దేవీషట్కం (Devi Shatkam)

అంబ శశిబింబవదనే కంబుగ్రీవే కఠోరకుచకుంభే
అంబరసమానమధ్యే శంబరరిపువైరిదేవి మాం పాహి || 1 ||

కుందముకులాగ్రదంతాం కుంకుమపంకేన లిప్తకుచభారాం
ఆనీలనీలదేహామంబామఖిలాండనాయకీం వందే || 2 ||

సరిగమపధనిసతాంతాం వీణాసంక్రాంతచారుహస్తాం తామ్
శాంతాం మృదులస్వాంతాం కుచభరతాంతాం నమామి శివకాంతాం || 3 ||

అరటతటఘటికజూటీతాడితతాలీకపాలతాటంకాం
వీణావాదనవేలాకమ్పితశిరసం నమామి మాతంగీమ్ || 4 ||

వీణారసానుషంగం వికచమదామోదమాధురీభృంగమ్
కరుణాపూరితరంగం కలయే మాతంగకన్యకాపాంగమ్ || 5 ||

దయమానదీర్ఘనయనాం దేశికరూపేణ దర్శితాభ్యుదయామ్
వామకుచనిహితవీణాం వరదాం సంగీత మాతృకాం వందే || 6 ||

మాణిక్యవీణా ముపలాలయంతీం మదాలసాం మంజులవాగ్విలాసామ్
మాహేంద్రనీలద్యుతికోమలాంగీం మాతంగకన్యాం మనసా స్మరామి

ఇతి శ్రీకాలికాయాం దేవీషట్కం

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This function has been disabled for Sri Sri Sri Vasavi Kanyaka parameswari.

error: Content is protected !!