శ్రీ వారాహి దేవీ అష్టోత్తర శతనామావళి (Sri Varahi devi Ashtottara Shatanamavali)

 1. ఐం గ్లౌం నమో వరాహవదనాయై నమః |
 2. ఐం గ్లౌం నమో వారాహ్యై నమః ।
 3. ఐం గ్లౌం వరరూపిణ్యై నమః ।
 4. ఐం గ్లౌం క్రోడాననాయై నమః ।
 5. ఐం గ్లౌం కోలముఖ్యై నమః ।
 6. ఐం గ్లౌం జగదమ్బాయై నమః ।
 7. ఐం గ్లౌం తరుణ్యై నమః ।
 8. ఐం గ్లౌం విశ్వేశ్వర్యై నమః ।
 9. ఐం గ్లౌం శఙ్ఖిన్యై నమః ।
 10. ఐం గ్లౌం చక్రిణ్యై నమః ॥ 10 ॥
 11. ఐం గ్లౌం ఖడ్గశూలగదాహస్తాయై నమః ।
 12. ఐం గ్లౌం ముసలధారిణ్యై నమః ।
 13. ఐం గ్లౌం హలసకాది సమాయుక్తాయై నమః ।
 14. ఐం గ్లౌం భక్తానామభయప్రదాయై నమః ।
 15. ఐం గ్లౌం ఇష్టార్థదాయిన్యై నమః ।
 16. ఐం గ్లౌం ఘోరాయై నమః ।
 17. ఐం గ్లౌం మహాఘోరాయై నమః ।
 18. ఐం గ్లౌం మహామాయాయై నమః ।
 19. ఐం గ్లౌం వార్తాల్యై నమః ।
 20. ఐం గ్లౌం జగదీశ్వర్యై నమః ॥ 20 ॥
 21. ఐం గ్లౌం అణ్డే అణ్డిన్యై నమః ।
 22. ఐం గ్లౌం రుణ్డే రుణ్డిన్యై నమః ।
 23. ఐం గ్లౌం జమ్భే జమ్భిన్యై నమః ।
 24. ఐం గ్లౌం మోహే మోహిన్యై నమః ।
 25. ఐం గ్లౌం స్తమ్భే స్తమ్భిన్యై నమః ।
 26. ఐం గ్లౌం దేవేశ్యై నమః ।
 27. ఐం గ్లౌం శత్రునాశిన్యై నమః ।
 28. ఐం గ్లౌం అష్టభుజాయై నమః ।
 29. ఐం గ్లౌం చతుర్హస్తాయై నమః ।
 30. ఐం గ్లౌం ఉన్నతభైరవాఙ్గస్థాయై నమః ॥ 30 ॥
 31. ఐం గ్లౌం కపిలాలోచనాయై నమః ।
 32. ఐం గ్లౌం పఞ్చమ్యై నమః ।
 33. ఐం గ్లౌం లోకేశ్యై నమః ।
 34. ఐం గ్లౌం నీలమణిప్రభాయై నమః ।
 35. ఐం గ్లౌం అఞ్జనాద్రిప్రతీకాశాయై నమః ।
 36. ఐం గ్లౌం సింహారుద్రాయై నమః ।
 37. ఐం గ్లౌం త్రిలోచనాయై నమః ।
 38. ఐం గ్లౌం శ్యామలాయై నమః ।
 39. ఐం గ్లౌం పరమాయై నమః ।
 40. ఐం గ్లౌం ఈశాన్యై నమః ॥ 40 ॥
 41. ఐం గ్లౌం నీల్యై నమః ।
 42. ఐం గ్లౌం ఇన్దీవరసన్నిభాయై నమః ।
 43. ఐం గ్లౌం కణస్థానసమోపేతాయై నమః ।
 44. ఐం గ్లౌం కపిలాయై నమః ।
 45. ఐం గ్లౌం కలాత్మికాయై నమః ।
 46. ఐం గ్లౌం అమ్బికాయై నమః ।
 47. ఐం గ్లౌం జగద్ధారిణ్యై నమః ।
 48. ఐం గ్లౌం భక్తోపద్రవనాశిన్యై నమః ।
 49. ఐం గ్లౌం సగుణాయై నమః ।
 50. ఐం గ్లౌం నిష్కలాయై నమః ॥ 50 ॥
 51. ఐం గ్లౌం విద్యాయై నమః ।
 52. ఐం గ్లౌం నిత్యాయై నమః ।
 53. ఐం గ్లౌం విశ్వవశఙ్కర్యై నమః ।
 54. ఐం గ్లౌం మహారూపాయై నమః ।
 55. ఐం గ్లౌం మహేశ్వర్యై నమః ।
 56. ఐం గ్లౌం మహేన్ద్రితాయై నమః ।
 57. ఐం గ్లౌం విశ్వవ్యాపిన్యై నమః ।
 58. ఐం గ్లౌం దేవ్యై నమః ।
 59. ఐం గ్లౌం పశూనామభయకారిణ్యై నమః ।
 60. ఐం గ్లౌం కాలికాయై నమః ॥ 60 ॥
 61. ఐం గ్లౌం భయదాయై నమః ।
 62. ఐం గ్లౌం బలిమాంసమహాప్రియాయై నమః ।
 63. ఐం గ్లౌం జయభైరవ్యై నమః ।
 64. ఐం గ్లౌం కృష్ణాఙ్గాయై నమః ।
 65. ఐం గ్లౌం పరమేశ్వరవల్లభాయై నమః ।
 66. ఐం గ్లౌం నుదాయై నమః ।
 67. ఐం గ్లౌం స్తుత్యై నమః ।
 68. ఐం గ్లౌం సురేశాన్యై నమః ।
 69. ఐం గ్లౌం బ్రహ్మాదివరదాయై నమః ।
 70. ఐం గ్లౌం స్వరూపిణ్యై నమః ॥ 70 ॥
 71. ఐం గ్లౌం సురానామభయప్రదాయై నమః ।
 72. ఐం గ్లౌం వరాహదేహసమ్భూతాయై నమః ।
 73. ఐం గ్లౌం శ్రోణివారాలసే నమః ।
 74. ఐం గ్లౌం క్రోధిన్యై నమః ।
 75. ఐం గ్లౌం నీలాస్యాయై నమః ।
 76. ఐం గ్లౌం శుభదాయై నమః ।
 77. ఐం గ్లౌం శుభవారిణ్యై నమః ।
 78. ఐం గ్లౌం శత్రూణాం వాక్స్తమ్భనకారిణ్యై నమః ।
 79. ఐం గ్లౌం కటిస్తమ్భనకారిణ్యై నమః ।
 80. ఐం గ్లౌం మతిస్తమ్భనకారిణ్యై నమః ॥ 80 ॥
 81. ఐం గ్లౌం సాక్షీస్తమ్భనకారిణ్యై నమః ।
 82. ఐం గ్లౌం మూకస్తమ్భిన్యై నమః ।
 83. ఐం గ్లౌం జిహ్వాస్తమ్భిన్యై నమః ।
 84. ఐం గ్లౌం దుష్టానాం నిగ్రహకారిణ్యై నమః ।
 85. ఐం గ్లౌం శిష్టానుగ్రహకారిణ్యై నమః ।
 86. ఐం గ్లౌం సర్వశత్రుక్షయకరాయై నమః ।
 87. ఐం గ్లౌం శత్రుసాదనకారిణ్యై నమః ।
 88. ఐం గ్లౌం శత్రువిద్వేషణకారిణ్యై నమః ।
 89. ఐం గ్లౌం భైరవీప్రియాయై నమః ।
 90. ఐం గ్లౌం మన్త్రాత్మికాయై నమః ॥ 90 ॥
 91. ఐం గ్లౌం యన్త్రరూపాయై నమః ।
 92. ఐం గ్లౌం తన్త్రరూపిణ్యై నమః ।
 93. ఐం గ్లౌం పీఠాత్మికాయై నమః ।
 94. ఐం గ్లౌం దేవదేవ్యై నమః ।
 95. ఐం గ్లౌం శ్రేయస్కారిణ్యై నమః ।
 96. ఐం గ్లౌం చిన్తితార్థప్రదాయిన్యై నమః ।
 97. ఐం గ్లౌం భక్తాలక్ష్మీవినాశిన్యై నమః ।
 98. ఐం గ్లౌం సమ్పత్ప్రదాయై నమః ।
 99. ఐం గ్లౌం సౌఖ్యకారిణ్యై నమః ।
 100. ఐం గ్లౌం బాహువారాహ్యై నమః ॥ 100॥
 101. ఐం గ్లౌం స్వప్నవారాహ్యై నమః ।
 102. ఓం గ్లౌం భగవత్యై నమో నమః ।
 103. ఐం గ్లౌం ఈశ్వర్యై నమః ।
 104. ఐం గ్లౌం సర్వారాధ్యాయై నమః ।
 105. ఐం గ్లౌం సర్వమయాయై నమః ।
 106. ఐం గ్లౌం సర్వలోకాత్మికాయై నమః ।
 107. ఐం గ్లౌం మహిషనాశినాయై నమః ।
 108. ఐం గ్లౌం బృహద్వారాహ్యై నమః ॥ 108 ॥

ఇతి శ్రీ వారాహి దేవీ అష్టోత్తర శతనామావళి సంపూర్ణం

महा वाराह्यष्टोत्तरशतनामावलिः

ॐ नमो वराहवदनायै नमः ।
ॐ नमो वाराह्यै नमः ।
ॐ वररूपिण्यै नमः ।
ॐ क्रोडाननायै नमः ।
ॐ कोलमुख्यै नमः ।
ॐ जगदम्बायै नमः ।
ॐ तरुण्यै नमः ।
ॐ विश्वेश्वर्यै नमः ।
ॐ शङ्खिन्यै नमः ।
ॐ चक्रिण्यै नमः ॥ १०॥
ॐ खड्गशूलगदाहस्तायै नमः ।
ॐ मुसलधारिण्यै नमः ।
ॐ हलसकादि समायुक्तायै नमः ।
ॐ भक्तानामभयप्रदायै नमः ।
ॐ इष्टार्थदायिन्यै नमः ।
ॐ घोरायै नमः ।
ॐ महाघोरायै नमः ।
ॐ महामायायै नमः ।
ॐ वार्ताल्यै नमः ।
ॐ जगदीश्वर्यै नमः ॥ २०॥

ॐ अण्डे अण्डिन्यै नमः ।
ॐ रुण्डे रुण्डिन्यै नमः ।
ॐ जम्भे जम्भिन्यै नमः ।
ॐ मोहे मोहिन्यै नमः ।
ॐ स्तम्भे स्तम्भिन्यै नमः ।
ॐ देवेश्यै नमः ।
ॐ शत्रुनाशिन्यै नमः ।
ॐ अष्टभुजायै नमः ।
ॐ चतुर्हस्तायै नमः ।
ॐ उन्नतभैरवाङ्गस्थायै नमः ॥ ३०॥

ॐ कपिलालोचनायै नमः ।
ॐ पञ्चम्यै नमः ।
ॐ लोकेश्यै नमः ।
ॐ नीलमणिप्रभायै नमः ।
ॐ अञ्जनाद्रिप्रतीकाशायै नमः ।
ॐ सिंहारुद्रायै नमः ।
ॐ त्रिलोचनायै नमः ।
ॐ श्यामलायै नमः ।
ॐ परमायै नमः ।
ॐ ईशान्यै नमः ॥ ४०॥

ॐ नील्यै नमः ।
ॐ इन्दीवरसन्निभायै नमः ।
ॐ कणस्थानसमोपेतायै नमः ।
ॐ कपिलायै नमः ।
ॐ कलात्मिकायै नमः ।
ॐ अम्बिकायै नमः ।
ॐ जगद्धारिण्यै नमः ।
ॐ भक्तोपद्रवनाशिन्यै नमः ।
ॐ सगुणायै नमः ।
ॐ निष्कलायै नमः ॥ ५०॥

ॐ विद्यायै नमः ।
ॐ नित्यायै नमः ।
ॐ विश्ववशङ्कर्यै नमः ।
ॐ महारूपायै नमः ।
ॐ महेश्वर्यै नमः ।
ॐ महेन्द्रितायै नमः ।
ॐ विश्वव्यापिन्यै नमः ।
ॐ देव्यै नमः ।
ॐ पशूनामभयकारिण्यै नमः ।
ॐ कालिकायै नमः ॥ ६०॥

ॐ भयदायै नमः ।
ॐ बलिमांसमहाप्रियायै नमः ।
ॐ जयभैरव्यै नमः ।
ॐ कृष्णाङ्गायै नमः ।
ॐ परमेश्वरवल्लभायै नमः ।
ॐ नुदायै नमः ।
ॐ स्तुत्यै नमः ।
ॐ सुरेशान्यै नमः ।
ॐ ब्रह्मादिवरदायै नमः ।
ॐ स्वरूपिण्यै नमः ॥ ७०॥

ॐ सुरानामभयप्रदायै नमः ।
ॐ वराहदेहसम्भूतायै नमः ।
ॐ श्रोणिवारालसे नमः ।
ॐ क्रोधिन्यै नमः ।
ॐ नीलास्यायै नमः ।
ॐ शुभदायै नमः ।
ॐ शुभवारिण्यै नमः ।
ॐ शत्रूणां वाक्स्तम्भनकारिण्यै नमः ।
ॐ कटिस्तम्भनकारिण्यै नमः ।
ॐ मतिस्तम्भनकारिण्यै नमः ॥ ८०॥

ॐ साक्षीस्तम्भनकारिण्यै नमः ।
ॐ मूकस्तम्भिन्यै नमः ।
ॐ जिह्वास्तम्भिन्यै नमः ।
ॐ दुष्टानां निग्रहकारिण्यै नमः ।
ॐ शिष्टानुग्रहकारिण्यै नमः ।
ॐ सर्वशत्रुक्षयकरायै नमः ।
ॐ शत्रुसादनकारिण्यै नमः ।
ॐ शत्रुविद्वेषणकारिण्यै नमः ।
ॐ भैरवीप्रियायै नमः ।
ॐ मन्त्रात्मिकायै नमः ॥ ९०॥

ॐ यन्त्ररूपायै नमः ।
ॐ तन्त्ररूपिण्यै नमः ।
ॐ पीठात्मिकायै नमः ।
ॐ देवदेव्यै नमः ।
ॐ श्रेयस्कारिण्यै नमः ।
ॐ चिन्तितार्थप्रदायिन्यै नमः ।
ॐ भक्तालक्ष्मीविनाशिन्यै नमः ।
ॐ सम्पत्प्रदायै नमः ।
ॐ सौख्यकारिण्यै नमः ।
ॐ बाहुवाराह्यै नमः ॥ १००॥

ॐ स्वप्नवाराह्यै नमः ।
ॐ भगवत्यै नमो नमः ।
ॐ ईश्वर्यै नमः ।
ॐ सर्वाराध्यायै नमः ।
ॐ सर्वमयायै नमः ।
ॐ सर्वलोकात्मिकायै नमः ।
ॐ महिषनाशिनायै नमः ।
ॐ बृहद्वाराह्यै नमः ॥ १०८॥

इति वाराह्यष्टोत्तरशतनामावलिः सम्पूर्णा ।

OM namo varAha-vadanAyai namaH |
OM namo vArAhyai namaH |
OM vara-rUpiNyai namaH |
OM kroDAnanAyai namaH |
OM kola-mukhyai namaH |
OM jagadambAyai namaH |
OM taruNyai namaH |
OM vishveshvaryai namaH |
OM shaNkhinyai namaH |
OM chakriNyai namaH || 10||
OM khaDga-shUla-gadA-hastAyai namaH |
OM musala-dhAriNyai namaH |
OM halasakAdi samAyuktAyai namaH |
OM bhaktAnAm-abhaya-pradAyai namaH |
OM iShTArtha-dAyinyai namaH |
OM ghorAyai namaH |
OM mahA-ghorAyai namaH |
OM mahA-mAyAyai namaH |
OM vArtAlyai namaH |
OM jagadIshvaryai namaH || 20||
OM aNDe aNDinyai namaH |
OM ruNDe ruNDinyai namaH |
OM jambhe jambhinyai namaH |
OM mohe mohinyai namaH |
OM stambhe stambhinyai namaH |
OM deveshyai namaH |
OM shatru-nAshinyai namaH |
OM aShTa-bhujAyai namaH |
OM chatur-hastAyai namaH |
OM unmatta-bhairava aNgasthAyai namaH || 30||
OM kapilA-lochanAyai namaH |
OM panchamyai namaH |
OM lokeshyai namaH |
OM nIla-maNi-prabhAyai namaH |
OM anjanAdri-pratIkAshAyai namaH |
OM siMhA-rudrAyai namaH |
OM trilochanAyai namaH |
OM shyAmalAyai namaH |
OM paramAyai namaH |
OM IshAnyai namaH || 40||
OM nIlyai namaH |
OM indIvara-sannibhAyai namaH |
OM kaNa-sthAna-samo-petAyai namaH |
OM kapilAyai namaH |
OM kalAtmikAyai namaH |
OM ambikAyai namaH |
OM jagad-dhAriNyai namaH |
OM bhaktopadrava-nAshinyai namaH |
OM saguNAyai namaH |
OM niShkalAyai namaH || 50||
OM vidyAyai namaH |
OM nityAyai namaH |
OM vishva-vashaNkaryai namaH |
OM mahArUpAyai namaH |
OM maheshvaryai namaH |
OM mahendritAyai namaH |
OM vishva-vyApinyai namaH |
OM devyai namaH |
OM pashU-nAma-bhaya-kAriNyai namaH |
OM kAlikAyai namaH || 60||
OM bhayadAyai namaH |
OM bali-mAMsa-mahApriyAyai namaH |
OM jaya-bhairavyai namaH |
OM kRiShNANgAyai namaH |
OM parameshvara-vallabhAyai namaH |
OM nudAyai namaH |
OM stutyai namaH |
OM sureshAnyai namaH |
OM brahmAdi-varadAyai namaH |
OM svarUpiNyai namaH || 70||
OM surAnAmabhayapradAyai namaH |
OM varAha-deha-sambhUtAyai namaH |
OM shroNivArAlase namaH |
OM krodhinyai namaH |
OM nIlAsyAyai namaH |
OM shubhadAyai namaH |
OM shubhavAriNyai namaH |
OM shatrUNAM vAk-stambhana-kAriNyai namaH |
OM kaTi-stambhana-kAriNyai namaH |
OM mati-stambhana-kAriNyai namaH || 80||
OM sAkShI-stambhana-kAriNyai namaH |
OM mUka-stambhinyai namaH |
OM jihvA-stambhinyai namaH |
OM duShTAnAM nigraha-kAriNyai namaH |
OM shiShTAnugraha-kAriNyai namaH |
OM sarva-shatru-kShayakarAyai namaH |
OM shatru-sAdana-kAriNyai namaH |
OM shatru-vidveShaNa-kAriNyai namaH |
OM bhairavI-priyAyai namaH |
OM mantrAtmikAyai namaH || 90||
OM yantra-rUpAyai namaH |
OM tantra-rUpiNyai namaH |
OM pIThAtmikAyai namaH |
OM deva-devyai namaH |
OM shreyas-kAriNyai namaH |
OM chintitArtha-pradAyinyai namaH |
OM bhakta alakShmI-vinAshinyai namaH |
OM sampat-pradAyai namaH |
OM saukhya-kAriNyai namaH |
OM bAhu-vArAhyai namaH || 100||
OM svapna-vArAhyai namaH |
OM bhagavatyai namo namaH |
OM Ishvaryai namaH |
OM sarvArAdhyAyai namaH |
OM sarva-mayAyai namaH |
OM sarvalokAtmikAyai namaH |
OM mahiSha-nAshinAyai namaH |
OM bRihad-vArAhyai namaH || 108||

ithi Sri varAhyaShTottara-shata-nAmAvaliH sampoorna |

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: