
విశ్వరూపాయ విశ్వాయ విశ్వాధారాయతే నమః|
త్ర్యంబకాయ చ రుద్రాయ గిరిజాపతయే నమః॥67॥
మణికోటీర కోటిస్థ కాన్తిదీప్తాయ తే నమః|
వేదవేదాంత వేద్యాయ వృషారూఢాయ తే నమః॥68॥
అవిజ్ఞేయ స్వరూపాయ సుందరాయ నమోనమః|
ఉమాకాంత నమస్తేస్తు నమస్తే సర్వసాక్షిణే॥69॥
హిరణ్య బాహవే తుభ్యం హిరణ్యాభరణాయ చ|
నమో హిరణ్య రూపాయ రూపాతీతాయ తే నమః॥70॥
హిరణ్యపతయే తుభ్యమంబికాపతయే నమః|
ఉమాయాః పతయే తుభ్యం నమః పాప ప్రణాశక॥71॥
మీఢుష్టమాయ దుర్గాయ కద్రుద్రాయ ప్రచేతసే|
తవ్యసే బిల్వపూజ్యాయ నమః కళ్యాణ రూపిణే॥72॥
అపార కళ్యాణ గుణార్ణవాయ శ్రీ నీలకంఠాయ నిరంజనాయ|
కాలంతకాయాపి నమో నమస్తే దిక్కాల రూపాయ నమో నమస్తే॥|73॥
వేదాంత బృంద స్తుత సద్గుణాయ గుణ ప్రవీణాయ గుణాశ్రయాయ|
శ్రీ విశ్వనాథాయ నమో నమస్తే కాశీ నివాసాయ నమో నమస్తే॥74॥
అమేయ సౌందర్య సుధానిధాన సమృద్ధి రూపాయ నమోనమస్తే|
ధరాధరాకార నమోనమస్తే ధారా స్వరూపాయ నమో నమస్తే॥75॥
నీహార శైలాత్మజ హృద్విహార ప్రకాశ హార ప్రవిభాసి వీర|
వీరేశ్వరాపార దయానిధాన పాహి ప్రభో పాహి నమోనమస్తే॥76॥
వ్యాస ఉవాచ:
ఏవం స్తుత్వా మహాదేవం ప్రణిపత్య పునఃపునః|
కృతాంజలి పుటస్తస్థౌ పార్శ్వే డుంఠివినాయకః ॥
త మాలోక్య సుతం ప్రాప్తం వేదం వేదాంగపారగం
స్నేహాశ్రుధారా సంవీతం ప్రాహ డుంఠిం సదాశివః ॥
ఇతి శ్రీ శివ రహస్యే హరాఖ్యే తృతీయాంశే పూర్వార్ధే
గణేశ కృత రుద్రాధ్యాయ స్తుతిః నామ దశమోధ్యాయః
అనేనా శ్రీ గణేశ కృత శ్లోకాత్మక రుద్రాధ్యాయ పారాయణేన
శ్రీ విశ్వేశ్వర స్సుప్రీత స్సుప్రసన్నో వరదో భవతు ॥

శివానుగ్రహ సిద్ధికోసం రుద్రనమక మంత్రాలను వినియోగించడం సంప్రదాయం. అభిషేకానికీ, జపానికీ, అర్చనకీ ఈ దివ్యమంత్రాలు ఉపయోగించి ఇష్టిసిద్ధి, అనిష్ట పరిహారం పొందుతారని శాస్త్రోక్తి. ఎందరికో అనుభవం కూడా. అంతేకాక – ఆత్మవిద్యకి సంబంధించిన ఉపనిషత్ భాగంగా ’రుద్రోపనిషత్’ పేరున దీనిని వ్యవహరిస్తారు. ఇది కైవల్య ప్రాప్తి హేతువని యజ్ఞవల్క్యాది మహర్షులు వేదభాగాలలో వివరించారు.
ఆగమాలు, పురాణేతిహాసాలు, ప్రత్యేకించి దీని ప్రశస్తిని పేర్కొన్నాయి. అయితే వేదభాగమై అపౌరుషేయమైన ఈ రుద్ర పఠనానికి, పారాయణకీ, నియమాలు, నిబంధనలు ఉన్నాయి. స్వరం రానివారు, నియమపాలన కుదరని వారు తదితరులు దీనిని పారాయణ చేయడం కూడదని శాస్త్రనియమం.

కానీ ఈ రుద్రమంత్రాల వల్ల లభించే సిద్ధి, కైవల్యం వంటి అద్భుత ఫలాలను అందరికీ అందజేయాలని సంకల్పించుకున్న ఋషులు ఆ రుద్రనమకాన్ని శ్లోక రూపంగా మలచి పురాేతిహాసాల ద్వారా, తంత్రశాస్త్ర గ్రంథాలద్వారా అందజేశారు. మంత్రాలను శ్లోకంగా మలచాలంటే ఋష్యత్వం కలిగిన వారికే సాధ్యం. అందుకే వేదాలను వ్యాసం చేసి ప్రసాదించిన భగవాన్ వేదవ్యాసులవారు మహాభారతం, సూతసంహిత, శివరహస్యం – వంటి గ్రంథాలద్వారా వివిధ వివిధాలుగా ’శతరుద్రీయ’ శ్లోకాలను అందజేశారు.

విష్ణుసహస్ర, శివసహస్ర, లలితా సహస్ర నామ స్తోత్రాలవలె ఈ నమక స్తోత్రాన్ని – స్నానాది శుచి నియమాలు పాటిస్తూ పారాయణ చేస్తే చాలు పరిపూర్ణ ఫలం లభిస్తుమ్ది. అందులో సందేహం లేదు. దీనిని పారాయణ స్తోత్రంగా పఠించవచ్చు. అభిషేకానికి వినియోగించుకోవచ్చు, స్వరనియమం లేదు. ఉచ్ఛారణలో జాగ్రత్త వహించాలి. శ్రద్ధావిశ్వాసాలున్న ఆస్తికులందూ దీని పఠనానికి అర్హులే.
పైగా – ఇది సాక్షాత్తు డుంఠి వినాయకుడు కాశీ విశ్వనాథుని దర్శించి చేసిన స్తోత్రంగా శివరహస్యం పేర్కొన్నది.
ఇంతటి మహిమాన్వితమైన స్తోత్రాన్ని సర్వజన సౌలభ్యంకోసం ప్రచురిస్తున్నాం.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: