శ్రీ వారాహి దేవీ అష్టోత్తర శతనామావళి (Sri Varahi devi Ashtottara Shatanamavali)

 1. ఐం గ్లౌం నమో వరాహవదనాయై నమః |
 2. ఐం గ్లౌం నమో వారాహ్యై నమః ।
 3. ఐం గ్లౌం వరరూపిణ్యై నమః ।
 4. ఐం గ్లౌం క్రోడాననాయై నమః ।
 5. ఐం గ్లౌం కోలముఖ్యై నమః ।
 6. ఐం గ్లౌం జగదమ్బాయై నమః ।
 7. ఐం గ్లౌం తరుణ్యై నమః ।
 8. ఐం గ్లౌం విశ్వేశ్వర్యై నమః ।
 9. ఐం గ్లౌం శఙ్ఖిన్యై నమః ।
 10. ఐం గ్లౌం చక్రిణ్యై నమః ॥ 10 ॥
 11. ఐం గ్లౌం ఖడ్గశూలగదాహస్తాయై నమః ।
 12. ఐం గ్లౌం ముసలధారిణ్యై నమః ।
 13. ఐం గ్లౌం హలసకాది సమాయుక్తాయై నమః ।
 14. ఐం గ్లౌం భక్తానామభయప్రదాయై నమః ।
 15. ఐం గ్లౌం ఇష్టార్థదాయిన్యై నమః ।
 16. ఐం గ్లౌం ఘోరాయై నమః ।
 17. ఐం గ్లౌం మహాఘోరాయై నమః ।
 18. ఐం గ్లౌం మహామాయాయై నమః ।
 19. ఐం గ్లౌం వార్తాల్యై నమః ।
 20. ఐం గ్లౌం జగదీశ్వర్యై నమః ॥ 20 ॥
 21. ఐం గ్లౌం అణ్డే అణ్డిన్యై నమః ।
 22. ఐం గ్లౌం రుణ్డే రుణ్డిన్యై నమః ।
 23. ఐం గ్లౌం జమ్భే జమ్భిన్యై నమః ।
 24. ఐం గ్లౌం మోహే మోహిన్యై నమః ।
 25. ఐం గ్లౌం స్తమ్భే స్తమ్భిన్యై నమః ।
 26. ఐం గ్లౌం దేవేశ్యై నమః ।
 27. ఐం గ్లౌం శత్రునాశిన్యై నమః ।
 28. ఐం గ్లౌం అష్టభుజాయై నమః ।
 29. ఐం గ్లౌం చతుర్హస్తాయై నమః ।
 30. ఐం గ్లౌం ఉన్నతభైరవాఙ్గస్థాయై నమః ॥ 30 ॥
 31. ఐం గ్లౌం కపిలాలోచనాయై నమః ।
 32. ఐం గ్లౌం పఞ్చమ్యై నమః ।
 33. ఐం గ్లౌం లోకేశ్యై నమః ।
 34. ఐం గ్లౌం నీలమణిప్రభాయై నమః ।
 35. ఐం గ్లౌం అఞ్జనాద్రిప్రతీకాశాయై నమః ।
 36. ఐం గ్లౌం సింహారుద్రాయై నమః ।
 37. ఐం గ్లౌం త్రిలోచనాయై నమః ।
 38. ఐం గ్లౌం శ్యామలాయై నమః ।
 39. ఐం గ్లౌం పరమాయై నమః ।
 40. ఐం గ్లౌం ఈశాన్యై నమః ॥ 40 ॥
 41. ఐం గ్లౌం నీల్యై నమః ।
 42. ఐం గ్లౌం ఇన్దీవరసన్నిభాయై నమః ।
 43. ఐం గ్లౌం కణస్థానసమోపేతాయై నమః ।
 44. ఐం గ్లౌం కపిలాయై నమః ।
 45. ఐం గ్లౌం కలాత్మికాయై నమః ।
 46. ఐం గ్లౌం అమ్బికాయై నమః ।
 47. ఐం గ్లౌం జగద్ధారిణ్యై నమః ।
 48. ఐం గ్లౌం భక్తోపద్రవనాశిన్యై నమః ।
 49. ఐం గ్లౌం సగుణాయై నమః ।
 50. ఐం గ్లౌం నిష్కలాయై నమః ॥ 50 ॥
 51. ఐం గ్లౌం విద్యాయై నమః ।
 52. ఐం గ్లౌం నిత్యాయై నమః ।
 53. ఐం గ్లౌం విశ్వవశఙ్కర్యై నమః ।
 54. ఐం గ్లౌం మహారూపాయై నమః ।
 55. ఐం గ్లౌం మహేశ్వర్యై నమః ।
 56. ఐం గ్లౌం మహేన్ద్రితాయై నమః ।
 57. ఐం గ్లౌం విశ్వవ్యాపిన్యై నమః ।
 58. ఐం గ్లౌం దేవ్యై నమః ।
 59. ఐం గ్లౌం పశూనామభయకారిణ్యై నమః ।
 60. ఐం గ్లౌం కాలికాయై నమః ॥ 60 ॥
 61. ఐం గ్లౌం భయదాయై నమః ।
 62. ఐం గ్లౌం బలిమాంసమహాప్రియాయై నమః ।
 63. ఐం గ్లౌం జయభైరవ్యై నమః ।
 64. ఐం గ్లౌం కృష్ణాఙ్గాయై నమః ।
 65. ఐం గ్లౌం పరమేశ్వరవల్లభాయై నమః ।
 66. ఐం గ్లౌం నుదాయై నమః ।
 67. ఐం గ్లౌం స్తుత్యై నమః ।
 68. ఐం గ్లౌం సురేశాన్యై నమః ।
 69. ఐం గ్లౌం బ్రహ్మాదివరదాయై నమః ।
 70. ఐం గ్లౌం స్వరూపిణ్యై నమః ॥ 70 ॥
 71. ఐం గ్లౌం సురానామభయప్రదాయై నమః ।
 72. ఐం గ్లౌం వరాహదేహసమ్భూతాయై నమః ।
 73. ఐం గ్లౌం శ్రోణివారాలసే నమః ।
 74. ఐం గ్లౌం క్రోధిన్యై నమః ।
 75. ఐం గ్లౌం నీలాస్యాయై నమః ।
 76. ఐం గ్లౌం శుభదాయై నమః ।
 77. ఐం గ్లౌం శుభవారిణ్యై నమః ।
 78. ఐం గ్లౌం శత్రూణాం వాక్స్తమ్భనకారిణ్యై నమః ।
 79. ఐం గ్లౌం కటిస్తమ్భనకారిణ్యై నమః ।
 80. ఐం గ్లౌం మతిస్తమ్భనకారిణ్యై నమః ॥ 80 ॥
 81. ఐం గ్లౌం సాక్షీస్తమ్భనకారిణ్యై నమః ।
 82. ఐం గ్లౌం మూకస్తమ్భిన్యై నమః ।
 83. ఐం గ్లౌం జిహ్వాస్తమ్భిన్యై నమః ।
 84. ఐం గ్లౌం దుష్టానాం నిగ్రహకారిణ్యై నమః ।
 85. ఐం గ్లౌం శిష్టానుగ్రహకారిణ్యై నమః ।
 86. ఐం గ్లౌం సర్వశత్రుక్షయకరాయై నమః ।
 87. ఐం గ్లౌం శత్రుసాదనకారిణ్యై నమః ।
 88. ఐం గ్లౌం శత్రువిద్వేషణకారిణ్యై నమః ।
 89. ఐం గ్లౌం భైరవీప్రియాయై నమః ।
 90. ఐం గ్లౌం మన్త్రాత్మికాయై నమః ॥ 90 ॥
 91. ఐం గ్లౌం యన్త్రరూపాయై నమః ।
 92. ఐం గ్లౌం తన్త్రరూపిణ్యై నమః ।
 93. ఐం గ్లౌం పీఠాత్మికాయై నమః ।
 94. ఐం గ్లౌం దేవదేవ్యై నమః ।
 95. ఐం గ్లౌం శ్రేయస్కారిణ్యై నమః ।
 96. ఐం గ్లౌం చిన్తితార్థప్రదాయిన్యై నమః ।
 97. ఐం గ్లౌం భక్తాలక్ష్మీవినాశిన్యై నమః ।
 98. ఐం గ్లౌం సమ్పత్ప్రదాయై నమః ।
 99. ఐం గ్లౌం సౌఖ్యకారిణ్యై నమః ।
 100. ఐం గ్లౌం బాహువారాహ్యై నమః ॥ 100॥
 101. ఐం గ్లౌం స్వప్నవారాహ్యై నమః ।
 102. ఓం గ్లౌం భగవత్యై నమో నమః ।
 103. ఐం గ్లౌం ఈశ్వర్యై నమః ।
 104. ఐం గ్లౌం సర్వారాధ్యాయై నమః ।
 105. ఐం గ్లౌం సర్వమయాయై నమః ।
 106. ఐం గ్లౌం సర్వలోకాత్మికాయై నమః ।
 107. ఐం గ్లౌం మహిషనాశినాయై నమః ।
 108. ఐం గ్లౌం బృహద్వారాహ్యై నమః ॥ 108 ॥

ఇతి శ్రీ వారాహి దేవీ అష్టోత్తర శతనామావళి సంపూర్ణం

महा वाराह अष्टोत्तर शतनामा वलिः

 1. ॐ नमो वराहवदनायै नमः ।
 2. ॐ नमो वाराह्यै नमः ।
 3. ॐ वररूपिण्यै नमः ।
 4. ॐ क्रोडाननायै नमः ।
 5. ॐ कोलमुख्यै नमः ।
 6. ॐ जगदम्बायै नमः ।
 7. ॐ तरुण्यै नमः ।
 8. ॐ विश्वेश्वर्यै नमः ।
 9. ॐ शङ्खिन्यै नमः ।
 10. ॐ चक्रिण्यै नमः ॥ १०॥
 11. ॐ खड्गशूलगदाहस्तायै नमः ।
 12. ॐ मुसलधारिण्यै नमः ।
 13. ॐ हलसकादि समायुक्तायै नमः ।
 14. ॐ भक्तानामभयप्रदायै नमः ।
 15. ॐ इष्टार्थदायिन्यै नमः ।
 16. ॐ घोरायै नमः ।
 17. ॐ महाघोरायै नमः ।
 18. ॐ महामायायै नमः ।
 19. ॐ वार्ताल्यै नमः ।
 20. ॐ जगदीश्वर्यै नमः ॥ २०॥
 21. ॐ अण्डे अण्डिन्यै नमः ।
 22. ॐ रुण्डे रुण्डिन्यै नमः ।
 23. ॐ जम्भे जम्भिन्यै नमः ।
 24. ॐ मोहे मोहिन्यै नमः ।
 25. ॐ स्तम्भे स्तम्भिन्यै नमः ।
 26. ॐ देवेश्यै नमः ।
 27. ॐ शत्रुनाशिन्यै नमः ।
 28. ॐ अष्टभुजायै नमः ।
 29. ॐ चतुर्हस्तायै नमः ।
 30. ॐ उन्नतभैरवाङ्गस्थायै नमः ॥ ३०॥
 31. ॐ कपिलालोचनायै नमः ।
 32. ॐ पञ्चम्यै नमः ।
 33. ॐ लोकेश्यै नमः ।
 34. ॐ नीलमणिप्रभायै नमः ।
 35. ॐ अञ्जनाद्रिप्रतीकाशायै नमः ।
 36. ॐ सिंहारुद्रायै नमः ।
 37. ॐ त्रिलोचनायै नमः ।
 38. ॐ श्यामलायै नमः ।
 39. ॐ परमायै नमः ।
 40. ॐ ईशान्यै नमः ॥ ४०॥
 41. ॐ नील्यै नमः ।
 42. ॐ इन्दीवरसन्निभायै नमः ।
 43. ॐ कणस्थानसमोपेतायै नमः ।
 44. ॐ कपिलायै नमः ।
 45. ॐ कलात्मिकायै नमः ।
 46. ॐ अम्बिकायै नमः ।
 47. ॐ जगद्धारिण्यै नमः ।
 48. ॐ भक्तोपद्रवनाशिन्यै नमः ।
 49. ॐ सगुणायै नमः ।
 50. ॐ निष्कलायै नमः ॥ ५०॥
 51. ॐ विद्यायै नमः ।
 52. ॐ नित्यायै नमः ।
 53. ॐ विश्ववशङ्कर्यै नमः ।
 54. ॐ महारूपायै नमः ।
 55. ॐ महेश्वर्यै नमः ।
 56. ॐ महेन्द्रितायै नमः ।
 57. ॐ विश्वव्यापिन्यै नमः ।
 58. ॐ देव्यै नमः ।
 59. ॐ पशूनामभयकारिण्यै नमः ।
 60. ॐ कालिकायै नमः ॥ ६०॥
 61. ॐ भयदायै नमः ।
 62. ॐ बलिमांसमहाप्रियायै नमः ।
 63. ॐ जयभैरव्यै नमः ।
 64. ॐ कृष्णाङ्गायै नमः ।
 65. ॐ परमेश्वरवल्लभायै नमः ।
 66. ॐ नुदायै नमः ।
 67. ॐ स्तुत्यै नमः ।
 68. ॐ सुरेशान्यै नमः ।
 69. ॐ ब्रह्मादिवरदायै नमः ।
 70. ॐ स्वरूपिण्यै नमः ॥ ७०॥
 71. ॐ सुरानामभयप्रदायै नमः ।
 72. ॐ वराहदेहसम्भूतायै नमः ।
 73. ॐ श्रोणिवारालसे नमः ।
 74. ॐ क्रोधिन्यै नमः ।
 75. ॐ नीलास्यायै नमः ।
 76. ॐ शुभदायै नमः ।
 77. ॐ शुभवारिण्यै नमः ।
 78. ॐ शत्रूणां वाक्स्तम्भनकारिण्यै नमः ।
 79. ॐ कटिस्तम्भनकारिण्यै नमः ।
 80. ॐ मतिस्तम्भनकारिण्यै नमः ॥ ८०॥
 81. ॐ साक्षीस्तम्भनकारिण्यै नमः ।
 82. ॐ मूकस्तम्भिन्यै नमः ।
 83. ॐ जिह्वास्तम्भिन्यै नमः ।
 84. ॐ दुष्टानां निग्रहकारिण्यै नमः ।
 85. ॐ शिष्टानुग्रहकारिण्यै नमः ।
 86. ॐ सर्वशत्रुक्षयकरायै नमः ।
 87. ॐ शत्रुसादनकारिण्यै नमः ।
 88. ॐ शत्रुविद्वेषणकारिण्यै नमः ।
 89. ॐ भैरवीप्रियायै नमः ।
 90. ॐ मन्त्रात्मिकायै नमः ॥ ९०॥
 91. ॐ यन्त्ररूपायै नमः ।
 92. ॐ तन्त्ररूपिण्यै नमः ।
 93. ॐ पीठात्मिकायै नमः ।
 94. ॐ देवदेव्यै नमः ।
 95. ॐ श्रेयस्कारिण्यै नमः ।
 96. ॐ चिन्तितार्थप्रदायिन्यै नमः ।
 97. ॐ भक्तालक्ष्मीविनाशिन्यै नमः ।
 98. ॐ सम्पत्प्रदायै नमः ।
 99. ॐ सौख्यकारिण्यै नमः ।
 100. ॐ बाहुवाराह्यै नमः ॥ १००॥
 101. ॐ स्वप्नवाराह्यै नमः ।
 102. ॐ भगवत्यै नमो नमः ।
 103. ॐ ईश्वर्यै नमः ।
 104. ॐ सर्वाराध्यायै नमः ।
 105. ॐ सर्वमयायै नमः ।
 106. ॐ सर्वलोकात्मिकायै नमः ।
 107. ॐ महिषनाशिनायै नमः ।
 108. ॐ बृहद्वाराह्यै नमः ॥ १०८॥
 109. इति वाराह्यष्टोत्तरशतनामावलिः सम्पूर्णा ।

Sri Varaha Ashtottara Shatanamavali in English

 1. OM namo varAha-vadanAyai namaH |
 2. OM namo vArAhyai namaH |
 3. OM vara-rUpiNyai namaH |
 4. OM kroDAnanAyai namaH |
 5. OM kola-mukhyai namaH |
 6. OM jagadambAyai namaH |
 7. OM taruNyai namaH |
 8. OM vishveshvaryai namaH |
 9. OM shaNkhinyai namaH |
 10. OM chakriNyai namaH || 10||
 11. OM khaDga-shUla-gadA-hastAyai namaH |
 12. OM musala-dhAriNyai namaH |
 13. OM halasakAdi samAyuktAyai namaH |
 14. OM bhaktAnAm-abhaya-pradAyai namaH |
 15. OM iShTArtha-dAyinyai namaH |
 16. OM ghorAyai namaH |
 17. OM mahA-ghorAyai namaH |
 18. OM mahA-mAyAyai namaH |
 19. OM vArtAlyai namaH |
 20. OM jagadIshvaryai namaH || 20||
 21. OM aNDe aNDinyai namaH |
 22. OM ruNDe ruNDinyai namaH |
 23. OM jambhe jambhinyai namaH |
 24. OM mohe mohinyai namaH |
 25. OM stambhe stambhinyai namaH |
 26. OM deveshyai namaH |
 27. OM shatru-nAshinyai namaH |
 28. OM aShTa-bhujAyai namaH |
 29. OM chatur-hastAyai namaH |
 30. OM unmatta-bhairava aNgasthAyai namaH || 30||
 31. OM kapilA-lochanAyai namaH |
 32. OM panchamyai namaH |
 33. OM lokeshyai namaH |
 34. OM nIla-maNi-prabhAyai namaH |
 35. OM anjanAdri-pratIkAshAyai namaH |
 36. OM siMhA-rudrAyai namaH |
 37. OM trilochanAyai namaH |
 38. OM shyAmalAyai namaH |
 39. OM paramAyai namaH |
 40. OM IshAnyai namaH || 40||
 41. OM nIlyai namaH |
 42. OM indIvara-sannibhAyai namaH |
 43. OM kaNa-sthAna-samo-petAyai namaH |
 44. OM kapilAyai namaH |
 45. OM kalAtmikAyai namaH |
 46. OM ambikAyai namaH |
 47. OM jagad-dhAriNyai namaH |
 48. OM bhaktopadrava-nAshinyai namaH |
 49. OM saguNAyai namaH |
 50. OM niShkalAyai namaH || 50||
 51. OM vidyAyai namaH |
 52. OM nityAyai namaH |
 53. OM vishva-vashaNkaryai namaH |
 54. OM mahArUpAyai namaH |
 55. OM maheshvaryai namaH |
 56. OM mahendritAyai namaH |
 57. OM vishva-vyApinyai namaH |
 58. OM devyai namaH |
 59. OM pashU-nAma-bhaya-kAriNyai namaH |
 60. OM kAlikAyai namaH || 60||
 61. OM bhayadAyai namaH |
 62. OM bali-mAMsa-mahApriyAyai namaH |
 63. OM jaya-bhairavyai namaH |
 64. OM kRiShNANgAyai namaH |
 65. OM parameshvara-vallabhAyai namaH |
 66. OM nudAyai namaH |
 67. OM stutyai namaH |
 68. OM sureshAnyai namaH |
 69. OM brahmAdi-varadAyai namaH |
 70. OM svarUpiNyai namaH || 70||
 71. OM surAnAmabhayapradAyai namaH |
 72. OM varAha-deha-sambhUtAyai namaH |
 73. OM shroNivArAlase namaH |
 74. OM krodhinyai namaH |
 75. OM nIlAsyAyai namaH |
 76. OM shubhadAyai namaH |
 77. OM shubhavAriNyai namaH |
 78. OM shatrUNAM vAk-stambhana-kAriNyai namaH |
 79. OM kaTi-stambhana-kAriNyai namaH |
 80. OM mati-stambhana-kAriNyai namaH || 80||
 81. OM sAkShI-stambhana-kAriNyai namaH |
 82. OM mUka-stambhinyai namaH |
 83. OM jihvA-stambhinyai namaH |
 84. OM duShTAnAM nigraha-kAriNyai namaH |
 85. OM shiShTAnugraha-kAriNyai namaH |
 86. OM sarva-shatru-kShayakarAyai namaH |
 87. OM shatru-sAdana-kAriNyai namaH |
 88. OM shatru-vidveShaNa-kAriNyai namaH |
 89. OM bhairavI-priyAyai namaH |
 90. OM mantrAtmikAyai namaH || 90||
 91. OM yantra-rUpAyai namaH |
 92. OM tantra-rUpiNyai namaH |
 93. OM pIThAtmikAyai namaH |
 94. OM deva-devyai namaH |
 95. OM shreyas-kAriNyai namaH |
 96. OM chintitArtha-pradAyinyai namaH |
 97. OM bhakta alakShmI-vinAshinyai namaH |
 98. OM sampat-pradAyai namaH |
 99. OM saukhya-kAriNyai namaH |
 100. OM bAhu-vArAhyai namaH || 100||
 101. OM svapna-vArAhyai namaH |
 102. OM bhagavatyai namo namaH |
 103. OM Ishvaryai namaH |
 104. OM sarvArAdhyAyai namaH |
 105. OM sarva-mayAyai namaH |
 106. OM sarvalokAtmikAyai namaH |
 107. OM mahiSha-nAshinAyai namaH |
 108. OM bRihad-vArAhyai namaH || 108||

Ithi Sri varahyashtottara shata namavali sampoornam

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: