శ్రీ శివ అష్టోత్తర శతనామావళి (Sri Shiva Ashtottara Shatanamavali)

 1. ఓం శివాయ నమః
 2. ఓం శంభవే నమః
 3. ఓం శశిరేఖాయ నమః
 4. ఓం మహేశ్వరాయ నమః
 5. ఓం పినాకినే నమః
 6. ఓం వాసుదేవాయ నమః
 7. ఓం విరూపాక్షాయ నమః
 8. ఓం నీలలోహితాయ నమః
 9. ఓం శూలపాణయే నమః
 10. ఓం విష్ణువల్లభాయ నమః
 11. ఓం అంబికానాథాయ నమః
 12. ఓం భక్తవత్సలాయ నమః
 13. ఓం శర్వాయ నమః
 14. ఓం శితికంఠాయ నమః
 15. ఓం ఉగ్రాయ నమః
 16. ఓం కామారయే నమః
 17. ఓం గంగాధరాయ నమః
 18. ఓం కాలకాలాయ నమః
 19. ఓం భీమాయ నమః
 20. ఓం మృగపాణయే నమః
 21. ఓం కైలాసవాసినే నమః
 22. ఓం కఠోరాయ నమః
 23. ఓం వృషాంకాయ నమః
 24. ఓం భస్మోద్ధూళితవిగ్రహాయ నమః
 25. ఓం సర్వమయాయ నమః
 26. ఓం అశ్వనీరాయ నమః
 27. ఓం పరమాత్మవే నమః
 28. ఓం హవిషే నమః
 29. ఓం సోమాయ నమః
 30. ఓం సదాశివాయ నమః
 31. ఓం వీరభద్రాయ నమః
 32. ఓం కపర్దినే నమః
 33. ఓం శంకరాయ నమః
 34. ఓం ఖట్వాంగినే నమః
 35. ఓం శిపివి స్థాయ నమః
 36. ఓం శ్రీకంఠాయ నమః
 37. ఓం భవాయ నమః
 38. ఓం త్రిలోకేశాయ నమః
 39. ఓం శివప్రియాయ నమః
 40. ఓం కపాలినే నమః
 41. ఓం అంధకాసురసూధనాయ నమః
 42. ఓం లలాటక్షాయ నమః
 43. ఓం కృపానిధయే నమః
 44. ఓం పరశుహస్తాయ నమః
 45. ఓం జటాధరాయ నమః
 46. ఓం కవచినే నమః
 47. ఓం త్రిపురాంతకాయ నమః
 48. ఓం వృషభారూఢాయ నమః
 49. ఓం సోమప్రియాయ నమః
 50. ఓం త్రయీమూర్తయే నమః
 51. ఓం సర్వజ్ఞాయ నమః
 52. ఓం సోమసూర్యాగ్నిలోచనాయ నమః
 53. ఓం యజ్ఞమయాయ నమః
 54. ఓం పంచవక్త్రాయ నమః
 55. ఓం విశ్వేశ్వరాయ నమః
 56. ఓం గణనాధాయ నమః
 57. ఓం ప్రజాపతయే నమః
 58. ఓం దుర్ధర్షాయ నమః
 59. ఓం గిరీశాయ నమః
 60. ఓం భుజంగ భూషణాయ నమః
 61. ఓం గిరిధన్వినే నమః
 62. ఓం కృత్తివాసనే నమః
 63. ఓం భగవతే నమః
 64. ఓం మృత్యుంజయాయ నమః
 65. ఓం నంద వాహనాయ నమః
 66. ఓం జగద్వాయ్యపినే నమః
 67. ఓం వ్యోమకేశాయ నమః
 68. ఓం చారువిక్రమాయ నమః
 69. ఓం భూతపతయే నమః
 70. ఓం అహిర్భుద్న్యాయ నమః
 71. ఓం అష్టమూర్తయే నమః
 72. ఓం సాత్వికాయ నమః
 73. ఓం శాశ్వతాయ నమః
 74. ఓం అజాయ నమః
 75. ఓం మృణాయ నమః
 76. ఓం దేవాయ నమః
 77. ఓం అవ్యయాయ నమః
 78. ఓం పూషదంతభిదే నమః
 79. ఓం దక్షాధ్వరహరాయ నమః
 80. ఓం భగనేత్రవిదే నమః
 81. ఓం సహస్రాక్షాయ నమః
 82. ఓం అపవర్గప్రదాయ నమః
 83. ఓం తారకాయ నమః
 84. ఓం హిరణ్యరేతసే నమః
 85. ఓం అనఘాయ నమః
 86. ఓం భర్గాయ నమః
 87. ఓం గిరిప్రియాయ నమః
 88. ఓం పురారాతయే నమః
 89. ఓం ప్రమధాధిపాయ నమః
 90. ఓం సూక్ష్మతనవే నమః
 91. ఓం జగద్గురవే నమః
 92. ఓం మహాసేన జనకాయ నమః
 93. ఓం రుద్రాయ నమః
 94. ఓం స్థాణవే నమః
 95. ఓం దిగంబరాయ నమః
 96. ఓం అనేకాత్మనే నమః
 97. ఓం శుద్ధవిగ్రహాయ నమః
 98. ఓం మహారూపాయ నమః
 99. ఓం ఖండపరశువే నమః
 100. ఓం పాశవిమోచకాయ నమః
 101. ఓం పశుపతయే నమః
 102. ఓం మహాదేవాయ నమః
 103. ఓం హరయే నమః
 104. ఓం అవ్యగ్రాయ నమః
 105. ఓం హరాయ నమః
 106. ఓం సహస్రపాదే నమః
 107. ఓం అనంతాయ నమః
 108. ఓం పరమేశ్వరాయ నమః

ఇతి శ్రీ శివ అష్టోత్తర శతనామావళి సంపూర్ణం

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: