శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య త్రిశతీనామావలిః (Sri Subrahmanya Trishati Namavali)

 1. ఓం శ్రీం సౌం శరవణభవాయ నమః ।
 2. ఓం శరచ్చన్ద్రాయుతప్రభాయ నమః ।
 3. ఓం శశాఙ్కశేఖరసుతాయ నమః ।
 4. ఓం శచీమాఙ్గల్యరక్షకాయ నమః ।
 5. ఓం శతాయుష్యప్రదాత్రే నమః ।
 6. ఓం శతకోటిరవిప్రభాయ నమః ।
 7. ఓం శచీవల్లభసుప్రీతాయ నమః ।
 8. ఓం శచీనాయకపూజితాయ నమః ।
 9. ఓం శచీనాథచతుర్వక్త్రదేవదైత్యాభివన్దితాయ నమః ।
 10. ఓం శచీశార్తిహరాయ నమః । ౧౦ ।
 11. ఓం శంభవే నమః ।
 12. ఓం శంభూపదేశకాయ నమః ।
 13. ఓం శఙ్కరాయ నమః ।
 14. ఓం శఙ్కరప్రీతాయ నమః ।
 15. ఓం శంయాకకుసుమప్రియాయ నమః ।
 16. ఓం శఙ్కుకర్ణమహాకర్ణప్రముఖాద్యభివన్దితాయ నమః ।
 17. ఓం శచీనాథసుతాప్రాణనాయకాయ నమః ।
 18. ఓం శక్తిపాణిమతే నమః ।
 19. ఓం శఙ్ఖపాణిప్రియాయ నమః ।
 20. ఓం శఙ్ఖోపమషడ్గలసుప్రభాయ నమః । ౨౦ ।
 21. ఓం శఙ్ఖఘోషప్రియాయ నమః ।
 22. ఓం శఙ్ఖచక్రశూలాదికాయుధాయ నమః ।
 23. ఓం శఙ్ఖధారాభిషేకాదిప్రియాయ నమః ।
 24. ఓం శఙ్కరవల్లభాయ నమః ।
 25. ఓం శబ్దబ్రహ్మమయాయ నమః ।
 26. ఓం శబ్దమూలాన్తరాత్మకాయ నమః ।
 27. ఓం శబ్దప్రియాయ నమః ।
 28. ఓం శబ్దరూపాయ నమః ।
 29. ఓం శబ్దానన్దాయ నమః ।
 30. ఓం శచీస్తుతాయ నమః । ౩౦ ।
 31. ఓం శతకోటిప్రవిస్తారయోజనాయతమన్దిరాయ నమః ।
 32. ఓం శతకోటిరవిప్రఖ్యరత్నసింహాసనాన్వితాయ నమః ।
 33. ఓం శతకోటిమహర్షీన్ద్రసేవితోభయపార్శ్వభువే నమః ।
 34. ఓం శతకోటిసురస్త్రీణాం నృత్తసఙ్గీతకౌతుకాయ నమః ।
 35. ఓం శతకోటీన్ద్రదిక్పాలహస్తచామరసేవితాయ నమః ।
 36. ఓం శతకోట్యఖిలాణ్డాదిమహాబ్రహ్మాణ్డనాయకాయ నమః ।
 37. ఓం శఙ్ఖపాణివిధిభ్యాం చ పార్శ్వయోరుపసేవితాయ నమః ।
 38. ఓం శఙ్ఖపద్మనిధీనాం చ కోటిభిః పరిసేవితాయ నమః ।
 39. ఓం శశాఙ్కాదిత్యకోటీభిఃసవ్యదక్షిణసేవితాయ నమః ।
 40. ఓం శఙ్ఖపాలాద్యష్టనాగకోటిభిః పరిసేవితాయ నమః । ౪౦ ।
 41. ఓం శశాఙ్కారపతఙ్గాదిగ్రహనక్షత్రసేవితాయ నమః ।
 42. ఓం శశిభాస్కరభౌమాదిగ్రహదోషార్తిభఞ్జనాయ నమః ।
 43. ఓం శతపత్రద్వయకరాయ నమః ।
 44. ఓం శతపత్రార్చనప్రియాయ నమః ।
 45. ఓం శతపత్రసమాసీనాయ నమః ।
 46. ఓం శతపత్రాసనస్తుతాయ నమః ।
 47. ఓం శరీరబ్రహ్మమూలాదిషడాధారనివాసకాయ నమః ।
 48. ఓం శతపత్రసముత్పన్నబ్రహ్మగర్వవిభేదనాయ నమః ।
 49. ఓం శశాఙ్కార్ధజటాజూటాయ నమః ।
 50. ఓం శరణాగతవత్సలాయ నమః । ౫౦ ।
 51. ఓం రకారరూపాయ నమః ।
 52. ఓం రమణాయ నమః ।
 53. ఓం రాజీవాక్షాయ నమః ।
 54. ఓం రహోగతాయ నమః ।
 55. ఓం రతీశకోటిసౌన్దర్యాయ నమః ।
 56. ఓం రవికోట్యుదయప్రభాయ నమః ।
 57. ఓం రాగస్వరూపాయ నమః ।
 58. ఓం రాగఘ్నాయ నమః ।
 59. ఓం రక్తాబ్జప్రియాయ నమః ।
 60. ఓం రాజరాజేశ్వరీపుత్రాయ నమః । ౬౦ ।
 61. ఓం రాజేన్ద్రవిభవప్రదాయ నమః ।
 62. ఓం రత్నప్రభాకిరీటాగ్రాయ నమః ।
 63. ఓం రవిచన్ద్రాగ్నిలోచనాయ నమః ।
 64. ఓం రత్నాఙ్గదమహాబాహవే నమః ।
 65. ఓం రత్నతాటఙ్కభూషణాయ నమః ।
 66. ఓం రత్నకేయూరభూషాఢ్యాయ నమః ।
 67. ఓం రత్నహారవిరాజితాయ నమః ।
 68. ఓం రత్నకిఙ్కిణికాఞ్చ్యాదిబద్ధసత్కటిశోభితాయ నమః ।
 69. ఓం రవసంయుక్తరత్నాభనూపురాఙ్ఘ్రిసరోరుహాయ నమః ।
 70. ఓం రత్నకఙ్కణచూల్యాదిసర్వాభరణభూషితాయ నమః । ౭౦ ।
 71. ఓం రత్నసింహాసనాసీనాయ నమః ।
 72. ఓం రత్నశోభితమన్దిరాయ నమః ।
 73. ఓం రాకేన్దుముఖషట్కాయ నమః ।
 74. ఓం రమావాణ్యాదిపూజితాయ నమః ।
 75. ఓం రాక్షసామరగన్ధర్వకోటికోట్యభివన్దితాయ నమః ।
 76. ఓం రణరఙ్గే మహాదైత్యసఙ్గ్రామజయకౌతుకాయ నమః ।
 77. ఓం రాక్షసానీకసంహారకోపావిష్టాయుధాన్వితాయ నమః ।
 78. ఓం రాక్షసాఙ్గసముత్పన్నరక్తపానప్రియాయుధాయ నమః ।
 79. ఓం రవయుక్తధనుర్హస్తాయ నమః ।
 80. ఓం రత్నకుక్కుటధారణాయ నమః । ౮౦ ।
 81. ఓం రణరఙ్గజయాయ నమః ।
 82. ఓం రామాస్తోత్రశ్రవణకౌతుకాయ నమః ।
 83. ఓం రమ్భాఘృతాచీవిశ్వాచీమేనకాద్యభివన్దితాయ నమః ।
 84. ఓం రక్తపీతామ్బరధరాయ నమః ।
 85. ఓం రక్తగన్ధానులేపనాయ నమః ।
 86. ఓం రక్తద్వాదశపద్మాక్షాయ నమః ।
 87. ఓం రక్తమాల్యవిభూషితాయ నమః ।
 88. ఓం రవిప్రియాయ నమః ।
 89. ఓం రావణేశస్తోత్రసామమనోధరాయ నమః ।
 90. ఓం రాజ్యప్రదాయ నమః । ౯౦ ।
 91. ఓం రన్ధ్రగుహ్యాయ నమః ।
 92. ఓం రతివల్లభసుప్రియాయ నమః ।
 93. ఓం రణానుబన్ధనిర్ముక్తాయ నమః ।
 94. ఓం రాక్షసానీకనాశకాయ నమః ।
 95. ఓం రాజీవసంభవద్వేషిణే నమః ।
 96. ఓం రాజీవాసనపూజితాయ నమః ।
 97. ఓం రమణీయమహాచిత్రమయూరారూఢసున్దరాయ నమః ।
 98. ఓం రమానాథస్తుతాయ నమః ।
 99. ఓం రామాయ నమః ।
 100. ఓం రకారాకర్షణక్రియాయ నమః । ౧౦౦ ।
 101. ఓం వకారరూపాయ నమః ।
 102. ఓం వరదాయ నమః ।
 103. ఓం వజ్రశక్త్యభయాన్వితాయ నమః ।
 104. ఓం వామదేవాదిసమ్పూజ్యాయ నమః ।
 105. ఓం వజ్రపాణిమనోహరాయ నమః ।
 106. ఓం వాణీస్తుతాయ నమః ।
 107. ఓం వాసవేశాయ నమః ।
 108. ఓం వల్లీకల్యాణసున్దరాయ నమః ।
 109. ఓం వల్లీవదనపద్మార్కాయ నమః ।
 110. ఓం వల్లీనేత్రోత్పలోడుపాయ నమః । ౧౧౦ ।
 111. ఓం వల్లీద్వినయనానన్దాయ నమః ।
 112. ఓం వల్లీచిత్తతటామృతాయ నమః ।
 113. ఓం వల్లీకల్పలతావృక్షాయ నమః ।
 114. ఓం వల్లీప్రియమనోహరాయ నమః ।
 115. ఓం వల్లీకుముదహాస్యేన్దవే నమః ।
 116. ఓం వల్లీభాషితసుప్రియాయ నమః ।
 117. ఓం వల్లీమనోహృత్సౌన్దర్యాయ నమః ।
 118. ఓం వల్లీవిద్యుల్లతాఘనాయ నమః ।
 119. ఓం వల్లీమఙ్గలవేషాఢ్యాయ నమః ।
 120. ఓం వల్లీముఖవశఙ్కరాయ నమః । ౧౨౦ ।
 121. ఓం వల్లీకుచగిరిద్వన్ద్వకుఙ్కుమాఙ్కితవక్షకాయ నమః ।
 122. ఓం వల్లీశాయ నమః ।
 123. ఓం వల్లభాయ నమః ।
 124. ఓం వాయుసారథయే నమః ।
 125. ఓం వరుణస్తుతాయ నమః ।
 126. ఓం వక్రతుణ్డానుజాయ నమః ।
 127. ఓం వత్సాయ నమః ।
 128. ఓం వత్సలాయ నమః ।
 129. ఓం వత్సరక్షకాయ నమః ।
 130. ఓం వత్సప్రియాయ నమః । ౧౩౦ ।
 131. ఓం వత్సనాథాయ నమః ।
 132. ఓం వత్సవీరగణావృతాయ నమః ।
 133. ఓం వారణాననదైత్యఘ్నాయ నమః ।
 134. ఓం వాతాపిఘ్నోపదేశకాయ నమః ।
 135. ఓం వర్ణగాత్రమయూరస్థాయ నమః ।
 136. ఓం వర్ణరూపాయ నమః ।
 137. ఓం వరప్రభవే నమః ।
 138. ఓం వర్ణస్థాయ నమః ।
 139. ఓం వారణారూఢాయ నమః ।
 140. ఓం వజ్రశక్త్యాయుధప్రియాయ నమః । ౧౪౦ ।
 141. ఓం వామాఙ్గాయ నమః ।
 142. ఓం వామనయనాయ నమః ।
 143. ఓం వచద్భువే నమః ।
 144. ఓం వామనప్రియాయ నమః ।
 145. ఓం వరవేషధరాయ నమః ।
 146. ఓం వామాయ నమః ।
 147. ఓం వాచస్పతిసమర్చితాయ నమః ।
 148. ఓం వసిష్ఠాదిమునిశ్రేష్ఠవన్దితాయ నమః ।
 149. ఓం వన్దనప్రియాయ నమః ।
 150. ఓం వకారనృపదేవస్త్రీచోరభూతారిమోహనాయ నమః । ౧౫౦ ।
 151. ఓం ణకారరూపాయ నమః ।
 152. ఓం నాదాన్తాయ నమః ।
 153. ఓం నారదాదిమునిస్తుతాయ నమః ।
 154. ఓం ణకారపీఠమధ్యస్థాయ నమః ।
 155. ఓం నగభేదినే నమః ।
 156. ఓం నగేశ్వరాయ నమః ।
 157. ఓం ణకారనాదసంతుష్టాయ నమః ।
 158. ఓం నాగాశనరథస్థితాయ నమః ।
 159. ఓం ణకారజపసుప్రీతాయ నమః ।
 160. ఓం నానావేషాయ నమః । ౧౬౦ ।
 161. ఓం నగప్రియాయ నమః ।
 162. ఓం ణకారబిన్దునిలయాయ నమః ।
 163. ఓం నవగ్రహసురూపకాయ నమః ।
 164. ఓం ణకారపఠనానన్దాయ నమః ।
 165. ఓం నన్దికేశ్వరవన్దితాయ నమః ।
 166. ఓం ణకారఘణ్టానినదాయ నమః ।
 167. ఓం నారాయణమనోహరాయ నమః ।
 168. ఓం ణకారనాదశ్రవణాయ నమః ।
 169. ఓం నలినోద్భవశిక్షకాయ నమః ।
 170. ఓం ణకారపఙ్కజాదిత్యాయ నమః । ౧౭౦ ।
 171. ఓం నవవీరాధినాయకాయ నమః ।
 172. ఓం ణకారపుష్పభ్రమరాయ నమః ।
 173. ఓం నవరత్నవిభూషణాయ నమః ।
 174. ఓం ణకారానర్ఘశయనాయ నమః ।
 175. ఓం నవశక్తిసమావృతాయ నమః ।
 176. ఓం ణకారవృక్షకుసుమాయ నమః ।
 177. ఓం నాట్యసఙ్గీతసుప్రియాయ నమః ।
 178. ఓం ణకారబిన్దునాదజ్ఞాయ నమః ।
 179. ఓం నయజ్ఞాయ నమః ।
 180. ఓం నయనోద్భవాయ నమః । ౧౮౦ ।
 181. ఓం ణకారపర్వతేన్ద్రాగ్రసముత్పన్నసుధారణయే నమః ।
 182. ఓం ణకారపేటకమణయే నమః ।
 183. ఓం నాగపర్వతమన్దిరాయ నమః ।
 184. ఓం ణకారకరుణానన్దాయ నమః ।
 185. ఓం నాదాత్మనే నమః ।
 186. ఓం నాగభూషణాయ నమః ।
 187. ఓం ణకారకిఙ్కిణీభూషాయ నమః ।
 188. ఓం నయనాదృశ్యదర్శనాయ నమః ।
 189. ఓం ణకారవృషభావాసాయ నమః ।
 190. ఓం నామపారాయణప్రియాయ నమః । ౧౯౦ ।
 191. ఓం ణకారకమలారూఢాయ నమః ।
 192. ఓం నామానతసమన్వితాయ నమః ।
 193. ఓం ణకారతురగారూఢాయ నమః ।
 194. ఓం నవరత్నాదిదాయకాయ నమః ।
 195. ఓం ణకారమకుటజ్వాలామణయే నమః ।
 196. ఓం నవనిధిప్రదాయ నమః ।
 197. ఓం ణకారమూలమన్త్రార్థాయ నమః ।
 198. ఓం నవసిద్ధాదిపూజితాయ నమః ।
 199. ఓం ణకారమూలనాదాన్తాయ నమః ।
 200. ఓం ణకారస్తమ్భనక్రియాయ నమః । ౨౦౦ ।
 201. ఓం భకారరూపాయ నమః ।
 202. ఓం భక్తార్థాయ నమః ।
 203. ఓం భవాయ నమః ।
 204. ఓం భర్గాయ నమః ।
 205. ఓం భయాపహాయ నమః ।
 206. ఓం భక్తప్రియాయ నమః ।
 207. ఓం భక్తవన్ద్యాయ నమః ।
 208. ఓం భగవతే నమః ।
 209. ఓం భక్తవత్సలాయ నమః ।
 210. ఓం భక్తార్తిభఞ్జనాయ నమః । ౨౧౦ ।
 211. ఓం భద్రాయ నమః ।
 212. ఓం భక్తసౌభాగ్యదాయకాయ నమః ।
 213. ఓం భక్తమఙ్గలదాత్రే నమః ।
 214. ఓం భక్తకల్యాణదర్శనాయ నమః ।
 215. ఓం భక్తదర్శనసంతుష్టాయ నమః ।
 216. ఓం భక్తసఙ్ఘసుపూజితాయ నమః ।
 217. ఓం భక్తస్తోత్రప్రియానన్దాయ నమః ।
 218. ఓం భక్తాభీష్టప్రదాయకాయ నమః ।
 219. ఓం భక్తసమ్పూర్ణఫలదాయ నమః ।
 220. ఓం భక్తసాంరాజ్యభోగదాయ నమః । ౨౨౦ ।
 221. ఓం భక్తసాలోక్యసామీప్యరూపమోక్షవరప్రదాయ నమః ।
 222. ఓం భవౌషధయే నమః ।
 223. ఓం భవఘ్నాయ నమః ।
 224. ఓం భవారణ్యదవానలాయ నమః ।
 225. ఓం భవాన్ధకారమార్తాణ్డాయ నమః ।
 226. ఓం భవవైద్యాయ నమః ।
 227. ఓం భవాయుధాయ నమః ।
 228. ఓం భవశైలమహావజ్రాయ నమః ।
 229. ఓం భవసాగరనావికాయ నమః ।
 230. ఓం భవమృత్యుభయధ్వంసినే నమః । ౨౩౦ ।
 231. ఓం భావనాతీతవిగ్రహాయ నమః ।
 232. ఓం భయభూతపిశాచఘ్నాయ నమః ।
 233. ఓం భాస్వరాయ నమః ।
 234. ఓం భారతీప్రియాయ నమః ।
 235. ఓం భాషితధ్వనిమూలాన్తాయ నమః ।
 236. ఓం భావాభావవివర్జితాయ నమః ।
 237. ఓం భానుకోపపితృధ్వంసినే నమః ।
 238. ఓం భారతీశోపదేశకాయ నమః ।
 239. ఓం భార్గవీనాయకశ్రీమద్భాగినేయాయ నమః ।
 240. ఓం భవోద్భవాయ నమః । ౨౪౦ ।
 241. ఓం భారక్రౌఞ్చాసురద్వేషాయ నమః ।
 242. ఓం భార్గవీనాథవల్లభాయ నమః ।
 243. ఓం భటవీరనమస్కృత్యాయ నమః ।
 244. ఓం భటవీరసమావృతాయ నమః ।
 245. ఓం భటతారాగణోడ్వీశాయ నమః ।
 246. ఓం భటవీరగణస్తుతాయ నమః ।
 247. ఓం భాగీరథేయాయ నమః ।
 248. ఓం భాషార్థాయ నమః ।
 249. ఓం భావనాశబరీప్రియాయ నమః ।
 250. ఓం భకారే కలిచోరారిభూతాద్యుచ్చాటనోద్యతాయ నమః । ౨౫౦ ।
 251. ఓం వకారసుకలాసంస్థాయ నమః ।
 252. ఓం వరిష్ఠాయ నమః ।
 253. ఓం వసుదాయకాయ నమః ।
 254. ఓం వకారకుముదేన్దవే నమః ।
 255. ఓం వకారాబ్ధిసుధామయాయ నమః ।
 256. ఓం వకారామృతమాధుర్యాయ నమః ।
 257. ఓం వకారామృతదాయకాయ నమః ।
 258. ఓం వజ్రాభీతిదక్షహస్తాయ నమః ।
 259. ఓం వామే శక్తివరాన్వితాయ నమః ।
 260. ఓం వకారోదధిపూర్ణేన్దవే నమః । ౨౬౦ ।
 261. ఓం వకారోదధిమౌక్తికాయ నమః ।
 262. ఓం వకారమేఘసలిలాయ నమః ।
 263. ఓం వాసవాత్మజరక్షకాయ నమః ।
 264. ఓం వకారఫలసారజ్ఞాయ నమః ।
 265. ఓం వకారకలశామృతాయ నమః ।
 266. ఓం వకారపఙ్కజరసాయ నమః ।
 267. ఓం వసవే నమః ।
 268. ఓం వంశవివర్ధనాయ నమః ।
 269. ఓం వకారదివ్యకమలభ్రమరాయ నమః ।
 270. ఓం వాయువన్దితాయ నమః । ౨౭౦ ।
 271. ఓం వకారశశిసంకాశాయ నమః ।
 272. ఓం వజ్రపాణిసుతాప్రియాయ నమః ।
 273. ఓం వకారపుష్పసద్గన్ధాయ నమః ।
 274. ఓం వకారతటపఙ్కజాయ నమః ।
 275. ఓం వకారభ్రమరధ్వానాయ నమః ।
 276. ఓం వయస్తేజోబలప్రదాయ నమః ।
 277. ఓం వకారవనితానాథాయ నమః ।
 278. ఓం వశ్యాద్యష్టక్రియాప్రదాయ నమః ।
 279. ఓం వకారఫలసత్కారాయ నమః ।
 280. ఓం వకారాజ్యహుతాశనాయ నమః । ౨౮౦ ।
 281. ఓం వర్చస్వినే నమః ।
 282. ఓం వాఙ్మనోఽతీతాయ నమః ।
 283. ఓం వాతాప్యరికృతప్రియాయ నమః ।
 284. ఓం వకారవటమూలస్థాయ నమః ।
 285. ఓం వకారజలధేస్తటాయ నమః ।
 286. ఓం వకారగఙ్గావేగాబ్ధయే నమః ।
 287. ఓం వజ్రమాణిక్యభూషణాయ నమః ।
 288. ఓం వాతరోగహరాయ నమః ।
 289. ఓం వాణీగీతశ్రవణకౌతుకాయ నమః ।
 290. ఓం వకారమకరారూఢాయ నమః । ౨౯౦ ।
 291. ఓం వకారజలధేః పతయే నమః ।
 292. ఓం వకారామలమన్త్రార్థాయ నమః ।
 293. ఓం వకారగృహమఙ్గలాయ నమః ।
 294. ఓం వకారస్వర్గమాహేన్ద్రాయ నమః ।
 295. ఓం వకారారణ్యవారణాయ నమః ।
 296. ఓం వకారపఞ్జరశుకాయ నమః ।
 297. ఓం వలారితనయాస్తుతాయ నమః ।
 298. ఓం వకారమన్త్రమలయసానుమన్మన్దమారుతాయ నమః ।
 299. ఓం వాద్యన్తభాన్తషట్క్రమ్యజపాన్తే శత్రుభఞ్జనాయ నమః ।
 300. ఓం వజ్రహస్తసుతావల్లీవామదక్షిణసేవితాయ నమః । ౩౦౦ ।
 301. ఓం వకులోత్పలకాదమ్బపుష్పదామస్వలఙ్కృతాయ నమః ।
 302. ఓం వజ్రశక్త్యాదిసమ్పన్నద్విషట్పాణిసరోరుహాయ నమః ।
 303. ఓం వాసనాగన్ధలిప్తాఙ్గాయ నమః ।
 304. ఓం వషట్కారాయ నమః ।
 305. ఓం వశీకరాయ నమః ।
 306. ఓం వాసనాయుక్తతామ్బూలపూరితాననసున్దరాయ నమః ।
 307. ఓం వల్లభానాథసుప్రీతాయ నమః ।
 308. ఓం వరపూర్ణామృతోదధయే నమః । ౩౦౮ ।

ఇతి శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి త్రిశతీ నామ స్తోత్రం సంపూర్ణం

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!